Περίληψη Αποφάσεων 213ης Συνεδρίας

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

 

 

1.    Δημιουργία Γραφείου Νομικών Θεμάτων

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα το Γραφείο Νομικών Θεμάτων και θα επανέλθει σύντομα για ανασχηματισμό.

 

 

2.    Έγκριση Προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2013

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για το έτος 2013, συνολικού ύψους 114.668.435 ευρώ (Κρατική Χορηγία: 66.500.000 ευρώ και Ιδια Εσοδα: 48.168.435 ευρώ). Ο Προϋπολογισμός θα κατατεθεί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για να ακολουθήσει τη συνηθισμένη πορεία.

 

Τα οφειλόμενα από το Κράτος ποσά για το 2012, συνολικού ύψους 11.232.080 ευρώ, (εκταμίευση ιδίων εσόδων για πληρωμή 12ου και 13ου μισθού και για κάλυψη άλλων δεσμεύσεων του Πανεπιστημίου) ενσωματώνονται στον Προϋπολογισμό του 2013 και διεκδικούνται από το Κράτος με τα σχετικά επιχειρήματα.

 

 

3.    Ετήσια οικονομική χορηγία Πανεπιστημίου Κύπρου προς το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών ΠΚ για το έτος 2013

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση, από τα κεντρικά ίδια έσοδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, ποσού ύψους 50,000 ευρώ ως ετήσια χορηγία προς το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών ΠΚ για το έτος 2013.

 

 

4.    Σύνδεση Αποχετευτικού Συστήματος λυμάτων Πανεπιστημιούπολης με δημόσιο δίκτυο - Κάλυψη αρδευτικών αναγκών χώρων πρασίνου Πανεπιστημιούπολης

 

Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης να χειριστεί το πιο πάνω θέμα  και να λάβει σχετική απόφαση. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε δαπάνη σχετικά με το πιο πάνω θέμα, ξεπερνά τις 200,000 ευρώ θα πρέπει μετά τη λήψη απόφασης από την Επιτροπή Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης και πριν την υλοποίηση της να ενημερωθεί το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

 

 

5.    Αξιολόγηση Πορισμάτων Μελέτης για τον  Ελεγχο/Αναβάθμιση της Στατικής και Αντισεισμικής Επάρκειας των Κτηρίων του Κεντρικού Χώρου - προτεινόμενες Δράσεις

 

Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης να χειριστεί το πιο πάνω θέμα  και να λάβει σχετική απόφαση. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε δαπάνη σχετικά με το πιο πάνω θέμα, ξεπερνά τις 200,000 ευρώ θα πρέπει μετά τη λήψη απόφασης από την Επιτροπή Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης και πριν την υλοποίηση της να ενημερωθεί το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

 

 

6.    Διορισμός Μέλους του Διοικητικού Προσωπικού στο Συμβούλιο του ΚΕΠΕΑΑ

 

Το Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Αντιπρύτανη, αποφάσισε να διορίσει την κα Δήμητρα Δημήτρη, Λειτουργό Πανεπιστημίου, ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.

 

 

7.    Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των ακολούθων Σωμάτων/Επιτροπών

 

7.1.  Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών

·           Πρακτικά 222ης Συνεδρίας ημερ 10/09/2012

·           Πρακτικά 223ης Συνεδρίας ημερ 14/09/2012

·           Πρακτικά 224ης Συνεδρίας ημερ 19/10/2012

·           Πρακτικά 225ης Συνεδρίας ημερ 30/10/2012

·           Πρακτικά 226ης Συνεδρίας ημερ 27/11/2012

 

7.2.  Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών (Θέματα Προσφορών)

·           Πρακτικά 239ης Συνεδρίας ημερ 19/11/2012

·           Πρακτικά 240ης Συνεδρίας ημερ 3/12/2012

 

7.3.  Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών (Οικονομικά Θέματα)

·           Πρακτικά 238ης Συνεδρίας ημερ 5/11/2012

·           Πρακτικά 239ης Συνεδρίας ημερ 19/11/2012