Περίληψη Αποφάσεων 215ης Συνεδρίας

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

 

Κατά τη συνεδρία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν θέσεις ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, τα οποία παραπέμφθηκαν στο Συμβούλιο από την Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών, και λήφθηκαν αποφάσεις πλήρωσης θέσεων.