13-06 Ελληνικά Χριστοφίδης Λ., Ά. Κούρτελλος και Ι. Στυλιανού, "Προσεγγίσεις στη διαμόρφωση μοντέλου της κυπριακής οικονομίας", Δεκέμβριος 2006.
12-06 Αγγλικά Stephanou C., and D. Vittas, "Public debt management and debt market development in Cyprus: Evolution, current challenges and policy options", December 2006.
11-06 Ελληνικά Μιχαήλ Μ., Λ. Χριστοφίδης, Κ. Χατζηγιάννης, Σ. Κληρίδης, Μ. Στεφανίδης και Μ. Μιχαλοπούλου, "Οι επιδράσεις των ξένων εργατών στη διάρθρωση των μισθών των Κυπρίων εργαζομένων", Οκτώβριος 2006.
10-06 Ελληνικά Κοντολαίμης Ζ., Σ. Χατζησπύρου και . Κωμοδρόμου, "Η συμμετοχή στην αγορά εργασίας: διαφορές κατά φύλο και ηλικία", Οκτώβριος 2006.
09-06 Ελληνικά Ζαχαριάδης Θ., "Μακροχρόνια πρόβλεψη της κατανάλωσης ηλεκτρισμού στην Κύπρο: σενάρια και αβεβαιότητες", Ιούλιος 2006.
08-06 Αγγλικά Clerides S., A, Markidou, P. Pashardes and N. Pashourtidou, "Tourists´ evaluation of Cyprus",July 2006.
07-06 Ελληνικά Πασιαρδής Π., Ν. Πασιουρτίδου και Ν. Ρωσταντή, "Ανάλυση δαπανών υγείας: ανασκόπηση, συγκρίσεις και προοπτικές", Ιούλιος 2006.
06-06 Ελληνικά Κληρίδης Σ., Ά. Μαρκίδου, Π. Πασιαρδής και Ν. Πασιουρτίδου, "Αποτελέσματα έρευνας βαθμού ικανοποίησης περιηγητών, 2005", Ιούνιος 2006.
05-06 Αγγλικά Christofides L., and C. Vrahimis, "Macroeconomic Model of the Cyprus Economy: The Wage-Price Sector", May 2006.
04-06 Ελληνικά Χατζησπύρου Σ., Ν. Νικολαϊδου και Π. Πασιαρδής, "Η οικονομική ανισότητα στην Κύπρο: 1985-2003", Μάϊος 2006.
03-06 Ελληνικά Βασιλείου Μ., Π. Πασιαρδής και Ν. Πασιουρτίδου, "Κρατικές δαπάνες, δημόσιο κεφάλαιο και η παραγωγικότητα του ιδιωτικού τομέα", Μάϊος 2006.
02-06 Αγγλικά Christofies L., A. Kourtellos and I. Stylianou, "A Small Macroeconomic Model of the Cyprus Economy", April 2006.
01-06 Αγγλικά Zachariades Th., "An Empirical Time Series Analysis of Energy Consumption in Cyprus",March 2006.