1.3  Κανόνες Εργασίας Προσωπικού με σύστημα Βάρδιας ή με Ειδικό

Ωράριο

 

Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι δυνατό να κληθεί να εργαστεί, είτε με κανονικό ωράριο, είτε με σύστημα βάρδιας, είτε ειδικό ωράριο ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Πανεπιστημίου και σύμφωνα με τις πρόνοιες του οικείου σχεδίου υπηρεσίας.

 

Α.  Κανονικό Ωράριο

 

     Χειμερινή περίοδος:

 

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή από 7.30 π.μ - 2.30 μ.μ., Πέμπτη από 7.30 π.μ. - 2.30 μ.μ. και 3.00 μ.μ. - 6.00 μ.μ.

 

Θερινή περίοδος:

 

Δευτέρα - Παρασκευή από 7.30 π.μ. - 2.30 μ.μ.

 

Β.  Σύστημα Βάρδιας

 

Η εφαρμογή συστήματος βάρδιας σε διάφορα Τμήματα/Υπηρεσίες θα έχει ως στόχο την κατανομή των ωρών εργασίας των υπαλλήλων με τέτοιο τρόπο ώστε να στελεχώνεται ικανοποιητικά η υπηρεσία για όλες τις ώρες που είναι αναγκαία η λειτουργία της με βάση τις εκάστοτε ανάγκες του Πανεπιστημίου.

 

Για το σκοπό αυτό οι ώρες για τις οποίες είναι αναγκαία η λειτουργία του Τμήματος/Υπηρεσίας θα κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλο το προσωπικό με την ίδια θέση. Η κατανομή των ωρών θα γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε κανένας υπάλληλος να μην απασχολείται στην ίδια βάρδια για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα και όχι περισσότερες από δέκα εργάσιμες ημέρες το μήνα.  Ο καταρτισμός του προγράμματος της βάρδιας θα γίνεται πάντα μεταξύ ατόμων της ίδιας θέσης, του ίδιου Τμήματος /Υπηρεσίας.

 

Τα Τμήματα/Υπηρεσίες που είναι αναγκαίο να λειτουργούν με ωράρια διαφορετικά από τα κανονικά, θα υποβάλλουν τις ανάγκες τους ανά εξάμηνο. Το επηρεαζόμενο προσωπικό θα πρέπει να ενημερώνεται τουλάχιστο ένα μήνα πριν από την απασχόλησή του με σύστημα βάρδιας.

 

Στους υπαλλήλους που εργάζονται με σύστημα βάρδιας:

 

(α) Για εργασία μέχρι και δύο (2) εργάσιμων ημερών το μήνα θα καταβάλλεται πάγιο μηνιαίο επίδομα €17,09.

 

(β)  Για εργασία τριών (3) μέχρι και επτά (7) εργάσιμων ημερών το μήνα θα καταβάλλεται πάγιο μηνιαίο επίδομα €34,17.

 

(γ) Για εργασία οκτώ (8) ή περισσοτέρων εργάσιμων ημερών το μήνα θα καταβάλλεται πάγιο μηνιαίο επίδομα €68,34.


 

Επιπρόσθετα θα καταβάλλεται επίδομα απογευματινής ή νυχτερινής βάρδιας, κατά αναλογία των ημερών εργασίας, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Μισθολογική

Κλίμακα

Επίδομα Απογευματινής Βάρδιας

Επίδομα Νυχτερινής Βάρδιας

Επίδομα

 Μισής Απογευματινής Βάρδιας

Επίδομα

Μισής

Νυχτερινής

Βάρδιας

 

Α1

 

93,98

 

187,95

 

47,84

 

93,98

Α2

93,98

187,95

47,84

93,98

Α3

93,98

187,95

47,84

93,98

Α4

102,52

205,03

51,26

102,52

Α5

102,52

205,03

51,26

102,52

Α6

111,06

222,12

56,38

111,06

Α7

119,61

239,21

61,51

119,61

Α8

128,15

264,84

66,64

128,15

Α9

162,32

324,64

82,02

162,32

Α10

179,40

367,35

92,26

179,40

 

Οι ώρες εργασίας των υπαλλήλων θα πρέπει να κατανέμονται με τρόπο που το σύνολο των ωρών εργασίας της βάρδιας ανά εβδομάδα να μη ξεπερνά το σύνολο των κανονικών ωρών εργασίας εβδομαδιαίως. Συγκεκριμένα οι κανονικές ώρες εργασίας για τη χειμερινή περίοδο (Σεπτέμβριος - Ιούνιος) ανέρχονται σε 38 και για τη θερινή περίοδο (Ιούλιος - Αύγουστος) σε 35 την εβδομάδα.

 

Σε περίπτωση που υπάλληλοι καλούνται για εργασία πέραν του συνόλου των κανονικών ωρών εργασίας, θα αμείβονται υπερωριακά σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συμφωνίες ή κανονισμούς.

 

Γ.  Ειδικά Ωράρια

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με απόφαση του Συμβουλίου δυνατό να καθοριστούν ειδικά ωράρια, επί μονίμου βάσης, τα οποία διαφέρουν τόσο από τις κανονικές ώρες όσο και από τις ώρες εργασίας με βάρδια, όπως αυτές αναφέρονται πιο πάνω. Στους υπαλλήλους που εργάζονται με ειδικό ωράριο θα καταβάλλεται επίδομα για εργασία εκτός των κανονικών ωρών εργασίας όπως ισχύει και για τους υπαλλήλους που εργάζονται με το σύστημα βάρδιας.

 

Όπως και στην περίπτωση υπαλλήλων που εργάζονται με το σύστημα βάρδιας οι συνολικές ώρες εργασίας δεν θα ξεπερνούν το σύνολο των κανονικών ωρών εργασίας, δηλαδή 38 ώρες εβδομαδιαίως κατά τη χειμερινή περίοδο (Σεπτέμβριος - Ιούνιος) και 35 ώρες εβδομαδιαίως κατά τη θερινή περίοδο (Ιούλιος - Αύγουστος). 

 

 

Σε περιπτώσεις όπου δεν συμπληρώνεται υπηρεσία ολόκληρου μήνα εργασίας με Ειδικό Ωράριο, το Επίδομα Ειδικού Ωραρίου θα είναι το αναλογικό ποσοστό (αριθμός ημερολογιακών ημερών εργασίας ÷30) του πάγιου ποσού (€68,34).

 

Σε περίπτωση που υπάλληλοι καλούνται για εργασία πέραν του συνόλου των κανονικών ωρών εργασίας, θα αμείβονται υπερωριακά σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συμφωνίες ή κανονισμούς.

 

Δ.  Υπερωριακή Απασχόληση

 

Εργασία πέραν του κανονικού ή του ειδικού ωραρίου ή πέραν των ωρών που καθορίζονται στο σύστημα βάρδιας, θα αποζημιώνεται ως υπερωριακή εργασία ως ακολούθως:

 

(α)  1.5 ώρες για κάθε δεδουλευμένη ώρα κατά τις εργάσιμες ημέρες,

         και

(β)               2 ώρες για κάθε δεδουλευμένη ώρα κατά το Σαββατοκύριακο και δημόσιες αργίες.

 

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΒΑΡΔΙΑΣ

 

 

Μισή Απογευματινή Βάρδια

 

 

 

8.30 – 9.00π.μ. --- 4.00 - 4.30 μ.μ.

8.00 – 8.30π.μ. --- 4.00 - 4.30μ.μ.

 

 

(4 εργάσιμες μέρες την εβδομάδα)

(1 εργάσιμη μέρα την εβδομάδα)

 

Απογευματινή Βάρδια

 

 

 

11.00 – 11.30π.μ. --- 6.30 - 7.00 μ.μ.

10.30 – 11.00π.μ. --- 6.30 - 7.00 μ.μ

 

 

(4 εργάσιμες μέρες την εβδομάδα)

(1 εργάσιμη μέρα την εβδομάδα)

 

Μισή Νυχτερινή Βάρδια

 

 

 

01.00 – 1.30μ.μ. --- 8.30 - 9.00 μ.μ.

12.30 – 1.00μ.μ. --- 8.30 - 9.00 μ.μ.

 

 

(4 εργάσιμες μέρες την εβδομάδα)

(1 εργάσιμη ημέρα την εβδομάδα)

 

Νυχτερινή Βάρδια

 

 

 

11.00 – 11.30 μ.μ. --- 6.30 - 7.00 π.μ.

10.30 – 11.00 μ.μ. --- 6.30 - 7.00 π.μ.

 

 

(4 εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα)

(1 εργάσιμη ημέρα την εβδομάδα)

 

 

 

Οι παρόντες Κανόνες εγκρίθηκαν κατά την 37η Συνεδρία του Συμβουλίου, στις 16 Δεκεμβρίου 1997 και τροποποιήθηκαν κατά την 223η συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών στις 14 Σεπτεμβρίου 2012.