Περίληψη Αποφάσεων 214ης Συνεδρίας

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

 

                                                                                                                                                                                                                                   

1.   Κτηριολογικό Πρόγραμμα                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                            

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με τις ενέργειες που γίνονται με σκοπό εξεύρεση κατάλληλων χώρων για ικανοποίηση στεγαστικών αναγκών ερευνητικών προγραμμάτων.                                                                                                                                                                     

 

 

2.   Πολιτική Παραχώρησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση της Συγκλήτου για παραχώρηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

 

 

3.   Τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης στα μεταπτυχιακά δίδακτρα επαγγελματικών προγραμμάτων του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε το αίτημα του Τμήματος Ψυχολογίας για επιβολή τέλους εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους 1.000 ευρώ το οποίο θα προστεθεί στα μεταπτυχιακά δίδακτρα των φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας και στο διδακτορικό πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας.

 

 

4.    Ενημέρωση αναφορικά με την πρόοδο στις εργασίες για δημιουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου 

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση Έκθεσης σχετικά με τη μέχρι στιγμής πρόοδο των εργασιών για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου του Πανεπιστημίου και τον προγραμματισμό των μελλοντικών ενεργειών.

 

 

5.    Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των ακολούθων Σωμάτων/Επιτροπών

 

5.1.  Επιτροπή Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης

·    Πρακτικά 54ης Συνεδρίας, ημερομ. 4/2/2013

 

5.2.  Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών

·    Πρακτικά 226ης Συνεδρίας, ημερομ. 29/11/2012

·    Πρακτικά 227ης Συνεδρίας, ημερομ. 18/12/2012

·    Πρακτικά 228ης Συνεδρίας, ημερομ. 20/12/2012

 

5.3.  Έργο Η-Πανεπιστήμιο

·   23ο Δελτίο Προόδου για την περίοδο 6/12/2012 - 9/01/2013