1.4    Εγκύκλιος αναφορικά με το Σύστημα Λειτουργίας Επιφυλακής

 

  1. Προσωπικό που Τίθεται σε Επιφυλακή

(α) Ο θεσμός επιφυλακής καλύπτει στο παρόν στάδιο το προσωπικό μέχρι το βαθμό του Λειτουργού.

Η ονομαστική κατάσταση των ατόμων επιφυλακής θα υποβάλλεται από τον/την Προϊστάμενο/νη κάθε Υπηρεσίας μέσω ειδικού εντύπου στο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών για τελική έγκριση, το αργότερο μέσα σε δύο εβδομάδες πριν την έναρξη της περιόδου επιφυλακής. Τα άτομα επιφυλακής θα ενημερώνονται το αργότερο μία εβδομάδα πριν την έναρξη της περιόδου επιφυλακής.

(β) Οι υπάλληλοι θα τίθενται σε επιφυλακή εκ περιτροπής. Θα τίθεται σε επιφυλακή ο απαιτούμενος αριθμός υπαλλήλων και οι πιο κατάλληλοι από κάθε ειδικότητα και βαθμό.

(γ) Στον καθορισμό του προσωπικού που θα τίθεται σε επιφυλακή θα λαμβάνονται υπόψη οι ετήσιες άδειες, άδειες ασθενείας και Υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, καθώς και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσιακή

απασχόληση, όπως εκπαίδευση.

  1. Χρονική Διάρκεια Επιφυλακής

(α) Η διάρκεια της υπηρεσίας επιφυλακής καθορίζεται σε μια εβδομάδα και καλύπτει το μη εργάσιμο χρόνο επτά συνεχών ημερών (από Παρασκευή 2.30 μ.μ. μέχρι την επομένη Παρασκευή 7.30 π.μ.).

(β) Η συχνότητα αναθέσεως καθήκοντος επιφυλακής καθορίζεται σε μια εβδομάδα υπηρεσία επιφυλακής (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2(α) και ακολούθως τουλάχιστο μία εβδομάδα εκτός υπηρεσίας επιφυλακής, εξαιρουμένων φυσικά των περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης.

(γ) Αποφεύγονται αλλαγές καθήκοντος υπαλλήλων που τίθενται σε επιφυλακή. Επιτρέπονται όμως αλλαγές μέσα σε λογικά πλαίσια, όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι.

  1. Καθήκοντα και Ευθύνες Υπαλλήλου κατά τη Χρονική Περίοδο που θα είναι σε Επιφυλακή

(α) Δεν θα ανατίθεται η εκτέλεση εργασίας μίας Υπηρεσίας από υπάλληλο άλλης Υπηρεσίας εκτός φυσικά σε περιπτώσεις ιδιάζουσας μορφής ή εκτακτής ανάγκης.

(β) Στις περιπτώσεις κλήσεως για υπηρεσία υπαλλήλου που βρίκεται σε επιφυλακή δε θα του ανατίθεται εκτέλεση εργασίας που θα μπορούσε να προγραμματισθεί εκ των προτέρων.

  1. ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Όπου κρίνεται αναγκαίο η Διοίκηση του Πανεπιστημίου θα εφοδιάζει το προσωπικό που βρίσκεται σε επιφυλακή με συσκευή τηλεειδοποίησης (Pager) ή με άλλο κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό μέσο ή/και εξοπλισμό.

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(α)                    O χρόνος μετάβασης στην εργασία υπαλλήλου που βρίσκεται σε επιφυλακή δεν θα υπερβαίνει τη μισή ώρα.

(β) Δεν θα τίθενται σε επιφυλακή υπάλληλοι που δεν δεσμεύονται να παρουσιαστούν στο χώρο εργασίας σε μισή ώρα ή να παραμένουν σε επιφυλακή.

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

Επειδή στο παρόν στάδιο δεν είναι εφικτό να προκαθοριστεί ο χρόνος που χρειάζεται για να αποκατασταθεί μία βλάβη, θα καθιερωθεί διαδικασία καταγραφής (επιβεβαίωσης χρόνου που χρειάζεται για την επιδιόρθωση κάθε βλάβης). 

  1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ

(α) Το βασικό ύψος της αποζημίωσης (Επιδόματος Επιφυλακής) θα καθορίζεται από το Συμβούλιο (βασικό ποσό) σύν το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα, για κάθε εβδομάδα που υπάλληλος εκτελεί καθήκοντα επιφυλακής.

(β) Στο ύψος του χρηματικού Επιδόματος Επιφυλακής εμπεριέχεται και η αποζημίωση για τη χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου για σκοπούς προσέλευσης του υπαλλήλου μέχρι τον καθορισμένο τόπο εργασίας.

(γ) Το Επίδομα Επιφυλακής χορηγείται στο προσωπικό ως αποζημίωση για την υποχρέωσή του να παραμένει σε αναμονή σε λογική απόσταση από το Πανεπιστήμιο περιμένοντας να κληθεί για να παράσχει συμβουλή ή/και εκτέλεση εργασίας επείγουσας φύσεως. Στην περίπτωση που θα κληθεί στην πράξη το προσωπικό που τελεί σε επιφυλακή να επιληφθεί επί τόπου εργασία επείγουσας φύσεως θα καταβάλλεται σε αυτό και υπερωριακή αμοιβή με βάση τα ισχύοντα για την καταβολή υπερωριών, με ελάχιστη καταγραφή μίας ώρας για κάθε κλήση.

(δ) Το Επίδομα Επιφυλακής θα καταβάλλεται στο προσωπικό στο τέλος κάθε επόμενου μήνα από το μήνα επιφυλακής που υπηρέτησε, αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί το σχετικό έντυπο από τον/την Προϊστάμενο/νη και το Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών.

(ε) Το ωρομίσθιο, για σκοπούς υπερωριακού επιδόματος υπολογίζεται με τον πιο κάτω τύπο:

Ωρομίσθιο = Ετήσιες συνολικές απολαβές

                                                            37.5 χ 52

Στις συνολικές απολαβές δεν περιλαμβάνεται ο 13ος μισθός.

 

Εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου κατά την 22η Συνεδρία στις 23 Σεπτεμβρίου, 1996.