Περίληψη Αποφάσεων 216ης Συνεδρίας (Μέρος Α΄)

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

 

1.    Υλοποίηση Εισηγήσεων από Ελεγκτικές Οντότητες

 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι, με σκοπό την ταχύτερη υλοποίηση και την καλύτερη παρακολούθηση της εφαρμογής των παρατηρήσεων της Γενικής Ελέγκτριας της Δημοκρατίας, του Εσωτερικού Ελέγχου και των Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, δημιουργήθηκε μηχανισμός υλοποίησης των εισηγήσεων των πιο πάνω οντοτήτων, με επικεφαλής τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης.

 

 

2.    Τρέχουσες Οικονομικές Εξελίξεις - Έκτακτες Αποφάσεις

 

Το Συμβούλιο εξέτασε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο εξ αιτίας της έκτακτης κατάστασης που δημιουργήθηκε με τις οικονομικές εξελίξεις και αποφάσισε (α) Τη δημιουργία Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης (Task Force), η οποία θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα προβαίνει στις ενδεδειγμένες ενέργειες, σε συνεργασία με τους ανά περίπτωση ειδικούς. Τη Ομάδα απαρτίζουν ο Πρόεδρος, ο Πρύτανης και τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου, και (β) τη λήψη σειράς οικονομικών και άλλων πρακτικών μέτρων προς άμεση επίλυση διαφόρων θεμάτων που ανεφύησαν ως παράγωγα της έκτακτης κατάστασης.

 

 

3.    Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των ακολούθων Σωμάτων/Επιτροπών

 

3.1.  Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών

·          Πρακτικά 229ης Συνεδρίας ημερ 16/01/2013

 

3.2.  Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών (Θέματα Προσφορών)

·          Πρακτικά 241ης Συνεδρίας ημερ 17/12/2012

·          Πρακτικά 242ης Συνεδρίας ημερ 14/01/2013

·          Πρακτικά 243ης Συνεδρίας ημερ 28/01/2013

 

3.3.  Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών (Οικονομικά Θέματα)

·          Πρακτικά 240ης Συνεδρίας ημερ 3/12/2012

·          Πρακτικά 241ης Συνεδρίας ημερ 17/12/2012

 

3.4.  Έργο Η-Πανεπιστήμιο

·          24ο Δελτίο Προόδου για την περίοδο 10/01/2013 - 15/02/2013