1.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

 

2.

Διοικητικό Προσωπικό – Κανονισμοί 1990 έως 2017

 

 

 

Κ.Δ.Π. 162/1990

Κ.Δ.Π. 256/1992

Κ.Δ.Π. 441/2008

Κ.Δ.Π. 143/2017

 

 

Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου ( Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990, (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1992, (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017 οι οποίοι εκδόθηκαν και τροποποιήθηκαν από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του  Πανεπιστημίου και δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 13 Ιουλίου 1990, 30 Οκτωβρίου 1992, 05 Δεκεμβρίου 2008 και 12 Μαΐου 2017 .

 

Ο ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

(ΝΟΜΟΣ 144 ΤΟΥ 1989)

--------------------------------

 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 32

 

144 του 1989

137 του 1990

53(Ι) του 1994

24(Ι) του 1995

59(Ι) του 1997

90(Ι) του 1998

127(Ι)του 1999

84(Ι) του 2000

44(Ι) του 2001

90(Ι) του 2002

151(Ι)του 2002

44(Ι) του 2003

199(Ι)του 2003

46(Ι) του 2006

152(Ι)του 2006

83(Ι) του 2007

89(Ι) του 2011

56(Ι) του 2012

116(I) του2013

55(Ι) του 2016

83(Ι) του 2016

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 32 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 έως 2007, εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τους ακόλουθους Κανονισμούς:

 

 

Συνοπτικός τίτλος

1.

Oι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 έως 2017.

 

 

 

Δημιουργία, διάρθρωση θέσεων

2.

(1)

Μόνιμη ή προσωρινή θέση ιδρύεται από το Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου με βάση τις εκάστοτε ανάγκες του Πανεπιστημίου.

 

 

(2)

Ο αριθμός των θέσεων, μόνιμων και προσωρινών, καθώς και οι μισθολογικές κλίμακες καθορίζονται στον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου.

 

 

(3)

Η διάρθρωση των θέσεων καθορίζεται ή τροποποιείται από το Συμβούλιο με εισήγηση της Συγκλήτου.

 

 

(4)

Ο αριθμός και η ονομασία των θέσεων θα καθορίζονται με βάση τις ανάγκες του Πανεπιστημίου στον Προϋπολογισμό.

 

 

(5)

Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι όροι υπηρεσίας της κάθε θέσης καταρτίζονται από τη Σύγκλητο και εγκρίνονται από το Συμβούλιο με βάση τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.

 

 

 

Διορισμοί προαγωγές

3.

Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου, τα απαιτούμενα για διορισμό και προαγωγή προσόντα καθορίζονται από το Συμβούλιο, αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις της Συγκλήτου.

 

 

 

Σχέδια υπηρεσίας

4.

(1)

Για κάθε θέση, τα γενικά καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση της καθορίζονται σε σχέδια υπηρεσίας που καταρτίζονται από το Συμβούλιο, αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις της Συγκλήτου.

 

 

(2) 

Το σχέδιο υπηρεσίας μπορεί να προνοεί ως προϋπόθεση διορισμού ή προαγωγής και επιτυχία σε διαγωνισμό.

 

 

(3)

Κατά το διορισμό υπαλλήλου, το Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του να τον τοποθετεί σε οποιοδήποτε σημείο της μισθολογικής κλίμακας.

 

 

 

Κατηγορίες θέσεων για σκοπούς διορισμού ή προαγωγής.

5.

(1)

Για σκοπούς διορισμού ή προαγωγής οι θέσεις διαιρούνται στις ακόλουθες:

 

(α)

Θέσεις Πρώτου Διορισμού, τις οποίες μπορούν να διεκδικήσουν πρόσωπα που είτε υπηρετούν στo Πανεπιστήμιο είτε όχι.

 

 

(β)

Θέσεις Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στις οποίες μπορούν να διοριστούν ή και να προαχθούν πρόσωπα που ανήκουν στο προσωπικό του Πανεπιστημίου ή μπορούν να διοριστούν  πρόσωπα που δεν είναι υπάλληλοι του Πανεπιστημίου

 

 

(γ)

Θέσεις Προαγωγής στις οποίες μπορούν να προαχθούν πρόσωπα που υπηρετούν στην αμέσως κατώτερη τάξη ή θέση συγκεκριμένης υπηρεσίας του Πανεπιστημίου, ανάλογα με την περίπτωση.

 

 

(2)

Η κατηγορία κάθε θέσης ορίζεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας.

 

 

(3)

Οι διορισμοί σε μόνιμες  θέσεις γίνονται με διετή δοκιμασία. Το Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να μειώσει ή να παρατείνει την περίοδο της δοκιμασίας.

 

 

 

 

Προσόντα για διορισμό

6.  

(1)

 

Κανένας δεν διορίζεται στο Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου εκτός αν:

 

 

(α)

Είναι πολίτης της Δημοκρατίας

 

 

(β)

συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές

 

 

(γ)

κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός

 

 

(δ)

δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη εντιμότητας ή ηθική αισχρότητα

 

 

(ε)

δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή οργανισμό δημοσίου δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα και

 

 

 

 

 

(στ)

πιστοποιείται από ιατρικό λειτουργό ως κατάλληλος από πλευράς υγείας γι΄ αυτή τη θέση, ύστερα από ιατρική εξέταση

 

 

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού και σε περίπτωση επιλογής του αυτό μπορεί να διοριστεί:

 

 

(α)

Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα ή

 

 

(β)

πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στο Πανεπιστήμιο ή στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια.

 

 

 

 

 

Μέθοδοι πλήρωσης θέσεων

7.

(1)

Μόνιμη θέση πληρούται είτε μόνιμα είτε προσωρινά, με απόσπαση ή με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα ή από μήνα σε μήνα, όπως αποφασίζει το Συμβούλιο.

 

 

(2)

Προσωρινή θέση πληρούται είτε με απόσπαση μόνιμου υπαλλήλου είτε με διορισμό προσώπου με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα ή από μήνα σε μήνα, όπως αποφασίζει το Συμβούλιο.

 

 

 

 

Διαδικασία για την πλήρωση θέσεων Πρώτου Διορισμού και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής

8.  

(1)

Όλες οι θέσεις Πρώτου Διορισμού και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τέσσερις (4) τουλάχιστον εφημερίδες του εγχώριου τύπου που ορίζονται από το Συμβούλιο.

 

 

(2)

Η δημοσίευση  θέσεων παρέχει πλήρη στοιχεία του σχεδίου υπηρεσίας και καθορίζει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Κανένας δεν διορίζεται, εκτός αν κληθεί σε προσωπική συνέντευξη.

 

 

(3)

Για την πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού ή πρώτου διορισμού και προαγωγής το Συμβούλιο δύναται να διορίσει Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Προσωπικού που είναι κατά μία τουλάχιστον βαθμίδα ιεραρχικά ανώτερα από τη θέση που θα πληρωθεί.

 

 

(4)

Το Συμβούλιο ή η Συμβουλευτική Επιτροπή αποφασίζει κατά πόσο οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε προφορικές ή γραπτές εξετάσεις ή και στις δύο, τηρουμένων των διατάξεων του οικείου σχεδίου υπηρεσίας. Οι υποψήφιοι μιας θέσης μπορούν να υποβληθούν σε κοινή γραπτή εξέταση με υποψήφιους άλλων θέσεων.

 

 

(5)

Το Συμβούλιο ή η Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να αναθέσει σε υπηρεσία ή σε τμήμα του Πανεπιστημίου ή σε πρόσωπα εκτός Πανεπιστημίου να ετοιμάσουν τα θέματα και να βαθμολογήσουν τα κείμενα της γραπτής εξέτασης.

 

 

(6)

Κατά την προφορική εξέταση των υποψηφίων το Συμβούλιο ή η Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να υποβοηθείται από άτομα με ειδικές γνώσεις. Τα άτομα αυτά συμμετέχουν μόνο με  συμβουλευτική ιδιότητα.

 

 

(7)

Η Συμβουλευτική Επιτροπή καταρτίζει και υποβάλλει στο Συμβούλιο αιτιολογημένη έκθεση και προκαταρκτικό κατάλογο που περιέχει με αλφαβητική σειρά τα ονόματά τους, κατά την κρίση της, καταλληλότερων υποψηφίων. Αν το Συμβούλιο δεν καθορίσει τον αριθμό των υποψηφίων που πρέπει να υποβληθεί ενώπιον του, η Συμβουλευτική Επιτροπή καταρτίζει προκαταρκτικό κατάλογο στον οποίο περιλαμβάνονται μέχρι τέσσερα άτομα για κάθε θέση. Η Συμβουλευτική Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο νοουμένου ότι υπάρχουν κατάλληλοι υποψήφιοι.

 

 

 

 

(8)

Το Συμβούλιο δύναται να καλέσει σε προφορική εξέταση και υποψηφίους που δεν περιλαμβάνονται στον προκαταρκτικό κατάλογο. Το Συμβούλιο δύναται να προβεί σε διορισμό με βάση τον προκαταρκτικό κατάλογο, χωρίς να καλέσει σε προφορική εξέταση τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

 

 

(9)

Το Συμβούλιο μπορεί να επιλέξει και να διορίσει υποψηφίους και σε περίπτωση που θέση δεν είναι κενή την ημέρα που λαμβάνεται η απόφαση. Μία θέση μπορεί να πληρωθεί σε οποιοδήποτε χρόνο μέσα στη χρονική περίοδο των έξι μηνών πριν κενωθεί. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει την ημέρα κατά την οποία η θέση κενώνεται.

 

 

(10)

Νέα θέση μπορεί να πληρωθεί, πριν αρχίσει το νέο οικονομικό έτος, νοουμένου ότι έχει ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Η ισχύς του διορισμού αρχίζει μετά την έναρξη του νέου οικονομικού έτους.

 

 

(11)

Το Συμβούλιο μπορεί να μην επιλέξει κανένα από τους υποψηφίους, αν κατά την αιτιολογημένη κρίση του κανένας από αυτούς δεν είναι κατάλληλος για διορισμό.

 

 

 

 

Διαδικασία για πλήρωση θέσεων Προαγωγής

9.

(1)

Κενή θέση Προαγωγής πληρούται χωρίς δημοσίευση με προαγωγή υπαλλήλου που υπηρετεί στην αμέσως κατώτερη τάξη.

 

 

(2)

Κανένας υπάλληλος δεν προάγεται σε άλλη θέση εκτός αν:

 

 

(α) 

Yπάρχει κενή τέτοια θέση:

 

 

 

Νοείται ότι σε περίπτωση συνδυασμένων θέσεων μπορεί να γίνει προαγωγή από την κατώτερη στην ανώτερη θέση ή τάξη της ίδιας θέσης, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι κενή θέση.

 

 

 

 

 

(β) 

κατέχει τα προσόντα που προβλέπονται από το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση κατά το χρόνο κατά τον οποίο λήφθηκε από το Συμβούλιο η απόφαση για την πλήρωση της θέσης και

 

 

(γ)

δεν τιμωρήθηκε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διετίας για πειθαρχικό παράπτωμα σοβαρής μορφής.

 

 

(3) 

Η προαγωγή των υπαλλήλων αποφασίζεται με βάση την αξία, τα προσόντα και την αρχαιότητα.

 

 

 

(4) 

Κατά την προαγωγή το Συμβούλιο λαμβάνει δεόντως υπόψη το περιεχόμενο των προσωπικών φακέλων και των φακέλων των ετήσιων υπηρεσιακών εκθέσεων των υποψηφίων.

 

 

 

 

Διορισμοί με σύμβαση

10.

(1)

Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με γραπτή σύμβαση που περιέχει τη διάρκεια της σύμβασης, την αμοιβή του προσώπου που διορίζεται και τους λοιπούς όρους του διορισμού.

 

 

(2)

Η διάρκεια της σύμβασης, η αμοιβή και οι λοιποί όροι του διορισμού αποφασίζονται από το Συμβούλιο.

 

 

 

Υπηρεσιακές Εκθέσεις

11.

Για το Διοικητικό Προσωπικό ετοιμάζονται υπηρεσιακές εκθέσεις κατά τρόπο που καθορίζεται σε Κανόνες.

 

 

 

Παραίτηση

12.

 

(1)

Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου ή οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων που έχουν νομοθετική ισχύ, κανένας υπάλληλος δεν μπορεί να παραιτηθεί από τη θέση του χωρίς προηγούμενη άδεια.

 

 

(2)

Υπάλληλος που εγκαταλείπει τη θέση του χωρίς άδεια του Συμβουλίου θεωρείται απών από τα καθήκοντά του χωρίς άδεια και υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη.

 

 

 

Αφυπηρέτηση

13.

(1)

Τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού αφυπηρετούν κατά τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους.

 

 

(2)

Τηρουμένων των διατάξεων του νόμου και ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, το Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει την αφυπηρέτηση μόνιμου συντάξιμου υπαλλήλου, όπως και στις περιπτώσεις των δημόσιων υπαλλήλων.

 

 

(3)

Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των πιο πάνω εδαφίων, η αφυπηρέτηση μόνιμων συντάξιμων υπαλλήλων διέπεται από τις διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου ή κάθε Νόμου που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά και οποιωνδήποτε κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών.

 

 

 

Ωφελήματα, μισθοί, επιδόματα, άδειες υπαλλήλων.

14.

(1)

(α)

Οι απολαβές και τα ωφελήματα των υπαλλήλων περιλαμβάνουν το μισθό, τα εκάστοτε καθορισμένα επιδόματα, τα ωφελήματα αφυπηρέτησης που καθορίζονται στο σχετικό νόμο, τις καθορισμένες στη δημόσια υπηρεσία άδειες και το δικαίωμα ιατρικής περίθαλψης, όπως θα καθοριστεί.

 

 

 

 

(β)

Αναφορικά με τα ωφελήματα αφυπηρέτησης ισχύουν τα ακόλουθα:

 

(i)  Τηρούμενων των υπόλοιπων διατάξεων   των παρόντων Κανονισμών, εάν οποιοδήποτε μέλος Διοικητικού Προσωπικού έχει υπηρετήσει ως μέλος Διοικητικού Προσωπικού άλλου Δημόσιου Πανεπιστημίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου οργανισμού δημοσίου δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα, που ιδρύθηκε προς το δημόσιο συμφέρον με ειδικό νόμο, του οποίου τα κεφάλαια είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία και περιλαμβάνει οποιαδήποτε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, η υπηρεσία του στον εν λόγω οργανισμό λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών και για το μέλος αυτό εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του περί Συντάξεων Νόμου.

 

(ii)  Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της υπο-υποπαραγράφου (i), το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ασκεί τις εξουσίες τις οποίες ασκεί ο Υπουργός Οικονομικών για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 25 και 26 του περί Συντάξεων Νόμου.

 

(iii)  Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, «Δημόσιο Πανεπιστήμιο» σημαίνει το Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε με νόμο, στα κεφάλαια και στις προσόδους του οποίου συνεισφέρει με επιχορηγήσεις η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας.

 

 

(2)

Κατά την κρίση του Συμβουλίου, χορηγείται σε υπάλληλο άδεια για ανώτερες σπουδές με όρους που καθορίζονται από το Συμβούλιο.

 

(3)

Υπάλληλος που ταξιδεύει επί καθήκοντι λαμβάνει επίδομα για οδοιπορικά έξοδα του ίδιου ύψους και με τους ίδιους όρους που εφαρμόζονται για τους υπαλλήλους της Δημόσιας Υπηρεσίας, νοουμένου ότι έχει εξουσιοδοτηθεί και κηρυχθεί από το Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών ως «ταξιδεύων υπάλληλος».

 

 

 

Θεμελιώδη καθήκοντα υπαλλήλων

15.

(1)

Οι υπάλληλοι του Πανεπιστημίου υπηρετούν το σύνολο του λαού, οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και τους νόμους και αφοσίωση στο Κράτος.

 

 

(2)

Κάθε υπάλληλος οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά του αμερόληπτα, απρόσκοπτα και δίκαια και μόνο βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προαγωγή της σωστής λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

 

 

(3)

Κάθε υπάλληλος οφείλει να συμμορφώνεται προς τις νομοθετικές διατάξεις και τις σύμφωνα προς αυτές διοικητικές οδηγίες και εγκύκλιες διαταγές  όπως επίσης και προς τις οδηγίες των ιεραρχικά ανώτερών του.

 

 

(4)

Τα καθήκοντα του υπαλλήλου είναι τα συνηθισμένα καθήκοντα της θέσης του, όπως εκτίθενται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που δυνατόν να ανατεθούν σε αυτόν.

 

 

 

Απουσία χωρίς άδεια

16.

Υπάλληλος που απουσιάζει από το καθήκον του χωρίς άδεια ή που θεληματικά αρνείται να εκτελέσει τα καθήκοντά του υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη, σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα που θα περιλαμβάνεται σε Κανόνες.

 

 

 

Ελευθερία έκφρασης γνώμης

17.

(1)

Οι υπάλληλοι είναι ελεύθεροι να εκφράζουν είτε κατ΄ ιδίαν είτε δημόσια με ομιλίες, διαλέξεις, ανακοινώσεις, μελέτες ή άρθρα τη γνώμη τους πάνω σε ζητήματα που ανάγονται στην επιστήμη,την τέχνη, τη θρησκεία ή πάνω σε ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος.

 

 

(2)

Οι υπάλληλοι δεν μπορούν να δημοσιεύουν ή να μεταδίδουν από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, ή άλλα μέσα, ο,τιδήποτε που αναφέρεται στην άσκηση των καθηκόντων τους χωρίς προηγούμενη άδεια.

 

 

 

 

Συνδικαλιστικό δικαίωμα

18.

Η συνδικαλιστική ελευθερία και η ανεμπόδιστη άσκηση των σύμφωνα με αυτή δικαιωμάτων διασφαλίζεται στους υπαλλήλους

 

 

 

Επίσημες πληροφορίες μαρτυρίες

και γραπτά

19.

(1)

Κάθε γραπτή ή προφορική πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του υπαλλήλου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του είναι εμπιστευτική και απαγορεύεται να κοινοποιείται σε οποιοδήποτε πρόσωπο παρά μόνο για την πρέπουσα εκτέλεση υπηρεσιακού καθήκοντος ή ύστερα από ρητή εντολή της αρμόδιας αρχής.

 

 

(2)

Κανένας υπάλληλος δεν επιτρέπεται να δίδει τεχνική ή επιστημονική συμβολή σε οποιαδήποτε πρόσωπα χωρίς άδεια.

 

 

 

Πολιτικά δικαιώματα

20.

Τηρουμένων των διατάξεων του νόμου κάθε υπάλληλος δικαιούται να εκφράζει ελεύθερα τα πολιτικά του φρονήματα και τις πολιτικές του απόψεις και πεποιθήσεις του είτε δημόσια, είτε κατ΄ ιδίαν όχι όμως κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας του.

 

 

 

Χρόνος εργασίας των υπαλλήλων.

21.

Ο χρόνος εργασίας των υπαλλήλων καθορίζεται με Κανόνες που εκδίδονται από το Συμβούλιο ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.

 

 

 

Πειθαρχικός Κώδικας

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι του 1990

22.

(1)

Υπάλληλος υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη, αν:

 

 

 

(α)

Διαπράξει αδίκημα που ενέχει έλλειψη εντιμότητας ή ηθική αισχρότητα

 

 

 

 

(β)

ενεργήσει ή παραλείψει κάτι κατά τρόπο που ισοδυναμεί με παράβαση οποιουδήποτε  από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις του υπαλλήλου.

 

 

 

(2)

Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού ο όρος "καθήκοντα ή υποχρεώσεις του υπαλλήλου" περιλαμβάνει κάθε καθήκον με βάση τους Κανονισμούς αυτούς ή άλλους Κανονισμούς που τους αντικαθιστούν ή τους τροποποιούν.

 

 

(3)

Τηρουμένων των αναλογιών τηρούνται οι διατάξεις του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου που αφορούν την επιβολή πειθαρχικών ποινών.

 

 

(4)

Λεπτομέρειες για τις πειθαρχικές ποινές και την πειθαρχική διαδικασία περιλαμβάνονται σε Κανόνες που εγκρίνονται από το Συμβούλιο.