Περίληψη Αποφάσεων της 208ης Συνεδρίας

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

 

 

1.    Αναβάθμιση Υγροποιητή Αζώτου (Τμήμα Χημείας)

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε εισήγηση της Συγκλήτου για παραχώρηση κονδυλίου ύψους 200.000 ευρώ (+ΦΠΑ) για αναβάθμιση του Υγροποιητή Αζώτου (Ν2) του Πανεπιστημίου Κύπρου (Τμήμα Χημείας).

 

Το εγκριθέν ποσό θα  καλυφθεί από τυχόν εξοικονομήσεις του Κεφαλαίου 3 και σε περίπτωση που δεν αναμένεται να προκύψουν τέτοιες εξοικονομήσεις, μπορεί  να καλυφθεί από κεντρικά Ίδια Έσοδα του Πανεπιστημίου.

 

 

2.    Αρθρο 412 και 332 - Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού / Κάλυψη κόστους μεταφοράς και συντήρησης (ΦΥΣ)

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου, όπως το κόστος μεταφοράς του εξοπλισμού Molecular Beam Epitaxy (ο οποίος αποτελεί δωρεά του Πανεπιστημίου του Cambridge και θα εγκατασταθεί στο Τμήμα Φυσικής) ύψους 7.500 ευρώ, καλυφθεί από τα κεντρικά ίδια έσοδα του Πανεπιστημίου.

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης εισήγηση για υιοθέτηση γενικής πολιτικής σύμφωνα με την οποία σε περιπτώσεις αποδοχής, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, δωρεών εξοπλισμού το κόστος μεταφοράς θα καλύπτεται από τα κεντρικά ίδια έσοδα του Πανεπιστημίου. Η απόφαση αυτή του Συμβουλίου θα ενσωματωθεί στην υφιστάμενη ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου για αποδοχή δωρεών.

 

 

3.    Κατανομή Προϋπολογισμού 2012 στο Ωκεανογραφικό Κέντρο

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας (2/10/2012) να απευθύνει παράκληση στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Κύπρου για αύξηση κατά 80.000 ευρώ των κατανομών του Προϋπολογισμού του  Ωκεανογραφικού  Κέντρου για το 2012.

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανταποκριθεί θετικά στην παράκληση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και ενέκρινε την αύξηση των κατανομών του Προϋπολογισμού του Ωκεανογραφικού Κέντρου κατά 80.000 ευρώ για το 2012. Κατά το υπόλοιπο τρίμηνο του έτους θα παρακολουθούνται οι δαπάνες του Ωκεανογραφικού Κέντρου και στο τέλος του έτους  θα αξιολογηθούν όλα τα κονδύλια που δαπανήθηκαν και οι σχετικές δραστηριότητες.

 

 

4.    Καθορισμός θεσμικού πλαισίου λειτουργίας για το Πολιτιστικό Κέντρο

 

Αποφασίσθηκε όπως στο Συμβούλιο του Πολιτιστικού Κέντρου, το οποίο θα διοριστεί από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, εκτός από τους όρους εντολής, δοθεί και έγγραφο που θα περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης του Πολιτιστικού Κέντρου. Το έγγραφο αυτό θα συγγραφεί με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ελέγχου στην βάση όλων το προηγούμενων εγγράφων που κατατέθηκαν από το Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών και υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο καθώς και άλλων εγγράφων τα οποία κατατέθηκαν στο Συμβούλιο σχετικά με το θέμα, όπως των επιστολών του Διευθυντή του Πολιτιστικού Κέντρου.

 

 

5.    Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των ακολούθων Σωμάτων/Επιτροπών

 

5.1  Επιτροπή Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης

·       Πρακτικά 51ης Συνεδρίας ημερ 3/9/2012

 

5.2  Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών  (Οικονομικά Θέματα)

·       Πρακτικά 218ης Συνεδρίας, ημερ. 12/12/2011

·       Πρακτικά 26ης Έκτακτης Συνεδρίας, ημερ. 27/12/2011

·       Πρακτικά 219ης Συνεδρίας, ημερ. 09/01/2012

·       Πρακτικά 220ης Συνεδρίας, ημερ. 23/01/2012

·       Πρακτικά 221ης Συνεδρίας, ημερ. 30/01/2012

·       Πρακτικά 223ης Συνεδρίας, ημερ. 05/03/2012

·       Πρακτικά 225ης Συνεδρίας, ημερ. 02/04/2012

·       Πρακτικά 226ης Συνεδρίας, ημερ. 23/04/2012

 

5.3   Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών  (Θέματα Προσφορών)

·         Πρακτικά 231ης Συνεδρίας, ημερ. 9/7/2012

·         Πρακτικά 232ης Συνεδρίας, ημερ. 23/7/2012

·         Πρακτικά 233ης Συνεδρίας, ημερ. 6/8/2012

·         Πρακτικά 234ης Συνεδρίας, ημερ. 27/08/2012

 

5.4   Δελτία Προόδου Έργου Η-Πανεπιστήμιο

§  18ο Δελτίο Προόδου για την περίοδο 6/6/2012 - 9/8/2012

§  19ο Δελτίο Προόδου για την περίοδο 10/8/2012 - 20/9/2012