Περίληψη Αποφάσεων 200ης Συνεδρίας του Συμβουλίου

του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

 

 

 

1.    Συμφωνία Συνεργασίας με Ορθόδοξο Κολλέγιο Δασκάλων Κένυας

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε νέα συμφωνία συνεργασίας με το Ορθόδοξο Κολλέγιο Δασκάλων Κένυας (διάρκειας 4 ετών).

 

 

2.    Εισηγήσεις Επιτροπής Ελέγχου από θέματα που συζητήθηκαν κατά την 35η συνεδρία της.

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής Ελέγχου που συζητήθηκαν κατά την 35η συνεδρία της Επιτροπής και ενέκρινε σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής.

 

 

3.   Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου για την από κοινού ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθήκης

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με θέματα που αφορούν στη προεργασία για συνομολόγηση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου για την από κοινού ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθήκης.

 

 

4.    Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των ακολούθων Σωμάτων/Επιτροπών:

 

4.1.  Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών  

·       167η Συνεδρία, ημερ.17/05/2011

·       173η Συνεδρία, ημερ. 24/06/2011

·       177η Συνεδρία, ημερ. 15/07/2011         

·       178η Συνεδρία, ημερ. 02/08/2011

·       181ης Συνεδρία, ημερ. 21/09/2011

·       182η Συνεδρία, ημερ. 27/09/2011

·       184η Συνεδρία, ημερ. 19/10/2011

·       185η Συνεδρία, ημερ. 25/10/2011

·       187η Συνεδρία, ημερ. 10/11/2011

·       188η Συνεδρία, ημερ. 23/11/2011

·       189η Συνεδρία, ημερ. 02/12/2011

·       191η Συνεδρία, ημερ. 09/12/2011

·       192η Συνεδρία, ημερ. 15/12/2012

·       194η Συνεδρία, ημερ. 20/12/2011

·       196η Συνεδρία, ημερ. 22/12/2011

 

4.2.  Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.)

 

·       41η Συνεδρία, ημερ. 8/06/11

·       42η Συνεδρία, ημερ. 1/11/11