1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

1.2   Κανόνες Απασχόλησης Διοικητικού Προσωπικού

 

 

 

 

1.

Οι Παρόντες Κανόνες θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμών του 1990.

 

 

ΜΕΡΟΣ Ι - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 

2.

Θεμελιώδη Καθήκοντα

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 15 (1) - (4) των ως άνω Κανονισμών το Διοικητικό Προσωπικό έχει τα ακόλουθα θεμελιώδη καθήκοντα:

 

 

 

 

 

 

2.1

Υπηρετεί το σύνολο του λαού, οφείλει πίστη στο Σύνταγμα και τους νόμους.

 

 

 

 

 

 

2.2

Οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά του δίκαια και αμερόληπτα, και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

 

 

 

 

 

 

2.3

Οφείλει να συμμορφώνεται προς τις νομοθετικές διατάξεις και τις σύμφωνα προς αυτές διοικητικές οδηγίες και/ή εγκύκλιες διαταγές, όπως επίσης και προς τις οδηγίες των ιεραρχικά ανωτέρων του.

 

 

 

 

 

 

2.4

Τα καθήκοντα του είναι τα συνηθισμένα καθήκοντα της θέσης του, όπως εκτίθενται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα δυνατό να του ανατεθούν.

 

 

 

 

3.

Απόκτηση Ιδιοκτησίας

 

 

 

 

 

Δεν επιτρέπεται σε κανένα μέλος του Διοικητικού Προσωπικού  να αποκτήσει άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία εκμεταλλευόμενο προς τούτο τη θέση του ή να κατέχει τέτοια ιδιοκτησία, όταν το συμφέρον του σε αυτή συγκρούεται με τα καθήκοντά του.

 

 

 

 

4.

Δώρα

 

 

 

 

 

 

4.1

Αν προσφερθεί δώρο, χρηματικό ή άλλο, σε μέλος του διοικητικού προσωπικού έναντι υπηρεσίας που παρασχέθηκε ή που θα παρασχεθεί από αυτό με βάση την επίσημη ιδιότητα του, οφείλει να πληροφορήσει αμέσως το Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών (Διευθυντή).

 

 

 

 

 

 

 

Κανένα μέλος του Διοικητικού Προσωπικού δεν επιτρέπεται άμεσα ή έμμεσα να παίρνει ή να δίδει οποιαδήποτε δώρα που να συνίστανται σε χρήματα, άλλα αγαθά, δωρεάν ταξίδια ή άλλα προσωπικά ωφελήματα, εκτός από συνήθη δώρα, από ή σε προσωπικούς φίλους. Νοείται ότι η διάταξη αυτή μπορεί να χαλαρωθεί από το Συμβούλιο σε ορισμένες περιπτώσεις ή σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση όπου το Συμβούλιο θεωρεί ότι δεν θα ήταν επιθυμητό ή ότι είναι αντίθετο προς το συμφέρον του Πανεπιστημίου να απορριφθεί το δώρο

 

 

 

 

 

 

 

Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν:

 

 

 

 

 

 

 

-σε υπάλληλο που ευρίσκεται στο εξωτερικό σε επίσημη επίσκεψη, ή αποστέλλεται για εκπροσώπηση ή συμμετοχή σε επίσημη αποστολή του Πανεπιστημίου.

 

 

 

 

 

 

 

-σε οποιαδήποτε υπάλληλο όχι για δημόσια υπηρεσία που προσέφερε ή θα προσφέρει και

 

 

 

 

 

 

 

-σε υπάλληλο με την ευκαιρία της αφυπηρέτησής του.

 

 

 

 

 

 

4.2

Σε περίπτωση που κρίνεται ότι θα ήταν ανεπιθύμητο, χάριν του συμφέροντος του Πανεπιστημίου, να απορριφθεί το δώρο ή σε περίπτωση όπου η αξία του δώρου υπερβαίνει το καθορισθέν, τούτο μπορεί να γίνει αποδεκτό, αλλά θα πρέπει η αποδοχή του να αναφέρεται αμέσως στο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών και το δώρο να διατίθεται σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου.

 

 

 

 

 

 

4.3

Ως ανώτατη αξία του δώρου που μπορεί μέλος του Διοικητικού Προσωπικού να αποδεχθεί καθορίζεται το ποσό των €170,00.

 

 

 

 

5.

Ιδιωτική Απασχόληση

 

 

 

 

 

 

5.1

Το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να προσφέρει την εργασία του σε οποιοδήποτε χρόνο εφόσον αυτό απαιτούν οι ανάγκες του Πανεπιστημίου. 

 

 

 

 

 

 

5.2

Δεν επιτρέπεται στο προσωπικό να ασκεί οποιαδήποτε εργασία ή επιχείρηση εκτός από την εργασία του στο Πανεπιστήμιο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Συμβούλιο μπορεί να χορηγήσει άδεια για μερική απασχόληση ή πρόσληψη, με όρους που θα κρίνει το ίδιο κάτω από τις συγκεκριμένες περιστάσεις, και εφόσον αυτό δεν θα επηρεάζει την εκτέλεση των καθηκόντων του στο Πανεπιστήμιο.

 

 

 

 

6.

Ενδιαφέρον σε εταιρείες

 

 

 

 

 

 

6.1

Δεν επιτρέπεται στο προσωπικό να συμμετέχει στη διοίκηση οποιασδήποτε εταιρείας ή συνεταιρισμού ή άλλης επιχείρησης ιδιωτικής φύσης, ή να κατέχει μετοχές ή άλλο συμφέρον σε οποιαδήποτε μη δημόσια εταιρεία ή συνεταιρισμό ή άλλη επιχείρηση ιδιωτικής φύσεως, παρά μόνο ύστερα από άδεια του Συμβουλίου. Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί με τέτοιους όρους όπως θα καθορίζει το Συμβούλιο εφόσον η χορήγηση τέτοιας άδειας δεν είναι ασυμβίβαστη με την εκτέλεση των καθηκόντων του διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο.

 

 

 

 

 

 

6.2

Το προσωπικό οφείλει να δηλώνει στο Συμβούλιο, μετά το διορισμό του στο Πανεπιστήμιο και στη συνέχεια κάθε έτος, στοιχεία οποιασδήποτε επένδυσης ή συμφέροντος που τυχόν έχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ή συνεταιρισμό ή επιχείρηση που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα καθήκοντά του

 

 

 

 

 

 

6.3

Τα μέλη του διοικητικού προσωπικού δικαιούνται να αποκτούν μετοχές δημοσίων εταιρειών, χρεόγραφα της Δημοκρατίας, ή να καταθέτουν χρήματα σε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο.

 

 

 

 

7.

Αστική ευθύνη για απώλεια ή ζημιά

 

 

 

 

 

7.1

Το προσωπικό ευθύνεται έναντι του Πανεπιστημίου για κάθε απώλεια ή ζημιά που προξενείται από παράλειψή του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, και μπορεί να επιβαρυνθεί  για ολόκληρο ή μέρος της απώλειας ή ζημιάς που προξενήθηκε κατά αυτόν τον τρόπο, αν το αποφασίσει το Συμβούλιο.

 

 

 

 

 

 

7.2

Το προσωπικό ευθύνεται επίσης έναντι του Πανεπιστημίου για τις αποζημιώσεις τις οποίες το Πανεπιστήμιο κατέβαλε σε τρίτους για αλόγιστες, απερίσκεπτες ή επικίνδυνες πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

 

 

 

 

 

 

7.3

Η αξίωση του Πανεπιστημίου για αποζημίωση απέναντι στο προσωπικό στις περιπτώσεις των πιο πάνω εδαφίων παραγράφεται σε τρία χρόνια. Στις περιπτώσεις του εδαφίου (1) η τριετία αρχίζει αφότου επήλθε η ζημιά και στις περιπτώσεις του εδαφίου (2) αφότου το Πανεπιστήμιο κατέβαλε τις αποζημιώσεις.

 

 

 

 

8.

Συνθήκες Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγιεινής

 

 

 

 

 

Το Πανεπιστήμιο υποχρεούται να εξασφαλίζει για το προσωπικό συνθήκες επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας.

 

 

 

 

9.

Πειθαρχικός κώδικας

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό22 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμών μέλος του διοικητικού προσωπικού υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη, αν:

 

 

 

 

 

9.1

διαπράξει αδίκημα που ενέχει έλλειψη εντιμότητας ή ηθική αισχρότητα

 

 

 

 

 

 

9.2

ενεργήσει ή παραλείψει κάτι κατά τρόπο που ισοδυναμεί με παράβαση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις του

 

 

 

 

 

 

9.3 

τηρουμένων των αναλογιών τηρούνται οι διατάξεις του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου που αφορούν την επιβολή πειθαρχικών ποινών.

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

[Καταργείται]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι παρόντες Κανόνες εγκρίθηκαν από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή κατά τη διάρκεια της 15ης Συνεδρίας, στις 12 Ιουνίου 1992 (15η Σύνοδο), τροποποιήθηκαν κατά την 117η Συνεδρία του Συμβουλίου στις 19 Ιουλίου 2004 και κατά τη συνεδρία αρ. 17/2016 του Συμβουλίου, ημερ. 21/12/2016.