Αποφάσεις 210ης Συνεδρίας του Συμβουλίου

του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

 

1.    Έναρξη Ιατρικής Σχολής

 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι μετά την υπερπήδηση διαφόρων δυσκολιών που προέκυψαν, η Ιατρική Σχολή θα αρχίσει αμετάκλητα το Σεπτέμβριο του 2013.

 

 

2.    Ετήσια Εκθεση Γενικής Ελέγκτριας για το έτος που έληξε  στις 31/12/2011

 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι το Πανεπιστήμιο έλαβε το προκαταρκτικό κείμενο της ετήσιας έκθεσης της Γενικής Ελέγκτριας για το 2011 επί του οποίου και τοποθετήθηκε και ότι τώρα αναμένεται η τελική έκθεση. Ανέφερε επίσης ότι, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τα θέματα που θα περιλαμβάνονται στην τελική έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας θα τεθούν ενώπιον του Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

 

3.    Μηχανογραφημένο Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου «ΙΡΙΔΑ»

 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με την παρατήρηση που περιλαμβάνεται στην προκαταρκτική Ετήσια Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2011 για το Μηχανογραφημένο Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου «ΙΡΙΔΑ». Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το θέμα θα συζητηθεί στο Συμβούλιο με βάση σχετικό έγγραφο που ετοιμάζεται από τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης και τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών.

 

 

3.    Διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας Ταμείου Αλληλεγγύης του Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Με αφορμή αίτημα μέλους του προσωπικού που τέθηκε ενώπιον του Συμβουλίου και μετά από εισήγηση του Πρύτανη, αποφασίσθηκε όπως το Πρυτανικό Συμβούλιο εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας «Ταμείου Αλληλεγγύης του Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου» και υποβάλει σχετική εισήγηση προς το Συμβούλιο.

 

 

4.    Καταβολή μισθών από Ιδια Εσοδα

 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργείται από τη μη καταβολή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ολόκληρης της εγκριθείσας για το 2012 κρατικής χορηγίας. Ανέφερε ότι εξ αιτίας του ελλείμματος που προκύπτει σε σχέση με το εγκριθέν ποσό, οι μισθοί του προσωπικού του Πανεπιστημίου για το μήνα Νοέμβριο καταβλήθηκαν από τα Ίδια Έσοδα του Πανεπιστημίου και ότι το ίδιο πρόβλημα ενδεχομένως να αντιμετωπιστεί και στην καταβολή του 12ου και 13ου μισθού.

 

Η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών παρουσίασε την παρούσα κατάσταση σε ότι αφορά την είσπραξη της κρατικής χορηγίας και τις δεσμεύσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου μέχρι το τέλος του 2012.

 

Σε ότι αφορά τη χρήση των ιδίων εσόδων για την καταβολή του 12ου και 13ου μισθού του προσωπικού, σε περίπτωση που το απαιτούμενο ποσό δεν καταβληθεί από την Πολιτεία, αποφασίσθηκε όπως προτού το Συμβούλιο λάβει τελική απόφαση, πραγματοποιηθεί συνάντηση της ηγεσίας του Πανεπιστημίου με τον Υπουργό Οικονομικών.

 

 

5.    Ιατρική Σχολή

 

Ο Πρύτανης ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο στις εργασίες για τη  λειτουργία της Ιατρικής Σχολής το Σεπτέμβριο του 2013. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα θέματα που αφορούν στη στέγαση της Σχολής, στους μισθούς των ακαδημαϊκών γιατρών και την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών. Σε ότι αφορά την εκλογή των πρώτων ακαδημαϊκών γιατρών, ο Πρύτανης ενημέρωσε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και ότι η Ειδική Επιτροπή θα έχει ολοκληρώσει το έργο της, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών συνεντεύξεων μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2012.

 

 

6.    Εγκριση αναθεωρημένου Προϋπολογισμού Ιατρικής Σχολής

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τον Αναθεωρημένο Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου για σκοπούς Ιατρικής Σχολής για το έτος 2013, συνολικού ύψους 3.970.634 ευρώ.

 

 

7.    Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2013

                

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2013, ύψους περίπου 99.000.000 ευρώ, ο οποίος εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2012, πρέπει να μειωθεί αφού το εγκριθέν από το Συμβούλιο ποσό δεν μπορεί να εγκριθεί από την Πολιτεία στην περίοδο οικονομικής κρίσης που διανύουμε.

 

Ο Προϋπολογισμός θα τεθεί ενώπιον του Συμβουλίου προς συζήτηση και έγκριση τον Ιανουάριο του 2013, αφού τύχει της κατάλληλης επεξεργασίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Συλλογικά Σώματα του Πανεπιστημίου.

 

 

8.    Προϋπολογισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΜΒΑ για το έτος 2013

                                                                                                                         

Οι Συντονιστές του Προγράμματος παρουσίασαν το πρόγραμμα και έθεσαν ενώπιον του Συμβουλίου προς έγκριση συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν οικονομικά θέματα.

 

 

9.    Διορισμός μέλους σε Επιτροπές του Συμβουλίου

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε τον διορισμό του κ. Ανδρέα Χρυσάνθου ως μέλος στην Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών και ως Πρόεδρο στην Επιτροπή Διαχείρισης Αιτημάτων για Διαφοροποιήσεις σε Κτηριακές Εγκαταστάσεις.