Περίληψη Αποφάσεων 175ης (Μέρος Β) Συνεδρίας του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 15 Mαρτίου 2010

 

1.       Διορισμός Ακαδημαϊκών Πανεπιστημίου Κύπρου σε Πολιτειακά Αξιώματα

Με αφορμή τις καταγγελίες του Βουλευτή Α. Θεμιστοκλέους, ότι η κατοχή πολιτειακών αξιωμάτων από ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου Κύπρου ενόσω αυτοί διατηρούν τη θέση τους στο Πανεπιστήμιο, είναι αντισυνταγματική και αποτελεί παρατυπία από πλευράς του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έθεσε το θέμα προς συζήτηση. Το Συμβούλιο έλαβε γνώση γνωμάτευσης των νομικών συμβούλων του Πανεπιστημίου επί του θέματος, καθώς και άλλων παλιότερων νομικών γνωματεύσεων συμπεριλαμβανομένης γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα

 

Το Συμβούλιο, αφού μελέτησε τα έγγραφα που είχε ενώπιον του και λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμάτευση των νομικών του συμβούλων κρίνει ότι δεν υπάρχει λόγος να διαφοροποιήσει οτιδήποτε στις προηγούμενες αποφάσεις του.

 

2.      Όροι Εντολής Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών /Απαιτήσεων

Το Συμβούλιο ενέκρινε τους αναθεωρημένους όρους εντολής της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών/Απαιτήσεων, που υποβλήθηκαν από τον Διευθυντή Ανάπτυξης και Γραμματέα της Επιτροπής Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης.

 

3.      Προσωρινή Αντικατάσταση Μέλους στην Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών και Επιτροπή Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης 

Το Συμβούλιο, με συμπάθεια και πλήρη στήριξη στην περιπέτεια υγείας του κ. Έρικ Ερωτοκρίτου, αποφάσισε όπως ο κ. Στέλιος Κοιλιάρης και ο κ. Χρίστος Χαραλάμπους αντικατστήσουν τον κ. Έρωτοκρίτου στην Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών και στην Επιτροπή Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης αντίστοιχα, για όσες συνεδρίες χρειαστεί, μέχρι την επάνοδο του κ. Ερωτοκρίτου. 

 

4.      Ανανεώσεις Ενοικιαστηρίων Συμβολαίων 

Το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης που αφορούν αιτήματα για ανανέωση ενοικιαστηρίων συμβολαίων τα οποία υποβάλλονται στην Επιτροπή για έγκριση, είναι άμεσα εκτελεστές και δεν χρειάζεται πρόσθετα έγκριση από το Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών. 

 

5.      Λήψη Μέτρων Αντιμετώπισης Οικονομικών Εκκρεμοτήτων των Ενοίκων που διαμένουν στις Φοιτητικές Εστίες 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Συγκλήτου όπως λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα για τους φοιτητές που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες και δεν τακτοποιούν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες:

 

·  Μη έκδοση πιστοποιητικών πέραν του Τίτλου Πτυχίου μέχρις ότου οι φοιτητές τακτοποιούν τις υποχρεώσεις τους

·  Αφαίρεση του δικαιώματος υποβολής αίτησης για διαμονή στις φοιτητικές εστίες για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος

·  Συμπερίληψη της απόφασης αυτής στο συμβόλαιο που θα υπογράφουν οι φοιτητές, με ισχύ για τους νέους ενοίκους των φοιτητικών εστιών

 

Ως η παρατήρηση της Συγκλήτου, το Συμβούλιο ενθαρρύνει τους φοιτητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους να χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς υποστήριξης που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 

6.       Αναθεώρηση επιλέξιμων δαπανών από έσοδα μεταπτυχιακών διδάκτρων 

Το Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση της Συγκλήτου για αναθεώρηση των επιλέξιμων δαπανών από έσοδα μεταπτυχιακών διδάκτρων και συμφώνησε με την εισήγηση όπως η Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού μελετήσει ξανά την αμοιβή των ατόμων που διορίζονται σε θέσεις Ειδικών Επιστημόνων (για παροχή ερευνητικού έργου) και υποβάλει την εισήγησή της στο Πρυτανικό Συμβούλιο.

 

8.       Πολιτική Παρακράτησης Προκαταβολής και Ενοικίου για Φοιτητές Erasmus και άλλους ξένους φοιτητές που ακυρώνουν τη διαμονή τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Το Συμβούλιο ενέκρινε εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου όπως, φοιτητές Erasmus και άλλοι ξένοι φοιτητές που ακυρώνουν την κράτηση της διαμονής τους πληρώνουν το κόστος ενοικίου ενός μηνός. 

 

9.       Διευκρίνιση του Ρόλου και των Αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων 

Το Συμβούλιο ενέκρινε, με οκτώ (8) ψήφους υπέρ και μία (1) ψήφο εναντίον, έγγραφο που αφορά στη διευκρίνιση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων και θέματα που απασχολούν τις Διοικητικές Υπηρεσίες.

 

10.       Σχέδιο Υπηρεσίας Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών 

Το Συμβούλιο, αφού ενημερώθηκε από τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών σχετικά, εξέτασε το προτεινόμενο Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών και μετά από ανταλλαγή απόψεων προέβη σε διαφοροποιήσεις.

 

 Όσον αφορά το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας αποφασίσθηκε όπως διερευνηθεί η πρακτική που ακολουθείται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

 

Το Σχέδιο Υπηρεσίας θα επανέλθει στο Συμβούλιο για τελική έγκριση.

 

11.    Ίδρυση Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι σε διάφορες εκθέσεις της Γενικής Ελέγκτριας έγιναν υποδείξεις σχετικά με το θέμα του Ταμείου Συντάξεων του προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Όμως, παρά τις πολλές προσπάθειες που κατάβαλε το Πανεπιστήμιο, από τη λειτουργία του, δεν κατέστη δυνατή η εξασφάλιση της απαιτούμενης έγκρισης από το Κράτος για ίδρυση Ταμείου Συντάξεων ή προσχώρηση σε Ταμείο που διοικείται από άλλους.

     Αποφασίσθηκε όπως:

 

 (α) Εν΄όψει του γεγονότος ότι το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν καταβάλλει συνεισφορά για τα συνταξιοδοτικά του ωφελήματα δεν ενδείκνυται να λαμβάνει χρήματα του Κράτους και να τα διαχειρίζεται.

 

 (β)  Συνεχίσει η καταβολή των συντάξεων του προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου από το Κράτος μέσω των Προϋπολογισμών του Πανεπιστημίου και όπως το Πανεπιστήμιο ζητήσει εκ νέου, σε συνέχεια προηγούμενης επιστολής, από το Υπουργείο Οικονομικών γραπτή δέσμευση ότι το Κράτος αναλαμβάνει αυτή την καταβολή

 

 (γ)  Ο Πρόεδρος επικοινωνήσει με τη Γενική Ελέγκτρια για να διερευνήσει το σκεπτικό της εισήγησής της.