Περίληψη Αποφάσεων 176ης Συνεδρίας (Μέρος Β)

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 19 Απριλίου 2010

 

 

1.    Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων του Έργου «Διοικητική Ισόρροπη Ανάπτυξη βάσει Στόχων (ΔΙΑΣ)»

 

Η Υπεύθυνη του Τομέα Διοίκησης και Συντονίστρια του έργου ΔΙΑΣ, παρουσίασε στο Συμβούλιο το πρόγραμμα υλοποίησης και τα αποτελέσματα του έργου και απάντησε σε ερωτήσεις των μελών του Συμβουλίου.

 

Αποφασίσθηκε όπως κληθούν οι Σύμβουλοι που εκπόνησαν το έργο για να παρουσιάσουν ενώπιον του Συμβουλίου τα βασικά τους ευρήματα.

 

 

2.    Παραίτηση Καθηγητή Ανδρέα Δημητρίου από το Τμήμα Ψυχολογίας

 

Το Συμβούλιο απεδέχθη την παραίτηση του Δρα Ανδρέα Δημητρίου από τη θέση Καθηγητή Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, με ισχύ από την 1η Μαρτίου 2008.

 

 

3.   Εγκριση για συμμετοχή σε Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών»

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε αίτημα που υπεβλήθη από τον Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, Καθηγητή Α. Γαγάτση, όπως δοθεί έγκριση στον ίδιο, στον Αναπληρωτή Καθηγητή Α. Ραφτόπουλο και τον Επίκουρο Καθηγητή Δ. Πορτίδη για από κοινού διδασκαλία τρίτου μαθήματος κατά το εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Το αίτημα αφορά στη διδασκαλία του μαθήματος «Θεωρίες Αναπαραστάσεων στη Διδακτική των Μαθηματικών», το οποίο θα διδάσκεται, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο του διαπανεπιστημιακού - διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» που προσφέρεται από κοινού από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε το αίτημα παρατηρώντας ότι εμπίπτει στην πολιτική του Πανεπιστημίου όπως επιτρέπεται στα μέλη ΔΕΠ να διδάσκουν ανά εξάμηνο ένα επιπλέον μάθημα πέραν από το τι προνοεί η απασχόλησή τους στο  Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

 

4.    Επανακαθορισμός του Ρόλου και των Αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου, Διαδικασίες Λειτουργίας του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου και Καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση σημειώματος της Επιτροπής Ελέγχου, ημερ. 18/2/2010, αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα «(i) Επανακαθορισμός του Ρόλου και των Αρμοδιοτήτων  της Επιτροπής Ελέγχου, (ii) Διαδικασίες Λειτουργίας του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου, και (iii) Καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου» και αποφάσισε όπως:

 

(α)   Εγκρίνει τα πιο πάνω έγγραφα,

 

(β)   Ο Εσωτερικός Ελεγκτής αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου, από την οποία θα γίνεται και η ανάθεση των εντολών / οδηγιών για διεκπεραίωση ερευνών ή άλλων θεμάτων και θα εγκρίνεται το πρόγραμμα εργασιών ελέγχου, και

 

(γ)   Ο Πρύτανης μπορεί να χρησιμοποιεί ποσοστό μέχρι 20% του χρόνου του Εσωτερικού Ελεγκτή, για ανάθεση ειδικών ερευνών στο πλαίσιο της άσκησης των δικών του καθηκόντων, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου

 

 

5.   Επιστολή Ελεγκτικής Υπηρεσίας (ημερ. 24/4/2009) με θέμα «Επέκταση Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών»

 

Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου, αφού ληφθεί, από την Επιτροπή Ελέγχου, επιστολή που αναμένεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες.

 

 

6.   Εκθεση Διερεύνησης της Διαχείρισης από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, του Κονδυλίου 1/(02)/110 «Ωρομίσθια Απασχόληση Φοιτητών», που είναι κατανεμημένο στην Υπηρεσία για το έτος 2009

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση της Εκθεσης Διερεύνησης της Διαχείρισης από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, του Κονδυλίου 1/(02)/110 Ωρομίσθια Απασχόληση Φοιτητών, που είναι κατανεμημένο στην Υπηρεσία για το έτος 2009 και αποφάσισε, διαφωνούσης της κας Π. Κυπριανίδου, όπως σταλεί επιστολή προς τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας με την οποία να γίνεται παρατήρηση σχετικά με τον τρόπο που ενήργησε και να του επισημαίνεται η ορθή διαδικασία.

 

 

7.    Εκθεση Ελέγχου Εδρας Marie Curie “UltrananoMan”

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση της Εκθεσης Ελέγχου Εδρας Marie Curie “UltrananoMan” και ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, σχετικά.

 

Το Συμβούλιο:

 

(α)  Παρατήρησε ότι στην υπό εξέταση υπόθεση υπήρξε λάθος χειρισμός από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως αποτέλεσμα  του οποίου όλο το ποσό χρηματοδότησης της Εδρας κατεβλήθη ως επιπρόσθετη αντιμισθία στον κάτοχο της Εδρας,

 

(β)  Αποφάσισε όπως η Επιτροπή Ελέγχου εξετάσει την πιο πάνω καθώς και άλλες σχετιζόμενες υποθέσεις και αν κριθεί σκόπιμο, το Συμβούλιο να τοποθετηθεί συνολικά στα θέματα αυτά, και

 

(γ)  Αποφάσισε όπως κατά την τελευταία συνεδρία πριν τις θερινές διακοπές υποβληθεί από την Πρυτανεία εισήγηση σχετικά με τους Κανόνες Ιδρυσης Εδρών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

 

8.    Αγορά Οικοπέδων/Παλιών Κτηρίων στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας (Πλησίον Αρχιεπισκοπής)

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε εισήγηση της Επιτροπής Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης για αγορά τριών τεμαχίων/παλιών κτηρίων στην περιοχή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής για να χρησιμοποιηθούν για μόνιμη στέγαση του Τμήματος Αρχιτεκτονικής στη Παλιά Λευκωσία, και εξουσιοδότησε την Πρυτανεία να προετοιμάσει το θέμα για λήψη τελικής απόφασης από το Συμβούλιο, ερευνώντας (α) την δυνατότητα απαλλοτρίωσης των υπολοίπων  τεμαχίων/παλιών κτηρίων που συνθέτουν το οικοδομικό τετράγωνο, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή εντός του οικοδομικού τετραγώνου η πλήρης ανάπτυξη του Τμήματος Αρχιτεκτονική, και (β) την εξεύρεση της απαιτούμενης χρηματοδότησης.

 

 

9.    Εγκύκλιος Σχετικά με την υπέρβαση κονδυλίων από Ελέγχοντες Λειτουργούς

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως εκδοθεί εγκύκλιος με την οποία να ενημερώνεται η Πανεπιστημιακή κοινότητα ότι οι Ελέγχοντες Λειτουργοί που υπερβαίνουν αδικαιολόγητα τα κονδύλια που τους έχουν κατανεμηθεί  ή τα οποία διαχειρίζονται, θα είναι προσωπικά υπεύθυνοι για τις υπερβάσεις και το Συμβούλιο θα εξετάζει την πιθανότητα στέρησης του δικαιώματος διαχείρισης των κονδυλίων.