Περίληψη Αποφάσεων 217ης Συνεδρίας

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

 

1.    Τροποποίηση σύστασης Συγκλητικής Επιτροπής Ασφάλειας

 

Το Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Συγκλήτου, αποφάσισε τη τροποποίηση της σύστασης της Επιτροπής Ασφάλειας έτσι ώστε η νέα σύσταση να συνάδει με τους  Περί Επιτροπών Ασφάλειας στην Εργασία Κανονισμούς.

 

       Η Επιτροπή θα αναφέρεται στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου

 

 

2.    Ιδρυση Ερευνητικής Μονάδας «Ενεργειακή Αειφορία»

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση της Συγκλήτου για ίδρυση της Ερευνητικής Μονάδας «Ενεργειακή Αειφορία».

 

 

3.    Τροποποιήσεις των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 μέχρι 2007, άρθρο 13(ε) [Επιτροπές Συγκλήτου]

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε εισήγηση της Συγκλήτου για τροποποίηση των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 μέχρι 2007, ώστε η Σύγκλητος να μπορεί να καταρτίζει Επιτροπές από μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (και όχι μόνο από μέλη της Συγκλήτου) στις οποίες να μπορεί να μεταβιβάζει, υπό τους όρους και προϋποθέσεις  που κρίνει σκόπιμο να επιβάλει σε αυτές, οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητες της.

 

Το Συμβούλιο παρατηρεί ότι καμία από τις Επιτροπές που θα καταρτίζει η Σύγκλητος δεν μπορεί να απαρτίζεται μόνο από μη-μέλη Συγκλήτου.

 

 

4.    Πολιτική για Παραχώρηση Εξοπλισμού σε μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Πανεπιστημίου που συνταξιοδοτούνται

 

Το Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας υπόψη το διάστημα απόσβεσης της αξίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει ανά πάσα στιγμή παλιούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές που μπορούν να ικανοποιήσουν ανάγκες σε εξοπλισμό, ενέκρινε, με εννέα (9) ψήφους υπέρ και τρεις (3) εναντίον, την εισήγηση για υιοθέτηση πολιτικής για παραχώρηση του προσωπικού υπολογιστή που χρησιμοποιεί μέλος του Ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου, που συνταξιοδοτείται, νοουμένου ότι το μέλος χρησιμοποιεί την ηλεκτρονικό του υπολογιστή για περίοδο πέραν των τριών ετών.

 

 

5.    Μνημόνιο Συνεργασίας Πρακτικής Ασκησης Ειδικευόμενων Κλινικών Ψυχολόγων

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε το Μνημόνιο Συνεργασίας που θα υπογραφεί μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του  Υπουργείου Υγείας, αναφορικά με την πρακτική άσκηση των Ειδικευόμενων Κλινικών Ψυχολόγων.

 

6.    Δίδακτρα Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Μηχανική Πετρελαίων

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε το προτεινόμενο ύψος διδάκτρων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική Πετρελαίων, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 8,000 ευρώ.

 

 

7.    Σύσταση Προσωρινού Συμβουλίου Ιατρικής Σχολής και Ανασύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ιατρική Σχολή

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε:

 

(α)   Τη σύσταση Προσωρινού Συμβουλίου της Ιατρικής Σχολής, το οποίο θα λειτουργεί με βάση τις ενδεδειγμένες διαδικασίες του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

       Για σκοπούς μείωσης των εξόδων λειτουργίας του, το Συμβούλιο θα πραγματοποιεί πλείστες από τις συνεδρίες του μέσω τηλεδιάσκεψης εκτός και αν χρειάζεται να συνέλθει με φυσική παρουσία των μελών του σε κοινό χώρο της συνεδρίας.

 

(β)   Τη διεύρυνση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ιατρική Σχολή με την συμμετοχή σε αυτή δύο νέων μελών:

 

(γ)   Την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ιατρική Σχολή, έτσι ώστε στις συνεδρίες της Επιτροπής να προσκαλούνται τα μέλη της κατά περίπτωση, ανάλογα με τα θέματα που θα συζητούνται κάθε φορά.

 

 

8.    Αξιολόγηση Εκκολαπτηρίου Επιχειρήσεων «Διογένης»

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την διεξαγωγή αξιολόγησης του Εκκολαπτηρίου Διογένης με τη διαδικασία του European Business Network.

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης όπως ο μισθός των προσώπων που στελεχώνουν το Εκκολαπτήριο Διογένης μειωθεί κατά ποσοστό ίσο με αυτό κατά το οποίο έχουν μειωθεί οι αντίστοιχοι μισθοί του υπόλοιπου προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

 

9.    Πολιτιστικό Κέντρο «Αξιοθέα»

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Συγκλήτου σχετικά με:

 

(α) Τη σύνθεση και τους όρους εντολής του Συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου «Αξιοθέα», και

 

(β) Τη σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης και τη διαδικασία αξιολόγησης του Πολιτιστικού Κέντρου «Αξιοθέα».

 

 

10. Διαχειριστικά Εξοδα Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΜΒΑ

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Συγκλήτου όπως:

 

(α)   Το Πρόγραμμα ΜΒΑ καταβάλλει στο Πανεπιστήμιου Κύπρου ποσοστό 7% από το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων του, το οποίο θα κατανέμεται: Στα Κεντρικά Ίδια Έσοδα του Πανεπιστημίου (ποσοστό 5%), στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ποσοστό 1%), και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (ποσοστό 1%)

 

(β)   Η πιο πάνω απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2011. 

 

(γ)   Επιστραφεί στο Πρόγραμμα ποσοστό ύψους 50% των αποκοπών που έγιναν το 2010 σύμφωνα με την εγκύκλιο 4.8 «Παροχή Υπηρεσιών, συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και συμμετοχή σε φορείς εκμετάλλευσης της γνώσης», προκειμένου το πρόγραμμα να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του και να καταστεί βιώσιμο.

 

 

11.  Θεσμικό Πλαίσιο για τη δημιουργία Νέων Αυτοχρηματοδοτούμενων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε το προταθέν από τη Σύγκλητο θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία νέων αυτοχρηματοδοτούμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

 

 

12.  Πολιτική για Χρηματοδότηση Εκδόσεων - Διακοπή των επιδομάτων Ακαδημαϊκών και Λειτουργών Πρυτανείας για τις εκδόσεις της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ και του ΕΝΔΕΙΚΤΗ

 

Το Συμβούλιο, ενέκρινε απόφαση της Συγκλήτου για μη καταβολή επιδομάτων για την επιμέλεια των εκδόσεων του «Ενδείκτη» και της «Κοινότητας», για σκοπούς οικονομικής περισυλλογής.

 

 

14.  Λειτουργία Συμβουλευτικής Επιτροπής Διοικητικού Προσωπικού

 

Το Συμβούλιο αφού εξέτασε την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί μετά την άρνηση της μίας Συντεχνίας του Διοικητικού Προσωπικού να συμμετέχει στη ΣΕΔΙΠ, αποφάσισε όπως η ΣΕΔΙΠ συνεχίσει τη λειτουργία της και όπως καταργηθεί η απαίτηση για ύπαρξη απαρτίας κατά τις συνεδρίες της, προκειμένου η Επιτροπή να μπορεί να συνεδριάζει  και να λαμβάνει αποφάσεις της αρμοδιότητάς της ή και να διαμορφώνει εισηγήσεις προς το Συμβούλιο.

 

 

15.  Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2013

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τον Αναθεωρημένο Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2013.

 

 

16.  Τήρηση Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τη σύσταση ομάδας που θα ασχολείται με το πιο πάνω θέμα και εξουσιοδότησε τον Πρύτανη να μεριμνήσει για τη λειτουργία της.

  

 

18. Επίδομα Υποτροφίας σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του ΠΚ (Κύπριους Ομογενείς και Πολίτες  από Χώρες εκτός ΕΕ)

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε τη συνέχιση της καταβολής  μηνιαίου επιδόματος προς υπότροφους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου που προέρχονται από ξένες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

19.  Αναλώσιμα  Χημείας και Βιολογίας για διδακτικούς σκοπούς

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την αποδέσμευση ποσού ύψους 100.000 ευρώ από τα ίδια έσοδα του Πανεπιστημίου, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αγοράς εργαστηριακών αναλωσίμων από το Τμήμα Χημείας (50.000 ευρώ) και από το Τμήμα Βιολογίας (50.000 ευρώ).

 

 

20.  Ενίσχυση ’ρθρου 317 για το 2013 για σκοπούς κάλυψης συγχρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου για ενίσχυση του άρθρου 317 «Συμμετοχή σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», για το 2013, με ποσό ύψους 77.008 ευρώ από τα κεντρικά ίδια έσοδα, ώστε να καλυφθούν οι ήδη εγκεκριμένες συγχρηματοδοτήσεις των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.

 

 

21.  Εξασφάλιση εξαίρεσης από αναστολή διορισμού σε θέση Α13 στον Τομέα Έρευνας

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης όπως το Πανεπιστήμιο ζητήσει από τον Υπουργό Οικονομικών εξαίρεση από την παγοποίηση θέσεων ώστε να μπορέσει να πληρωθεί η θέση Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου στον Τομέα Έρευνας.

 

 

22.   Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των ακολούθων Σωμάτων/Επιτροπών

 

22.1    Επιτροπή Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης

·       Πρακτικά 55ης Συνεδρίας, ημερομ. 5/2/2013

 

22.2    Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης

·       Πρακτικά 45ης Συνεδρίας, ημερομ. 2/10/2012

·       Πρακτικά 44ης Συνεδρίας, ημερομ. 22/5/2012

·       Πρακτικά 43ης Συνεδρίας, ημερομ. 15/2/2012

 

22.3    Έργο Η-Πανεπιστήμιο

·       25ο Δελτίο Προόδου για την περίοδο 16/02/2013-04/03/2013

·       26 Δελτίο Προόδου για την περίοδο 05/03/2013-03/04/2013