Περίληψη Αποφάσεων 179ης Συνεδρίας (Μέρος Α)

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010

 

 

 

1.    Ισχύς εγκυκλίου για "παροχή υπηρεσιών, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και συμμετοχή σε φορείς εκμετάλλευσης της γνώσης"

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου όπως η νέα εγκύκλιος για "παροχή υπηρεσιών σε ερευνητικά προγράμματα και συμμετοχή σε φορείς εκμετάλλευσης της γνώσης" ισχύσει για νέα ερευνητικά προγράμματα και παροχή υπηρεσιών που υπογράφονται μετά την 21η Ιουνίου 2010, ημερομηνία κατά την οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο.

 

 

2.    Iδρυση Σχολής Καλών Τεχνών

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με την προπαρασκευαστική εργασία που έχει ήδη γίνει από πλευράς Πανεπιστημίου, από το 1999 μέχρι σήμερα, για την ίδρυση της Σχολής Καλών Τεχνών. Εξηγώντας το σκεπτικό γιατί η Σχολή πρέπει να ιδρυθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο Πρύτανης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε δύο ουσιαστικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την επιτυχή λειτουργία μίας Σχολής Καλών Τεχνών σε  Εκπαιδευτικό Iδρυμα, τις οποίες και πληροί το Πανεπιστήμιο Κύπρου:

 

(i)      Την στήριξη και ενίσχυση της Σχολής από τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Η λειτουργία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και η προσφορά προγραμμάτων συναφών με και υποστηρικτικών προς τα αντικείμενα της Σχολής Καλών Τεχνών, αποτελεί σημαντική υποδομή για τη Σχολή Καλών Τεχνών.  Επιπλέον, η δημιουργία του Τμήματος Αρχιτεκτονικής αποτελεί ακόμη ένα βήμα του Πανεπιστημίου Κύπρου προς την κατεύθυνση των Τεχνών.

 

(ii)     Τη φυσική τοποθέτηση της Σχολής Καλών Τεχνών στην πόλη όπου αναπτύσσεται η πλουσιότερη πολιτιστική δραστηριότητα, που στην περίπτωση της Κύπρου είναι η Λευκωσία όπου βρίσκεται και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Οσον αφορά το ενδεχόμενο ίδρυσης Σχολής Καλών Τεχνών  και σε άλλα δημόσια Πανεπιστήμια ο Πρύτανης επανέλαβε τη θέση του ότι τα δημόσια Πανεπιστήμια πρέπει να αναπτύσσονται συμπληρωματικά και να αποφεύγονται οι επικαλύψεις λαμβάνοντας υπόψη και το μέγεθος του φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. 

 

Το Συμβούλιο επαναβεβαίωσε τη θέση του για την ίδρυση Σχολής Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και τον Πρύτανη να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την ίδρυση της Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

  

 

3.    Δωρεά Έλλης Στέλιου Ιωάννου αναφορικά με το Κτήριο της Βιβλιοθήκης του  Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την αποδοχή της αύξησης της δωρεάς της κας Έλλης Στέλιου Ιωάννου για το κτήριο της Βιβλιοθήκης. Το Συμβούλιο, ενόψει της αύξησης της δωρεάς και σεβόμενο την επιθυμία της δωρήτριας, αποφάσισε όπως ο χώρος μελέτης της Βιβλιοθήκης φέρει το όνομα της δωρήτριας.

 

Το Συμβούλιο εξέφρασε την ιδιαίτερη εκτίμηση και τις ευχαριστίες του για την αύξηση της δωρεάς.

 

 

4.    Παραίτηση Καθηγητή υπό συζευκτική προϋπόθεση διακανονισμού ερευνητικού εξοπλισμού

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με τη γνωμάτευση των νομικών συμβούλων του Πανεπιστημίου για διάφορα ερωτήματα που είχαν τεθεί σε σχέση με το πιο πάνω θέμα. Συγκεκριμένα, ότι:

 

(i)      Ορθά αποφασίσθηκε ότι ο ερευνητικός εξοπλισμός ανήκει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

(ii)      Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου αν θα καλέσει τον ενδιαφερόμενο Καθηγητή να ακουστεί ως προς το θέμα του ερευνητικού εξοπλισμού, και

 

(ιιι)     Εφόσον δεν υπάρχει ούτε παραίτηση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά ούτε και ρητή αποδοχή διορισμού σε άλλο Πανεπιστήμιο, τότε δεν τίθεται θέμα παραβίασης, εκ μέρους του Καθηγητή, της Νομοθεσίας του Πανεπιστημίου Κύπρου ή/και οποιασδήποτε άλλης Νομοθεσίας.

 

 

5.    Παραχώρηση Σαββατικής Αδειας σε Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο, αφού καθόρισε τη διαδικασία, εξουσιοδότησε το Πρυτανικό Συμβούλιο να χειριστεί θέματα που προέκυψαν σε σχέση με την παραχώρηση Σαββατικής άδειας σε Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

 

6.    Ιδρυση Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα:

 

(α)    Τροποποίηση της Νομοθεσίας αναφορικά με την εκλογή και ανέλιξη μελών ακαδημαϊκού προσωπικού στην Ιατρική Σχολή, όπως περιγράφεται στο σημείο "1" του σημειώματος της Συγκλήτου

 

(β)    Τροποποίηση Νομοθεσίας αναφορικά με την οργάνωση της Ιατρικής Σχολής, όπως περιγράφεται στο σημείο "2" του σημειώματος της Συγκλήτου

 

(γ)     Μεταβατικές Διατάξεις και πρόσληψη Κοσμήτορα της Σχολής, όπως περιγράφονται στο σημείο "3" του σημειώματος της Συγκλήτου, με την ακόλουθη προσθήκη: "Νοείται ότι ο Κοσμήτορας θα πρέπει να πληροί τα προσόντα του Καθηγητή".

 

 

7.    Πολιτική Αυτοχρηματοδοτούμενου Προγράμματος ΜΒΑ

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε ολοκληρωμένη πολιτική για το αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΜΒΑ.

 

Το Συμβούλιο σημειώνει ότι με την έγκριση της πολιτικής αυτής ρυθμίζεται και η σχετική παρατήρηση της Γενικής Ελέγκτριας.

 

 

8.    Ιδρυση Αθλητικού Κέντρου

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση για ίδρυση Αθλητικού Κέντρου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Η ίδρυση του Αθλητικού Κέντρου πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προσπάθειας του Πανεπιστημίου για περαιτέρω ανάπτυξη του Αθλητισμού στο ίδιο το Πανεπιστήμιο Κύπρου, την ευρύτερη αποδοχή του Αθλητισμού στο σύνολο της κυπριακής κοινωνίας και για την πλήρη και αποδοτική αξιοποίηση των καινούριων αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

Το Αθλητικό Κέντρο θα υπάγεται στην οργανωτική δομή του Πανεπιστημίου Κύπρου και θα διοικείται από το "Συμβούλιο Αθλητισμού", το οποίο θα αναφέρεται στο Πρυτανικό Συμβούλιο. Στο Αθλητικό Συμβούλιο, του οποίου ο Πρόεδρος θα διορίζεται από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, θα εκπροσωπούνται, μεταξύ άλλων, οι φοιτητές, το ακαδημαϊκό και το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Θα συμμετέχει επίσης μία εξέχουσα προσωπικότητα από το χώρο του αθλητισμού, η οποία θα διορίζεται από τη Σύγκλητο. Την ευθύνη για την υλοποίηση της πολιτικής και των αποφάσεων του Συμβουλίου Αθλητισμού θα έχει ο Διευθυντής του Αθλητικού Κέντρου.

 

 

9.    Αξιοποίηση εστιατορίων, καφεστιατορίων και εμπορικών καταστημάτων Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση σχετικά με την αξιοποίηση των εστιατορίων, καφεστιατορίων και εμπορικών καταστημάτων τόσο στο νέο Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων όσο και σε άλλους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

 

10.  Εισήγηση για δημιουργία Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας (ΥΥΕ)

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση της Συγκλήτου για αναδόμηση της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων σε δύο Υπηρεσίες, την Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας και την Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων και Προβολής και την ενσωμάτωση στη νέα Υπηρεσία, του Τομέα Οικονομικής Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων που τώρα υπάγεται στις Οικονομικές Υπηρεσίες.  Ενέκρινε επίσης την περίληψη στον Προϋπολογισμό του 2011 μιας  θέσης Προϊσταμένου για την Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας, είτε μόνιμη, είτε με σύμβαση πενταετούς διάρκειας.  Η υλοποίηση θα γίνει από τον Πρύτανη εφόσον εγκριθεί και πληρωθεί η επιπρόσθετη θέση Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

 

 

11.  Οργανόγραμμα Πρυτανείας

 

Το Συμβούλιο διεξήγαγε κατ΄ αρχήν συζήτηση σχετικά με το οργανόγραμμα της Πρυτανείας. Η συζήτηση του θέματος συνεχιστεί για λήψη απόφασης κατά την επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου.

 

 

12.  Συνεργασία Πανεπιστημίου Κύπρου με Εκδόσεις Gutenberg

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και των Εκδόσεων Gutenberg.

 

 

13.  Κανόνες για Θέματα Σπουδών

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε  τροποποίηση των Κανόνων για Θέματα Σπουδών.

 

Οι Κανόνες θα ισχύσουν από το Σεπτέμβριο του 2010.  Νοείται ότι:

 

(α)     Η ευελιξία που προβλέπουν οι τροποποιημένοι Κανόνες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ολοκληρώσει ο φοιτητής το Πτυχίο του πριν τα τέσσερα χρόνια αν δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στη νομοθεσία ή σε συγκεκριμένο πρόγραμμα που να παρέχει τη δυνατότητα αυτή.

 

(β)     Φοιτητές που εισάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο με τους προηγούμενους Κανόνες, δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τις πρόνοιες των προηγούμενων Κανόνων σε περίπτωση που οι τροποποιημένοι Κανόνες περιορίζουν τα δικαιώματά τους.

 

 

14.  Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2011

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2011, ο οποίος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 142.846.585 ευρώ.