Περίληψη Αποφάσεων 211ης Συνεδρίας

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

 

 

1.    Θεσμοθέτηση Βραβείου Βουλής των Αντιπροσώπων

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με τη  θεσμοθέτηση Βραβείου Βουλής των Αντιπροσώπων.

 

 

2.    Καταβολή Μισθών (12ου και 13ου) Προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο, μετά από ενημέρωση της οποίας έτυχε από τον Πρόεδρο, σε συνέχεια επαφών του Προέδρου και αφού τέθηκαν ενώπιον του δύο προτάσεις, αποφάσισε, με δέκα (10) ψήφους υπέρ και δύο (2) ψήφους εναντίον, την καταβολή του 12ου και 13ου μισθού του προσωπικού του Πανεπιστημίου από τα κεντρικά ίδια έσοδα του Πανεπιστημίου.

 

 

3.    Αιτήματα για χρηματοδότηση από Ιδια Εσοδα

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε, για χρηματοδότηση από τα κεντρικά ίδια έσοδα του Πανεπιστημίου, αιτήματα που αφορούν σε δαπάνες απαραίτητες για τη συνέχιση της λειτουργίας του Πανεπιστημίου και του διδακτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και την παροχή υποτροφιών σε διδακτορικούς φοιτητές.

 

 

4. Αναδιατύπωση απόφασης Συμβουλίου αναφορικά με το θέμα «Αποδέσμευση ποσού 1.200.00 ευρώ για πρόσληψη μεταδιδακτορικών ερευνητών σύντομης διάρκειας»

 

Μετά από εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων το Συμβούλιο διαμόρφωσε παλαιότερη απόφασή του αναφορικά με το πιο πάνω θέμα ως ακολούθως:

 

«Αποδέσμευση ποσού 1.200.000 ευρώ για παροχή υποτροφιών σε διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές σύντομης διάρκειας

 

Το Συμβούλιο, ενέκρινε εισήγηση της Επιτροπής Έρευνας για παραχώρηση ποσού ύψους 1.200.000 ευρώ, από τα Ιδια Εσοδα, για παροχή υποτροφιών σε διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές σύντομης διάρκειας, με σκοπό την ετοιμασία ερευνητικών προτάσεων, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων. Η διαδικασία και τα κριτήρια παραχώρησης των υποτροφιών αναφέρονται στο Παράρτημα XXII.

 

Το Συμβούλιο αξιολόγησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι το πρόγραμμα αυτό θα δώσει σε πολλούς προσοντούχους νέους ευκαιρία απασχόλησης στην έρευνα.»

 

 

5.    Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των ακολούθων Σωμάτων/Επιτροπών

 

5.1.  Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών (Θέματα Προσφορών)

·            Πρακτικά 238ης Συνεδρίας ημερ 5/11/2012

5.2.  Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών (Οικονομικά Θέματα)

·            Πρακτικά 222η Συνεδρίας ημερ 20/02/2012

·            Πρακτικά 228η Συνεδρίας ημερ 21/05/2012

·            Πρακτικά 229η Συνεδρίας ημερ 11/06/2012

·            Πρακτικά 231η Συνεδρίας ημερ 09/07/2012

·            Πρακτικά 234η Συνεδρίας ημερ 27/08/2012

·            Πρακτικά 235η Συνεδρίας ημερ 10/09/2012

·            Πρακτικά 236η Συνεδρίας ημερ 08/10/2012

·            Πρακτικά 237η Συνεδρίας ημερ 22/10/2012

 

5.3.  Επιτροπή Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης

·            Πρακτικά 53ης Συνεδρίας, ημερομ. 27/11/2012

 

5.4.  Έργο Η-Πανεπιστήμιο

·            22ο Δελτίο Προόδου για την περίοδο 13/11/2012 - 5/12/2012

 

5.5.  Ραδιοφωνικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου Λτδ

·            Έκθεση Πεπραγμένων  και Οικονομικοί  Λογαριασμοί 2011