7.3

Κώδικας Δεοντολογίας Διδασκαλίας

 

 

 

Τα υπηρετούντα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π καθώς και τα υπόλοιπα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού (π.χ. Επισκέπτες Καθηγητές/τριες, Ειδικοί Επιστήμονες), οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες, ως μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας δεσμεύονται από τους ακόλουθους Κώδικες Δεοντολογίας στη διδασκαλία:

 

 

 

’ρθρο 1.

Για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

 

 

 

1.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διασφαλίζει την παροχή των απαραίτητων και ανάλογων διευκολύνσεων στους  φοιτητές/φοιτήτριες, όσον αφορά πρόσβαση στα κτήρια και εγκαταστάσεις του καθώς και στις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στις σπουδές τους.

 

 

 

 

 

 

2.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει υπηρεσίες στήριξης των φοιτητών/φοιτητριών του, όπου χρειάζονται.

 

 

 

 

 

 

3.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ενθαρρύνει την τακτική αξιολόγηση της διδασκαλίας από τους φοιτητές/φοιτήτριες του.

 

 

 

 

 

 

4.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν κάνει καμία άμεση ή έμμεση διάκριση ανάμεσα στα μέλη του ακαδημαϊκού και διδακτικού προσωπικού καθώς και στους/στις φοιτητές/τριες του για κανένα λόγο, όπως φύλο, χρώμα, γλώσσα, θρησκεία, πολιτικές ή άλλες απόψεις, εθνική, κοινωνική, κοινοτική ή μειονοτική καταγωγή, περιουσία, γέννηση, σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτότητα φύλου, αναπηρία ή άλλο συναφή λόγο που δεν σχετίζεται με την ακαδημαϊκή ζωή. Νοείται πως η παροχή διευκολύνσεων προς ευάλωτα άτομα ή ομάδες με σκοπό την ουσιαστική απόλαυση των δικαιωμάτων τους και την ουσιαστική συμμετοχή τους στην πανεπιστημιακή κοινότητα δεν συνιστά απαγορευμένη διάκριση.

 

 

 

’ρθρο 2.

Για τα μέλη Διδακτικού Προσωπικού

 

 

 

Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, εκτός από τις γενικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και τη νομοθεσία, πρωτογενή και δευτερογενή, που διέπει τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου, ως εκ της επαγγελματικής τους ιδιότητας στη θέση που κατέχουν οφείλουν να τηρούν τα πιο κάτω:

 

 

 

 

1.

Να είναι αμερόληπτοι και να τηρούν τις αρχές της αξιοκρατίας, της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών προς όλους τους/τις φοιτητές/τήτριες και τους συναδέλφους. Να λαμβάνουν υπόψη ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου και, όπου οι συνθήκες το απαιτούν, να επιδεικνύουν ευαισθησία σε προσωπικές ανάγκες και ιδιάζουσες συνθήκες.

 

 

 

 

 

 

2.

Να αντιμετωπίζουν τους/τις φοιτητές/τήτριες και τους συνεργάτες με σεβασμό.

 

 

 

 

 

 

3.

Να τηρούν την εχεμύθεια και την εμπιστευτικότητα, όσον αφορά θέματα που περιέρχονται σε γνώση τους λόγω της άσκησης των καθηκόντων τους, (π.χ. ειδικά κριτήρια, προσωπικά στοιχεία). Εξαίρεση αποτελούν πληροφορίες  που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια ή τη ζωή προσώπου/ων, και για τις οποίες θα πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες πανεπιστημιακές αρχές.

 

 

 

 

 

 

4.

Να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων Επιτροπών και να συνεργάζονται με τον/την υπεύθυνο/η Λειτουργό για θέματα που αφορούν διευκολύνσεις φοιτητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

 

 

 

 

 

5.

Να τηρούν αξιοπρεπή συμπεριφορά κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σε σχέση με ό,τι αφορά την επαγγελματική τους ιδιότητα ή τη δημόσια παρουσία, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

 

 

 

 

 

 

6.

Να επιδεικνύουν επαγγελματισμό κατά την παρουσία τους στα ΜΜΕ και τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο και να εφαρμόζουν τις πρόνοιες της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης Υπηρεσιών και Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

 

 

 

 

 

 

7.

Να ανταποκρίνονται ευλόγως σε όσα ορίζονται στο σχεδιάγραμμα του μαθήματος και να παρέχουν ικανοποιητικούς διαύλους αμφίδρομης επικοινωνίας με τους φοιτητές.

 

 

 

 

 

 

8.

Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού τους έργου με πάσα αντικειμενικότητα και επαγγελματική αμεροληψία.

 

 

 

 

 

 

9.

Να υποστηρίζουν τεκμηριωμένα τις απόψεις τους χωρίς προσωπική αντιδικία ή ανεπίτρεπτους χαρακτηρισμούς καθώς και με ψυχραιμία και σοβαρότητα. Ταυτόχρονα, να ενθαρρύνουν και να καλλιεργούν ένα περιβάλλον όπου οι φοιτητές/τήτριες να μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα οποιεσδήποτε αντίθετες απόψεις.

 

 

 

 

 

 

10.

Να μην παρακωλύουν άμεσα ή έμμεσα άλλα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας από την άσκηση των ακαδημαϊκών ελευθεριών, δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων τους.

 

 

 

 

 

 

11.

Να μην κάνουν χρήση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματικής ή/και  ψυχολογικής ή/και λεκτικής) ή απειλής στον ακαδημαϊκό χώρο.

 

 

 

 

 

 

12.

Σε περίπτωση αξιολόγησης στην οποία εμπλέκονται οι ίδιοι προσωπικά ή πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος ή από την οποία αποκομίζουν οι ίδιοι ή τα προαναφερθέντα πρόσωπα οφέλη πάσης φύσεως, να λαμβάνονται μέτρα ούτως ώστε να διασφαλίζεται  αμερόληπτη κρίση.

 

 

 

 

 

 

13.

Να εφαρμόζουν τις πρόνοιες των Κανόνων Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων.

 

 

 

 

 

 

 

Οι ώρες μαθημάτων και ακρόασης των φοιτητών/τριών από τους διδάσκοντες/διδάσκουσες θα πρέπει να ανακοινώνονται εγκαίρως στο διαδίκτυο και να τηρούνται επακριβώς. Αν για  ιδιαίτερα σοβαρούς επαγγελματικούς, ή προσωπικούς λόγους, ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ο/η διδάσκων/διδάσκουσα κωλύεται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του/της στην ανακοινωθείσα ημέρα και ώρα, οφείλει, όσο πιο έγκαιρα γίνεται, να ενημερώσει για τυχόν αναβολή και αναπλήρωση του μαθήματος ή αλλαγή της ώρας ακρόασης. Στους ιδιαίτερα σοβαρούς επαγγελματικούς λόγους υπάγονται η συμμετοχή σε συνέδρια (εσωτερικού ή εξωτερικού) και οι μη επιδεχόμενες αναβολής διοικητικές υποχρεώσεις στο Πανεπιστήμιο, όπως η συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να γίνεται κατ’ αρχήν από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/διδάσκουσα και μόνο κατ’ εξαίρεση από άλλο/η διδάσκοντα/διδάσκουσα.

 

 

 

 

 

 

14.

Η έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων αποτελεί αυτονόητο καθήκον διδασκόντων και φοιτητών/τριών. Το ίδιο ισχύει και για το πρόγραμμα των εξετάσεων. Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο προεξέταση ή μεμονωμένη εξέταση φοιτητών/τριών, εκτός αν συντρέχουν ιδιαίτεροι σοβαροί λόγοι, κατά την κρίση του διδάσκοντα. Σε περίπτωση που το αίτημα γίνεται για λόγους υγείας, να υποβάλλεται σχετική ιατρική βεβαίωση.

 

 

 

 

 

 

15.

Η βαθμολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών/τριών πρέπει να γίνεται έγκαιρα, αντικειμενικά και σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα μαθήματος. 

 

 

 

 

 

 

16.

Δεν επιτρέπεται η ΅ε οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση/χρησιμοποίηση φοιτητών/τριών σε έργα άσχετα προς τις ακαδημαϊκές ή πανεπιστημιακές τους υποχρεώσεις, ιδίως δε για σκοπούς ωφέλειας εκ μέρους των διδασκόντων.

 

 

 

 

 

 

17. 

Δεν επιτρέπεται η χρήση διπλωματικών και άλλων εργασιών των φοιτητών/τριών  για ερευνητικούς σκοπούς χωρίς την εκ των προτέρων συγκατάθεση ή συμμετοχή τους.

 

 

 

’ρθρο 3.

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες

 

 

 

Οι φοιτητές/τήτριες του Πανεπιστημίου, εκτός από τις γενικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη Νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου, οφείλουν να τηρούν τα πιο κάτω:

 

 

 

 

1.

Να συμπεριφέρονται στους/στις συμφοιτητές/τήτριες τους και τα λοιπά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ΅ε τον προσήκοντα σεβασμό.

 

 

 

 

 

 

2.

Να μην κάνουν χρήση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματικής ή/και ψυχολογικής ή/και λεκτικής) ή απειλής στον ακαδημαϊκό χώρο.

 

 

 

 

 

 

3.

Να υποστηρίζουν τις απόψεις τους χωρίς προσωπική αντιδικία ή ανεπίτρεπτους χαρακτηρισμούς αλλά με ψυχραιμία και σοβαρότητα.

 

 

 

 

 

 

4.

Να τηρούν την εχεμύθεια και την εμπιστευτικότητα, όσον αφορά θέματα που περιέρχονται σε γνώση τους, εξαιτίας της συμμετοχής τους σε Σώματα του Πανεπιστημίου και Επιτροπές, τηρώντας τη Νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η διαρροή στοιχείων αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

 

 

 

 

 

 

5.

Οι συναντήσεις με τους διδάσκοντες/διδάσκουσες για φοιτητικά θέματα καθορίζονται είτε εκ των προτέρων σε συνεννόηση μεταξύ του φοιτητή/φοιτήτριας και του διδάσκοντα ή στις προκαθορισμένες σταθερές ώρες γραφείου.

 

 

 

 

 

 

6.

Οι φοιτητές/ττριες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα ακαδημαϊκά τους στοιχεία όπως και όσο προβλέπεται από τους σχετικούς κανόνες του Πανεπιστημίου.

 

 

 

 

 

 

7.

Οι φοιτητές/τήτριες οι οποίοι χρειάζονται στήριξη, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν βοήθεια ή διευκολύνσεις από τον/την υπεύθυνο/η Λειτουργό.

 

 

 

 

 

 

8.

Η έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων αποτελεί αυτονόητο καθήκον διδασκόντων και φοιτητών/τητριών. Το ίδιο ισχύει και για το πρόγραμμα των εξετάσεων. Η μη έγκαιρη προσέλευση προκαλεί αναστάτωση και δείχνει έλλειψη σεβασμού. Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο προεξέταση ή μεμονωμένη εξέταση φοιτητών/τητριών, εκτός αν συντρέχουν ιδιαίτεροι σοβαροί λόγοι, κατά την κρίση του/της διδάσκοντα/διδάσκουσας. Σε περίπτωση που το αίτημα γίνεται για λόγους υγείας να υποβάλλεται σχετική ιατρική βεβαίωση.

 

 

 

 

 

 

9.

Οι φοιτητές/τήτριες έχουν δικαίωμα να δουν το γραπτό τους, καθώς και να ζητούν εξηγήσεις για τη βαθμολογία που έλαβαν.

 

 

 

 

 

 

10.

Απαγορεύεται ρητά και διώκεται πειθαρχικά και ποινικά η πλαστοπροσωπία σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία και ιδιαίτερα σε εξεταστικές δοκιμασίες που έχουν ορισθεί στο πλαίσιο είτε διδακτικής είτε ερευνητικής διαδικασίας και αφορούν την αξιολόγηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των φοιτητών.

 

 

 

 

 

 

11.

Να εφαρμόζονται οι πρόνοιες των Πειθαρχικών Κανόνων Φοιτητών.

 

 

 

 

 

 

 

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εξεταστικής διαδικασίας απαγορεύεται ρητά η κάθε μορφής αντιγραφή, η μη επιτρεπόμενη συνεργασία με τρίτα πρόσωπα και η χρήση κάθε είδους βοηθημάτων, σημειώσεων και ηλεκτρονικών μέσων. Η χρήση βοηθημάτων και σημειώσεων επιτρέπεται μόνον όταν ο/η έχων/ουσα την ευθύνη της εξεταστικής διαδικασίας το επιτρέψει. Ακαδημαϊκά αδικήματα που σχετίζονται με τις γραπτές εργασίες ή περιπτώσεις λογοκλοπής αποτελούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα.

 

 

 

 

 

 

 

Η λογοκλοπή διαπράττεται όταν πνευματική εργασία ή μέρος αυτής άλλου ατόμου ή οργανισμού δημοσιεύεται είτε παραδίδεται υπό μορφή εργασίας σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο/η φοιτητής/τήτρια στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης. Καλύπτει επίσης και περιπτώσεις διακίνησης πανεπιστημιακών σημειώσεων άνευ αδείας του/της δημιουργού και του/της διδάσκοντος/διδάσκουσας.

 

 

 

 

 

 

12.

Η χρήση κινητών τηλεφώνων από φοιτητές/τήτριες απαγορεύεται αυστηρά κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και των εξετάσεων. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται με άδεια του διδάσκοντα για σκοπούς διδασκαλίας.

 

 

 

 

 

 

13.

Απαγορεύεται αυστηρά η φωτογράφηση, ηχογράφηση ή βιντεοσκόπηση οποιουδήποτε προσώπου στην αίθουσα διδασκαλίας και γενικά στον ακαδημαϊκό χώρο χωρίς τη ρητή και εκ των προτέρων  έγκριση του προσώπου αυτού.

 

 

 

 

 

 

14.

Οι φοιτητές/τήτριες οφείλουν να χρησιμοποιούν επιμελώς τις αίθουσες, τους κοινόχρηστους χώρους και τον εν γένει υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Οφείλουν επίσης να σέβονται τον χρόνο και τον χώρο των μαθημάτων και να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας. Η κατανάλωση φαγητού στις αίθουσες διδασκαλίας απαγορεύεται.

 

 

 

 

 

 

15.

Ανακοινώσεις με περιεχόμενο άσχετο προς την εκπαιδευτική διαδικασία από μεμονωμένους φοιτητές/τήτριες ή παρατάξεις μπορούν να αναρτηθούν μόνο μετά από σχετική έγκριση των αρμοδίων αρχών του Πανεπιστημίου σε ενδεδειγμένους χώρους.

 

 

 

 

 

Αναφορές

 

 

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας στη Διδασκαλία συντάχθηκε με αξιοποίηση μεγάλου αριθμού δημοσιευμένων και διαθέσιμων πηγών από άλλα ελληνικά και μη ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

 

 

 

1.       The University of Birmingham Code Of Ethics, διαθέσιμο στο http://www.birmingham.ac.uk/Documents/university/legal/uob-code-of-ethics.pdf.

2.       Columbia University, Code of Conduct, διαθέσιμο στο http://www.columbia.edu/cu/compliance/docs/code_of_conduct/

3.       Radford University Code of Ethics,διαθέσιμο στο http://www.radford.edu/content/radfordcore/home/about/code-of-ethics.html.

4.       Code of Ethics of the University of Southern California, διαθέσιμο στο https://about.usc.edu/files/2011/07/USC_Code_of_Ethics_2004.pdf.

5.       University of California, Statement of Ethical Values, διαθέσιμο στο http://www.ucop.edu/ethics-compliance-audit-services/_files/stmt-stds-ethics.pdf.

6.       Ethical Principles of Teaching and Studies at the University of Helsinki, διαθέσιμο στο https://www.helsinki.fi/en/university/ethical-principles-of-studying-and-teaching

7.       UNIVERSITY OF RICHMOND, CODE OF ORGANIZATIONAL ETHICS AND

INTEGRITY, διαθέσιμο στο http://www.richmond.edu/compliance/code-of-ethics.pdf.

8.       BostonUniversity, Code of Ethical Conduct, διαθέσιμο στο http://www.bu.edu/ethics/files/2014/01/ethical-conduct.pdf.

9.       Κώδικας Δεοντολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2009, διαθέσιμο στο http://www.uth.gr/static/miscdocs/Kwdikas_Deontologias.pdf. 

10.   Κώδικας Δεοντολογίας  Πανεπιστημίου Αιγαίου, διαθέσιμο στο  http://www.aegean.gr/

11.   Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέσιμο στο

http://www.phed.uoa.gr/fileadmin/phed.uoa.gr/uploads/Epitropi_Deontologias/4._Kodik as_Deontologias_kai_Kalis_Praktikis_Ethnikoy_kai_Kapodistriakoy_Panepistimioy_Athinon_

12.2017__PDF_.pdf

12.   Κώδικας Δεοντολογίας της Έρευνας Πανεπιστήμιο Κρήτης, διαθέσιμο στο http://www.en.uoc.gr/files/items/1/1244/kodikas_deontologias_tis_ereynas[1].pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγκρίθηκε κατά τη συνεδρία της Συγκλήτου αρ.19/2019, ημερ. 03/07/2019 και επικυρώθηκε κατά τη συνεδρία της Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών αρ. 11/2019, ημερ. 30/7/2019.