Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Πληροφορικής. Το Τμήμα Πληροφορικής φιλοδοξεί να προετοιμάσει αποφοίτους ικανούς να σταδιοδρομήσουν σε θέσεις υψηλής υπευθυνότητας στον επαγγελματικό ή τον ακαδημαϊκό χώρο, όπου θα προωθήσουν αποτελεσματικά την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων και ιδεών. Το Τμήμα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σύνδεση και συνεχή επικοινωνία του με την εγχώρια βιομηχανία και ελπίζει ότι θα δημιουργήσει, μέσω των αποφοίτων του, δίαυλο με τον Κυπριακό χώρο.

Ανεξάρτητα από το αντικείμενό του, ένα πρόγραμμα σπουδών πρέπει να παρέχει στο φοιτητή παιδεία με την ευρύτερη έννοια του όρου, αλλά και να καλλιεργήσει την επιθυμία του να συνεχίσει να μαθαίνει σε ανώτερα επίπεδα, αποκτώντας έτσι ωριμότητα, ανεξαρτησία πνεύματος και δυνατότητα κριτικής. Αυτός ο γενικότερος στόχος υπάρχει επιπλέον και πέρα από τους επί μέρους στόχους κάθε προγράμματος.

Οι απόφοιτοί μας θα είναι σε θέση να εμπεδώσουν την Πληροφορική τόσο ως επιστημονικό πεδίο όσο και ως ενασχόληση μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνίας. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει τις πρακτικές τεχνικές, αλλά και τη βαθύτερη θεωρία πάνω στην οποία βασίζονται αυτές. Οι απόφοιτοί μας θα μπορούν να εργοδοτηθούν από την εγχώρια αγορά ως επιστήμονες περί την Τεχνολογία Πληροφοριών, να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος, ή ακόμα και να εξειδικευθούν σε συγκεκριμένους τομείς έρευνας σε κάποιο ερευνητικό κέντρο. Αναμένεται, επίσης, ότι θα μπορούν να διδάξουν Πληροφορική στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μετά από επιτυχή παρακολούθηση προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης. Ανεξάρτητα από τη σταδιοδρομία που οι απόφοιτοί μας θα επιλέξουν να ακολουθήσουν, οι βάσεις που θα έχουν αποκτήσει αναφορικά με τις βαθύτερες έννοιες της Πληροφορικής θα τους επιτρέψουν να συμβαδίσουν με τις ραγδαίες εξελίξεις στον επιστημονικό και τεχνολογικό χώρο.

Ο αναμενόμενος χρόνος συμπλήρωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα. Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί μέχρι τα δώδεκα εξάμηνα.

Υπενθυμίζεται ότι απαιτούνται (τουλάχιστον) 240 μονάδες ECTS για την απόκτηση Πτυχίου Πληροφορικής στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017 το Τμήμα Πληροφορικής προσφέρει στους φοιτητές του τις παρακάτω εξειδικεύσεις:

  • Δίκτυα Υπολογιστών
  • Θεμελιώσεις της Πληροφορικής
  • Μεγάλα Δεδομένα και Διαδικτυακός Υπολογισμός
  • Τεχνητή Νοημοσύνη
  • Τεχνολογία Λογισμικού
  • Υπολογισμός Πραγματικού Κόσμου
  • Ψηφιακά και Ενσωματωμένα Συστήματα

Δείτε περισσότερα εδώ.