Περίληψη Αποφάσεων 209ης Συνεδρίας

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

 

 

1.    Αξιολόγηση τρόπου διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι, μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου του Συμβουλίου  διερευνάται το ενδεχόμενο ανάθεσης, σε εξωτερικό συμβουλευτικό οίκο, μελέτης-αξιολόγησης του τρόπου διαχείρισης από το Πανεπιστήμιο Κύπρου των ερευνητικών του προγραμμάτων.           

 

 

2.    Τροποποίηση πολιτικής ενημέρωσης και αποδοχής δωρεών από οντότητες

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε εισήγηση της Συγκλήτου για νέα πολιτική ενημέρωσης και αποδοχής δωρεών, από οντότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

 

3.    Ανάγκη περαιτέρω αύξησης του κονδυλίου 345 (Στήριξη Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες) για το 2012

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου για επιπρόσθετη ενίσχυση του κονδυλίου 345 Στήριξη Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες με το ποσό των 45.000 ευρώ, από τα Ίδια Έσοδα του Πανεπιστημίου, για κάλυψη των αναγκών στήριξης  μέχρι το τέλος του 2012.

 

 

4.    Οικονομική ενίσχυση του 12ου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Πρωταθλήματος Volleyball

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου για οικονομική στήριξη του Συμβουλίου Αθλητισμού, με το ποσό των 50.000 ευρώ από τα Ίδια Έσοδα του Πανεπιστημίου, για σκοπούς διοργάνωσης του 12ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Volleyball.

 

 

5.    Επιτροπή Ελέγχου

 

Το Συμβούλιο ασχολήθηκε με εκθέσεις και εισηγήσεις της Επιτροπής Ελέγχου για θέματα που η Επιτροπή συζήτησε κατά την 36η, 37η και 39η συνεδρία της και έλαβε σχετικές αποφάσεις.

 

Στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Ελέγχου, αποφασίσθηκε όπως γίνει παρουσίαση σχετικά με τα θέματα που χειρίζεται σήμερα το Γραφείο Νομικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου  και τα θέματα που η Διεύθυνση θεωρεί ότι θα έπρεπε να χειρίζεται.

 

 

6.    Μετατροπή συμβολαίων Γυμναστών Αθλητικού Κέντρου σε αορίστου χρόνου

 

Αποφασίσθηκε όπως, μέχρι να ληφθούν οι αναγκαίες διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με συγκεκριμένη πρόνοια του συμβολαίου απασχόλησης των γυμναστών του Αθλητικού Κέντρου, της οποίας η νομιμότητα αμφισβητείται από τους γυμναστές, καταβάλλονται πλήρως οι μισθοί τους.

 

 

7.    Δημιουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Ο Πρύτανης ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αποδεχθεί την αίτηση του Πανεπιστημίου για δημιουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου στη νεκρή ζώνη. Παρατήρησε ότι αυτό αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τη δημιουργία του Φωτοβολταϊκού Πάρκου αλλά και μεγάλη επιτυχία του Πανεπιστημίου αφού είναι η πρώτη φορά που δίδεται άδεια για τέτοια επένδυση στη νεκρή ζώνη.

 

 

8.    Θεσμικός χαρακτήρας του Νηπιαγωγείου Λητώ Παπαχριστοφόρου και Βρεφοκομικού Σταθμού Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο, υιοθετώντας την εισήγηση της ειδικής Ad Hoc Επιτροπής που ασχολείται με θέματα του Νηπιαγωγείου Λητώ Παπαχριστοφόρου και Βρεφοκομικού Σταθμού Πανεπιστημίου Κύπρου, αποφάσισε καταρχήν την υιοθέτηση του μοντέλου του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου ως μη κερδοσκοπικού σωματείου με ιδιοκτήτη το Πανεπιστήμιο Κύπρου και εξουσιοδότησε την Επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες της και τις περαιτέρω επαφές της πάνω στη βάση του μοντέλου του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.