Περίληψη Αποφάσεων 177ης Συνεδρίας (Μέρος Β)

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2010

 

 

 

1.    Σχέδιο Υπηρεσίας Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών

 

Το Συμβούλιο εξέτασε το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών. Μετά από απόψεις που εκφράστηκαν κατά τη συνεδρία, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους κλάδους σπουδών, τα απαιτούμενα χρόνια προηγούμενης πείρας και το επίπεδο γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής (ή άλλης ξένης) γλώσσας, αποφασίσθηκε όπως το θέμα επανέλθει για συζήτηση και λήψη απόφασης σε επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου αφού προηγουμένως τύχει επεξεργασίας από τον Πρόεδρο και το Πρυτανικό Συμβούλιο.

 

 

2.    Αξιολογήσεις Τμημάτων

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με τις Αξιολογήσεις επτά Τμημάτων του Πανεπιστημίου από Εξωτερικές Επιτροπές. Τα αξιολογηθέντα Τμήματα είναι: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τμήμα Πληροφορικής, Τμήμα Οικονομικών, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, Τμήμα Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος.

 

Το Συμβούλιο υιοθέτησε τις αποφάσεις της Συγκλήτου σχετικά με τις αξιολογήσεις των Εξωτερικών Επιτροπών και αναμένει την υλοποίησή τους. Όσον αφορά το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, το Συμβούλιο αναμένει όπως μέχρι τον Οκτώβριο 2010 το Τμήμα υποβάλει έκθεση σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα έχει προβεί προς συμμόρφωση με την απόφαση της Συγκλήτου.

 

 

3.    Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την έγκριση από τη Σύγκλητο των ακολούθων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών:

 

·       Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στις «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρο Σχεδιασμό», της Πολυτεχνικής Σχολής

 

·       Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην «Κοινωνική Αναπτυξιακή Ψυχολογία, του Τμήματος Ψυχολογίας

 

·       Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη «Χημεία Τροφίμων», το οποίο αντικαθιστά το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Φαρμακευτική Χημεία» που είχε κατ΄ αρχήν εγκριθεί από τη Σύγκλητο

 

·       Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών», επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού, του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης για την αναθεώρηση και μετονομασία του υφιστάμενου θεωρητικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επιπέδου Μάστερ «Γνωστική, Εξελικτική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία», του Τμήματος Ψυχολογίας, σε «Γνωστική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία»

 

 

4.    Νέα Κατεύθυνση Πτυχίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας με τίτλο «Ιστορία της Τέχνης»

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την έγκριση από τη Σύγκλητο νέας κατεύθυνσης Πτυχίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας με τίτλο “Ιστορία της Τέχνης.

 

 

5.    Δωρεά Ιδρύματος Τηλέμαχος Κάνθος και καθιέρωση διαγωνισμού Τέχνης

 

Το Συμβούλιο επικύρωσε την αποδοχή, από τη Σύγκλητο, της δωρεάς 12 ξυλογραφιών του Τηλέμαχου Κάνθου και τη θεσμοθέτηση, ως αποτέλεσμα της δωρεάς, βραβείου ύψους 5000 ευρώ για διαγωνισμό εικαστικών τεχνών που θα προκηρύσσει η Φιλοσοφική Σχολή.

 

 

6.    Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας «Γιάννος Κρανιδιώτης»

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με την αποδοχή από τη Σύγκλητο πρότασης του Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας (Ο.Π.Ε.Κ.) για την από κοινού με το Πανεπιστήμιο Κύπρου απονομή «Βραβείου Πρωτοποριακής Δημιουργίας “Γιάννος Κρανιδιώτης”».

 

 

7.    Πολιτική για παραχώρηση οικονομικής στήριξης σε Ιδρύματα, Σωματεία και Οργανώσεις εκτός Πανεπιστημίου

 

Το Συμβούλιο επικύρωσε την απόφαση της Συγκλήτου όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως Δημόσιος Οργανισμός που χρηματοδοτείται από το Κράτος, μη επιχορηγεί οικονομικά, Ιδρύματα, Σωματεία ή Οργανώσεις.

 

 

8.    Μέγιστα Ποσά Ημερήσιας Αποζημίωσης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα

 

Το Συμβούλιο επικύρωσε την απόφαση της Συγκλήτου για υιοθέτηση πολιτικής με βάση την οποία, για Ευρωπαϊκά Προγράμματα τα οποία καθορίζουν μέγιστο όριο ημερήσιας αποζημίωσης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα εφαρμόζει τα όρια που καθορίζονται από το πρόγραμμα και όχι τα εσωτερικά όρια του Πανεπιστημίου.

 

 9.    Πολιτική Εναρκτήριας Χρηματοδότησης

Το Συμβούλιο επικύρωσε την απόφαση της Συγκλήτου για υιοθέτηση αναθεωρημένης Πολιτικής Εναρκτήριας Χρηματοδότησης και εφαρμογή της από το 2010.

 

10.  Εκθεση Διερεύνησης της Καθυστέρησης της Προκήρυξης Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικών Συμβούλων Πανεπιστημιούπολης

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση της έκθεσης του Εσωτερικού Ελεγκτή καθώς και της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου για το πιο πάνω θέμα.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ανέφερε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θεωρεί το θέμα λήξαν και ότι αυτό δεν χρήζει περαιτέρω συζήτησης στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, καθότι κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την αρχική συμπερίληψή του στην ημερήσια διάταξη μέχρι την παρούσα συνεδρία έχουν προωθηθεί ενέργειες και λήφθηκαν μέτρα προς αντιμετώπιση του θέματος που επισημαίνεται στη σχετική έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή.

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι το θέμα θεωρείται λήξαν.

 

11.  Εκθεση Διερεύνησης των Καταγγελιών για μη Έγκριση του Κόστους Συντήρησης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Τμήματος Πληροφορικής για το Έτος 2008 

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση της έκθεσης του Εσωτερικού Ελεγκτή καθώς και της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου για το πιο πάνω θέμα.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ανέφερε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θεωρεί το θέμα   λήξαν και ότι δεν χρήζει περαιτέρω συζήτησης στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, καθότι κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την αρχική συμπερίληψή του στην ημερήσια διάταξη μέχρι την παρούσα συνεδρία έχουν προωθηθεί ενέργειες και λήφθηκαν μέτρα προς αντιμετώπιση του θέματος που επισημαίνεται στη σχετική έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή.

Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι το θέμα  θεωρείται λήξαν.

 

 

12.  Διαγωνισμός για τις Κτηριακές Εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής (Στάδιο Β)

Ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής για το Β Στάδιο του Διαγωνισμού για τις κτηριακές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής ενημέρωσε το Συμβούλιο αναφορικά με τα χρονοδιαγράμματα του Β Σταδίου του διαγωνισμού.

 

13.  Ειδική Επιτροπή για συνεντεύξεις μελών ΕΕΠ

Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών όπως στις Ειδικές Επιτροπές για πλήρωση θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού συμμετέχουν εκ περιτροπής και εκτελούν χρέη Προέδρου, εκτός από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και τα άλλα δύο ακαδημαϊκά μέλη του Συμβουλίου.

 

 

14.  Σύνθεση Επιτροπών Αξιολόγησης για προσφορές με μεγάλη εκτιμώμενη αξία

 

Το Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών, αποφάσισε όπως στις Επιτροπές Αξιολόγησης:

 

(i)    Για έργα εκτιμώμενης αξίας από 500.000 μέχρι 2 εκ. ευρώ, διορίζεται άτομο με γνώσεις στον εμπορικο-οικονομικό τομέα, και

 

(ii)   Για έργα εκτιμώμενης αξίας από 2 εκ. ευρώ και άνω, διορίζεται Λογιστής

 

 

15.  Ανατροφοδότηση Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών του Πανεπιστημίου

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε από τον Πρύτανη αναφορικά με το Σχέδιο Ανατροφοδότησης Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών του Πανεπιστημίου το οποίο εφαρμόστηκε πιλοτικά το 2009 και τέθηκε σε μόνιμη βάση από το 2010. Ο Πρύτανης παρατήρησε ότι το σχέδιο αποδείχθηκε ένα χρήσιμο εργαλείο ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ευθυγράμμιση των στόχων των διοικητικών υπηρεσιών με τους γενικότερους στόχους που θέτει το Συμβούλιο, η Σύγκλητος και η Πρυτανεία.

 

 

16.  Επιστολή Γενικής Ελέγκτριας της Δημοκρατίας για διαγωνισμούς της ΑΤΗΚ

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για το θέμα που θίγει η Γενική Ελέγκτρια, σε επιστολή της προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών από μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού προς την Α.ΤΗ.Κ. μέσα από δημόσιο διαγωνισμό και η οποία, σύμφωνα με τη Γενική Ελέγκτρια, συνιστά εμπορική δραστηριότητα και όχι έρευνα και συνεπώς δεν συνάδει με τους σκοπούς του Πανεπιστημίου όπως αυτοί καθορίζονται στον Περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο.

 

Το Συμβούλιο διεξήγαγε κατ΄ αρχήν συζήτηση για το θέμα, το οποίο αφορά και άλλες περιπτώσεις και έχει επισημανθεί και στο παρελθόν από τη Γενική Ελέγκτρια. Αποφασίσθηκε όπως η επιστολή της Γενικής Ελέγκτριας απαντηθεί μετά την έγκριση τροποποίησης σχετικής εγκυκλίου που ρυθμίζει τα θέματα παροχής υπηρεσιών, συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και συμμετοχής σε φορείς εκμετάλλευσης της γνώσης, η οποία θα υποβληθεί σύντομα στο Συμβούλιο.

 

 

17.  Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των ακολούθων συνεδριάσεων των Σωμάτων / Επιτροπών:

 

17.1     Σύγκλητος:

·       Συνεδρία Αρ. 18/2009, ημερ. 7/10/2009

·       Συνεδρία Αρ. 19/2009, ημερ. 14/10/2009 & 11/11/2009

·       Συνεδρία Αρ. 20/2009, ημερ. 11/11/2009

·       Συνεδρία Αρ.21/2009, ημερ. 2/12/2009

·       Συνεδρία Αρ.22/2009, ημερ. 2/12/2009

·       Συνεδρία Αρ.23/2009, ημερ. 23/12/2009

 

 

17.2     Επιτροπή Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης

 

·       39η Συνεδρία, ημερ. 29 Απριλίου 2010

 

17.3     Συμβουλευτική Επιτροπή Διοικητικού  Προσωπικού (Σ.Ε.ΔΙ.Π)

·       17η Συνεδρία, ημερομ.  29/1/2009

·       18η Συνεδρία, ημερομ. 19/3/2009

·       19η Συνεδρία, ημερομ. 7/5/2009

·       20η Συνεδρία, ημερομ. 18/6/2009

·       21η Συνεδρία, ημερομ. 30/7/2009

·       22η Συνεδρία, ημερομ. 22/9/2009

·       23η Συνεδρία, ημερομ. 29/10/2009

·       24η Συνεδρία, ημερομ. 10/12/2009

·       25η Συνεδρία, ημερομ. 21/1/2010