Περίληψη Αποφάσεων 218ης Συνεδρίας

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

 

1.    Πλήρωση θέσης Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως το Πανεπιστήμιο υποβάλει προς τον Υπουργό Οικονομικών αιτιολογημένο αίτημα για εξασφάλιση έγκρισης για πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, και όπως το Πρυτανικό Συμβούλιο ετοιμάσει πρόταση σχετικά με τη μορφή και τη διαδικασία πλήρωσης της θέσης.

 

 

2.    Επαναδιορισμός κ. Χρίστου Παπαέλληνα στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την απόφαση της Συγκλήτου για επαναδιορισμό του κ. Χρίστου Παπαέλληνα στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

 

 

3.    Εξωτερικά Ανταγωνιστικά Προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου - Παρουσίαση Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων

 

Εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, παρουσίασαν στο Συμβούλιο το θέμα «Εξωτερικά Ανταγωνιστικά Προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου».

 

 

4.    Χορηγία σε αριστούχο φοιτητή της Ιατρικής Σχολής εκ μέρους της ΚΕΧΟΤ

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με την αποδοχή της πρότασης της Κυπριακής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας (Κ.Ε.Χ.Ο.Τ) για χορηγία χρηματικού βραβείου  ύψους 2.000 ευρώ στον αριστούχο φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του 1ου έτους.

 

 

5.    Αποκλειστική χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων που εγκρίνονται από την Επιτροπή Α. Γ. Λεβέντη από το κονδύλι του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη

 

Το Συμβούλιο επικύρωσε την απόφαση της Συγκλήτου όπως:

 

(i)      Από το 2014, το κονδύλι που παραχωρείται από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη για χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, μη ενισχύεται πλέον με πρόσθετο ποσό από τα Κεντρικά Ίδια Έσοδα του Πανεπιστημίου, και

 

(ii)    Η έγκριση, παρακολούθηση και διαχείριση των προϋπολογισμών των ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, γίνονται από την Επιτροπή Ερευνητικών Προγραμμάτων Α.Γ. Λεβέντη.

 

 

6.   Δημιουργία Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Υδρογονανθράκων και σύσταση Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

 

Το Συμβούλιο επικύρωσε την απόφαση της Συγκλήτου για δημιουργία Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Υδρογονανθράκων, ενημερώθηκε για τη σύσταση Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής  για τη δημιουργία του πιο πάνω Τμήματος και έλαβε γνώση των όρων εντολής της Επιτροπής.

 

 

7.  Πρόταση Εισφοράς 20% Ειδικού Επιδόματος Ακαδημαϊκού Προσωπικού στο Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εισφορά ποσοστού 20% του ειδικού επιδόματος ακαδημαϊκού προσωπικού, στο Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου, το Συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία ειδικής πρόνοιας στον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου.

 

 

8.   Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των ακολούθων Σωμάτων/Επιτροπών

 

8.1  Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών (Θέματα Προσφορών)

·         Πρακτικά 245ης Συνεδρίας ημερ 27/3/2013

·         Πρακτικά 246ης Συνεδρίας ημερ 08/04/2013

 

8.2  Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών (Οικονομικά Θέματα)

·         Πρακτικά 242ης Συνεδρίας ημερ 14/01/2013

·         Πρακτικά 243ης Συνεδρίας ημερ 28/01/2013

·         Πρακτικά 244ης Συνεδρίας ημερ 11/03/2013