Περίληψη Αποφάσεων 216ης (Μέρος Β) Συνεδρίας

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

 

 

1.    Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης των καταθέσεων Πανεπιστημίου

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τη σύσταση τριμελούς συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία θα συμβουλεύει τον Πρύτανη για θέματα που αφορούν τις καταθέσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου και αποφάσισε όπως ο Πρύτανης καταρτίσει τους όρους εντολής της Επιτροπής.

 

 

2.    Χειρισμός απαίτησης εργοληπτικής εταιρείας

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με τις ενέργειες που έγιναν μέχρι στιγμής σε σχέση με απαίτηση εταιρείας μετά την παράδοση έργου στη Πανεπιστημιούπολη και όρισε Επιτροπή για διεξαγωγή νέας διαπραγμάτευσης με την ενδιαφερόμενη εταιρεία.

 

 

3.    Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθήκης

 

Το Συμβούλιο συζήτησε θέμα που τέθηκε από τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης και επικεφαλής της Καθοδηγητικής Ομάδας για το έργο του Συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθήκης από κοινού με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και το οποίο αφορά στη δυνατότητα και στο κόστος σύνδεσης του συστήματος με άλλα συστήματα που θα λειτουργούν στο πλαίσιο του Η-Πανεπιστημίου και έλαβε σχετικές αποφάσεις.

 

 

4.    Έγκριση προώθησης πληρωμών και παραγγελιών υλικού Βιβλιοθήκης

 

Το Συμβούλιο, αφού ενημερώθηκε σχετικά από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ενέκρινε την πληρωμή τιμολογίων που αφορούν στην αγορά έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για τη Βιβλιοθήκη. Ενέκρινε επίσης την παραγγελία υλικού καθώς και τη σύναψη συνεργασιών για προμήθεια υλικού για τη Βιβλιοθήκη, οι οποίες, νοείται, θα προωθηθούν μέσω των κατάλληλων διαδικασιών του Πανεπιστημίου.

 

 

5.    Αίτημα Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών για πρόωρη αφυπηρέτηση

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε το αίτημα του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών κ.Ανδρέα Χριστοφίδη για πρόωρη αφυπηρέτηση στις 10 Απριλίου 2013.

 

 

6.    Ο ρόλος του Συμβουλίου και της Συγκλήτου στις διαδικασίες ανέλιξης και εκλογής του ακαδημαϊκού προσωπικού.

 

Το  Συμβούλιο συζήτησε το θέμα «ο ρόλος του Συμβουλίου και της Συγκλήτου στις διαδικασίες ανέλιξης και εκλογής του ακαδημαϊκού προσωπικού», το οποίο τέθηκε από μέλος του. Το Συμβούλιο διαμόρφωσε εισηγήσεις προς τη Σύγκλητο για τις διαδικασίες εκλογής και ανέλιξης, με βάση τις μέχρι τώρα εμπειρίες του.