ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

 

 

5.1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

 

Ι.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

 

1.

ΦΟΙΤΗΣΗ – ΓΕΝΙΚΑ

 

 

1.1

Τα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου βασίζονται στο σύστημα των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (εφεξής: π.μ.). Μία π.μ. αντιστοιχεί σε 25-30 ώρες εργασίας του διδασκόμενου.

 

 

1.2

Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε χειμερινά και σε εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο. Συμπληρωματικά προγράμματα σπουδών προσφέρονται και κατά τη διάρκεια του θερινού εξαμήνου.

 

 

1.3

Κατά το θερινό εξάμηνο ο φοιτητής θα μπορεί να εγγραφεί μόνο σε μαθήματα ελεύθερης επιλογής αθλητισμού, μαθήματα ξένης γλώσσας που προσφέρονται από το Κέντρο Γλωσσών, σε διπλωματικές εργασίες με τη σύμφωνη πάντα γνώμη του διδάσκοντος. Το θερινό εξάμηνο θα αρχίζει στα μέσα Ιουνίου και θα έχει διάρκεια 7 εβδομάδες. Ο μέγιστος διδακτικός φόρτος που μπορεί να περιλαμβάνει είναι 17 π.μ.

 

 

1.4

Ένα ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από 60 π.μ. Η κατανομή των 60 π.μ. μεταξύ και χειμερινού και εαρινού εξαμήνου αναμένεται να είναι ισομερής, δηλαδή το κάθε εξάμηνο θα φέρει 30 π.μ. Επιτρέπεται μικρή ανισομέρεια, σύμφωνα με την οποία το ένα εξάμηνο μπορεί να έχει μικρότερο ή μεγαλύτερο φόρτο σε σχέση με το άλλο εξάμηνο. Η ανισομέρεια δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 π.μ.

 

 

1.5

Ως μάθημα νοείται εκπαιδευτική απασχόληση που μπορεί να έχει τη μορφή άσκησης, φροντιστηρίου, εργαστηρίου, διάλεξης, σεμιναρίου ή συνδυασμού αυτών, ή εκείνη τη μορφή που ορίζεται κατά περίπτωση στα επιμέρους προγράμματα των Τμημάτων. Το ελάχιστο μέγεθος ακροατηρίου για ένα μάθημα είναι οι πέντε φοιτητές. Μαθήματα μπορούν να διεξάγονται και για λιγότερους φοιτητές, αλλά αυτά τα μαθήματα δεν προσμετρούνται στο διδακτικό φόρτο του Τμήματος.

 

 

1.6

Τίτλος σπουδών απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα/κατεύθυνση, βάσει ειδικού προγράμματος σπουδών, που καθορίζεται από Τμήμα ή Τμήματα.

 

 

1.7

Κατά την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας ο διδάσκων δίνει γραπτώς της φοιτητές το διάγραμμα του μαθήματος στο οποίο αναγράφονται οι στόχοι, η ύλη, η βιβλιογραφία και ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος. Το διάγραμμα αυτό κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος και σχετικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και της αξιολόγησης τοποθετούνται στο σύστημα Banner Web. Ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος δεν μπορεί να τροποποιηθεί μετά την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας χωρίς τη συναίνεση των διδασκομένων.

 

 

1.8

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει την αρχή της συνεχούς αξιολόγησης σε κάθε μάθημα. Συγκεκριμένα, η επίδοση του φοιτητή σε συγκεκριμένο μάθημα αξιολογείται, κατά την κρίση του διδάσκοντος και με την έγκριση του Τμήματος, με δύο τουλάχιστο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας πρέπει να είναι η τελική γραπτή εξέταση. Το ποσοστό συμμετοχής της τελικής εξέτασης στην τελική βαθμολογία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% της τελικής βαθμολογίας. Ο επιμερισμός των ποσοστών για την κάθε εξέταση, όπως καθορίζεται από το διάγραμμα του μαθήματος, είναι ανεξάρτητος από το βαθμό που επιτυγχάνει ο φοιτητής σε κάθε εξέταση. Τελική γραπτή εξέταση δεν έχουν μόνο η διπλωματική εργασία, μαθήματα σεναριακού τύπου, μελέτη ή ομαδική εργασία.

 

 

1.9

Η αναγραφή της επί μέρους βαθμολογίας στα ερωτήματα εξεταστικών δοκιμίων είναι υποχρεωτική και δεν επιδέχεται τροποποιήσεις εκ των υστέρων.

 

 

1.10

Εξετάσεις κατά την τελευταία εβδομάδα διδασκαλίας δεν επιτρέπονται. Δεν επιτρέπονται επίσης απροειδοποίητες εξετάσεις. Προφορικές εξετάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο συμπληρωματικά προς άλλους τρόπους αξιολόγησης. Οι τελικές γραπτές εξετάσεις διεξάγονται κατά την περίοδο που καθορίζει η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

 

 

1.11

Τα κείμενα των τελικών εξετάσεων δεν επιστρέφονται. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε αυτά εάν το επιθυμούν, το αργότερο μέχρι 10 ημερολογιακές μέρες, με παρουσία του διδάσκοντος. Μετά την πάροδο ενός χρόνου, οποιαδήποτε κείμενα τελικών εξετάσεων καταστρέφονται.

 

 

1.12

Οι εγγραφές στα μαθήματα γίνονται κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας κάθε εξαμήνου.

 

 

1.13

Η φοίτηση σε όλα τα Τμήματα είναι υποχρεωτική και συνεχής.

1.14

Ο φοιτητής οργανώνει το εξαμηνιαίο πρόγραμμά του σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος σε συνεννόηση με τον Ακαδημαϊκό του Σύμβουλο, επιλέγοντας από τα προσφερόμενα μαθήματα και ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις. Ο φοιτητής μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει μάθημα τη δεύτερη εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων και την Τρίτη εβδομάδα μπορεί μόνο να αφαιρέσει. Αποχώρηση από μάθημα μετά την Τρίτη και μέχρι και την έβδομη εβδομάδα καταγράφεται στο δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας του φοιτητή ως αποχώρηση. Ο φοιτητής δεν μπορεί να αποχωρήσει από μάθημα μετά την έβδομη εβδομάδα.

 

 

1.15

Φοιτητής που παρακολουθεί σε εθελοντική βάση δημόσιες διαλέξεις, σεμινάρια και συνέδρια που οργανώνονται από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου πιστώνεται με πιστωτικές μονάδες ως εξής:

 

 

 

Ø   

1 πιστωτική μονάδα για παρακολούθηση 10 διαλέξεων (1 ημέρα συνεδρίου αντιστοιχεί σε 3 διαλέξεις)

 

 

 

1.15.1

Οι διαλέξεις δεν αξιολογούνται με βαθμολογία αλλά πιστώνονται μέχρι 2 πιστωτικές μονάδες για το σύνολο των σπουδών κάθε φοιτητή. Εναπόκειται στα Τμήματα να καθορίσουν την κατανομή των πιστωτικών μονάδων στα προγράμματα σπουδών τους.

 

 

 

 

1.15.2

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας εκδίδει ειδικά έντυπα στα οποία πιστώνονται οι μονάδες που παρακολούθησαν οι φοιτητές και στη συνέχεια μεταφέρονται στην αναλυτική τους βαθμολογία.

 

 

1.16

Φοιτητής του Πανεπιστημίου Κύπρου που φοιτά σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δικαιούται να φοιτά ταυτόχρονα:

 

 

 

(α)

σε προπτυχιακό πρόγραμμα μόνο σε άλλο μη κρατικό, ιδιωτικό ίδρυμα ή Σχολή στην Κύπρου ή στο εξωτερικό,

 

(β)

σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, σε άλλο κρατικό ή μη κρατικό ιδιωτικό ίδρυμα ή Σχολή στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

 

 

 

2.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

2.1

Η απονομή βαθμολογίας είναι αποκλειστικό δικαίωμα του διδάσκοντος. Αλλαγή βαθμού από το διδάσκοντα είναι δυνατή μόνο σε περιπτώσεις όπου έγινε κάποιο λάθος και μόνο με γραπτή έγκριση του Προέδρου του Τμήματος και του Κοσμήτορα της Σχολής, το αργότερο μέσα σε 15 μέρες από τη δημοσίευση των βαθμολογιών. Η αλλαγή που προτείνει ο Διδάσκων, σε περίπτωση πέραν των 15 ημερών, μπορεί να γίνει με την έγκριση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών.

 

 

2.2

Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά ½ της μονάδας. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακούς φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος.

 

 

2.3

Για τον υπολογισμό του τελικού σταθμικού μέσου όρου, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα μαθήματα που βαθμολογήθηκαν με βαθμό 5 και άνω (διότι μόνο σε αυτά μπορούν να απονεμηθούν οι σχετικές πιστώσεις). Τα μαθήματα που υπολογίζονται συλλογικά καλύπτουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες. Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη όλα τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής έχει επιτύχει, έστω και αν έχει επιτύχει σε περισσότερα μαθήματα από ότι απαιτεί το πρόγραμμα σπουδών του.

 

 

2.4

Φοιτητής που επιθυμεί να βελτιώσει το βαθμό του σε μάθημα στο οποίο βαθμολογήθηκε με βαθμό τουλάχιστον 5, μπορεί να το επαναλάβει μετά από έγκριση του Διδάσκοντος. Η επανάληψη επιτρέπεται μόνο μία φορά. Στο αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας αναγράφονται και οι δύο βαθμοί, αλλά για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού μετρά ο πιο πρόσφατος βαθμός. Σε περίπτωση που ο πιο πρόσφατος βαθμός είναι κάτω από 5, τότε ως βαθμός λογίζεται το 5.

 

 

2.5

Όταν για κάποιο μάθημα επαναλαμβάνεται (αναγκαστικά, ή για βελτίωση του βαθμού) και ο αριθμός πιστωτικών μονάδων που έχουν κατανεμηθεί στο μάθημα έχει αλλάξει, ο αριθμός πιστωτικών μονάδων που θα χρησιμοποιηθεί είναι ο πιο πρόσφατος.

 

 

2.6

Ανολοκλήρωτος βαθμός δίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. τεκμηριωμένοι ιατρικοί ή προσωπικοί λόγοι). Η διαδικασία βαθμολόγησης ανολοκλήρωτου μαθήματος είναι η εξής:

 

 

 

2.6.1

Συμπληρώνεται έντυπο από το διδάσκοντα και το διδασκόμενο το οποίο κατατίθεται στο Συμβούλιο του Τμήματος και στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, με έγκριση του Προέδρου του Τμήματος.

 

2.6.2

Προβλέπεται ημερομηνία ολοκλήρωσης των απαιτήσεων του μαθήματος, η οποία δεν μπορεί να είναι μετά το τέλος του επόμενου εξαμήνου.

 

 

 

 

2.6.3

Αν ο φοιτητής δεν εκπληρώσει τις απαιτήσεις του μαθήματος μέχρι το τέλος του επόμενου εξαμήνου, τότε ο βαθμός μετατρέπεται αυτόματα σε μηδέν.

 

 

2.7

Η βαθμολόγηση διπλωματικής εργασίας ή διατριβής της οποίας η εκπόνηση διαρκεί δύο ή και περισσότερο εξάμηνα, γίνεται ως ακολούθως:

 

 

 

 

Στο τέλος του κάθε εξαμήνου, πριν το τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησης της εργασίας, ο επιβλέπων καθηγητής υποβάλλει γραπτή αξιολόγηση της προόδου του φοιτητή προς το Τμήμα η οποία κοινοποιείται και στο φοιτητή. Στην αξιολόγηση δίνεται βαθμός Ι= Ικανοποιητική ή Κ= Μη Ικανοποιητική. Η εκπόνηση και αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται σύμφωνα με κανόνες που εγκρίνει το Συμβούλιο του Τμήματος. Ο τελικός βαθμός της διπλωματικής εργασίας παραδίδεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται για όλα τα μαθήματα.

 

 

 

2.8

Η αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων, καθώς και οι ενδεχόμενες αποτυχίες, αποχωρήσεις ή απαλλαγές από μαθήματα, καταγράφονται στο τελικό δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας. Η στάθμιση του βαθμού κάθε μαθήματος σε αριθμό π.μ. αναγράφεται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος και στο αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας. Επιπρόσθετα σε κάθε απόφοιτο χορηγείται δωρεάν Παράρτημα Διπλώματος στην Αγγλική Γλώσσα (Diploma Supplement).

 

 

2.9

Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής υποχρεούται να το επαναλάβει. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα επιλογής, ο φοιτητής δικαιούται να επαναλάβει το ίδιο μάθημα ή να το αντικαταστήσει με κάποιο άλλο επιλεγόμενο.

 

 

2.10

Οι φοιτητές δικαιούνται να ζητήσουν διευκρινίσεις από το διδάσκοντα σε θέματα τελικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση που ο διδάσκων δεν αποδεχτεί να συζητήσει με το φοιτητή, ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη μεσολάβηση του Προέδρου για να του δοθούν οι σχετικές διευκρινίσεις.

 

 

2.11

Η τελική βαθμολογία καταχωρείται από τους διδάσκοντες στο ηλεκτρονικό σύστημα μέχρι την ημερομηνία που καθορίζει η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

 

 

2.12

Η Σύγκλητος επικυρώνει τους βαθμούς των αποφοίτων και την απονομή των τίτλων σπουδών.

 

 

3.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

 

3.1

Οποιοσδήποτε φοιτητής δύναται να υποβάλει αίτηση για αναστολή της φοίτησής του, για ένα ή δύο εξάμηνο φοίτησης. Η συνολική χρονική περίοδος αναστολής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο εξάμηνα φοίτησης.

 

 

3.2

Αίτηση για αναστολή φοίτησης, τεκμηριωμένη και συνοδευόμενη από όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο Συμβούλιο του Τμήματος, πριν την έναρξη της αιτούμενης περιόδου.

 

 

3.3

Το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία, κατά πόσον θα την εγκρίνει η όχι.

 

 

3.4

Ο Πρόεδρος του Τμήματος ενημερώνει γραπτώς το φοιτητή για την απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος. Η απόφαση κοινοποιείται στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

 

 

3.5

Η διαδικασία παραχώρησης αναστολής φοίτησης θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας των μαθημάτων, ώστε οι φοιτητές να μη δεσμεύουν θέσεις στα μαθήματα και η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας να ενημερώνεται έγκαιρα για να αφαιρούνται τα μαθήματα από τους φοιτητές πριν από την εβδομάδα των προσθέσεων/αφαιρέσεων μαθημάτων.

 

 

3.6

Εξάμηνο κατά το οποίο ο φοιτητής έχει αναστείλει τις σπουδές του δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης του φοιτητή.

 

 

4.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

 

4.1

Προσωρινή Διακοπή Φοίτησης μπορεί να αιτηθεί φοιτητής κατά τη διάρκεια του εξαμήνου όταν συντρέχουν σοβαροί ιατρικοί λόγοι. Ο φοιτητής καταθέτει αίτηση στο Τμήμα με κοινοποίηση στην

 

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία την προωθεί στο Ιατροσυμβούλιο του Πανεπιστημίου. Η Σύγκλητος εξουσιοδοτεί τριμελή επιτροπή με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για εξέταση των αιτημάτων.

 

 

4.2

Η διακοπή φοίτησης μπορεί να γίνει μέχρι 2 εξάμηνα και μετά επανεξετάζεται. Εξάμηνο κατά το οποίο ο φοιτητής έχει διακόψει τις σπουδές του δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης του φοιτητή.

 

 

4.3

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ – ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ

 

 

 

Άδεια μητρότητας ή πατρότητας, μπορεί να αιτηθεί φοιτητής μέχρι ένα χρόνο για μητέρες και ένα εξάμηνο για πατέρες, και δε θα προσμετρείται στα έξι χρόνια προπτυχιακής φοίτησης. Η αίτηση γίνεται απευθείας στο Τμήμα, το οποίο αποστέλλει στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (περίπου στον έκτο μήνα εγκυμοσύνης) την αίτηση του φοιτητή/φοιτήτριας μαζί με το ιατρικό πιστοποιητικό που να δηλώνει την πιθανή ημερομηνία τοκετού.

 

 

5

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 

5.1

Φοιτητής διαγράφεται από το Μητρώο Φοιτητών όταν δε δύναται να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του στα 12 εξάμηνα, χωρίς να χρειαστεί να υπερβεί το μέγιστο επιτρεπτό διδακτικό φόρτο ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου που είναι 42 π.μ., για ένα ή και περισσότερα από τα εναπομείναντα για αυτό εξάμηνα.

 

 

5.2

Παρέχεται η δυνατότητα σε φοιτητή, ο οποίος έχει διαγραφεί και επανήλθε στο ίδιο Τμήμα ή/και πρόγραμμα σπουδών μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων, να αιτείται προς το Συμβούλιο του Τμήματος, την αναγνώριση όλων ή οποιονδήποτε μαθημάτων, στα οποία είχε επιτύχει.

 

 

5.3

Το Συμβούλιο του Τμήματος θα λαμβάνει κατ’ αρχήν απόφαση για τις περιπτώσεις αυτές και θα ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών. Η εισήγηση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών θα προωθείται στο Πρυτανικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης και θα ενημερώνεται σχετικά η Σύγκλητος

 

 

6.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

 

 

Βασική προϋπόθεση για την ανταλλαγή φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου με φοιτητές πανεπιστημίων του εξωτερικού είναι η ύπαρξη εγκεκριμένων από τη Σύγκλητο πρωτοκόλλων συνεργασίας ανάμεσα στα εμπλεκόμενα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου και των πανεπιστημίων του εξωτερικού.

 

 

6.1

Το κάθε Τμήμα διορίζει Συντονιστή Ανταλλαγών. Ο Συντονιστής Ανταλλαγών είναι υπεύθυνος για όλες τις κατηγορίες ανταλλαγών φοιτητών.

 

 

 

Το αργότερο μέχρι την έκτη εβδομάδα από την αρχή κάθε εξαμήνου που προηγείται του εξαμήνου της προτιθέμενης ανταλλαγής, ο Συντονιστής Ανταλλαγών κοινοποιεί στους φοιτητές τα προγράμματα σπουδών του εξωτερικού στα οποία μπορούν να γίνουν οι ανταλλαγές, καθώς επίσης και το μέγιστο αριθμό φοιτητών που μπορούν να ανταλλαγούν.

 

 

6.2

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε ανταλλαγές δηλώνουν την επιθυμία τους στο Συντονιστή, το αργότερο μέχρι το τέλος της 8ης εβδομάδας του εξαμήνου που προηγείται του εξαμήνου της προγραμματιζόμενης ανταλλαγής.

 

 

 

Το αργότερο μέχρι το τέλος της 10ης εβδομάδας κάθε εξαμήνου, ο Συντονιστής καταθέτει στο Συμβούλιο του Τμήματος πρόταση με κατάλογος φοιτητών για ανταλλαγές. Για κάθε υποψήφιο δηλώνονται τα πιο κάτω:

 

 

 

(α)

Τα μαθήματα που προτίθεται να παρακολουθήσει (το κάθε μάθημα συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή).

 

(β)

Τα μαθήματα που θα του πιστωθούν (υποχρεωτικά, περιορισμένης ή ελεύθερης επιλογής).

 

(γ)

Εάν ένα από τα μαθήματα είναι η διπλωματική εργασία, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Τμήματος να διευθετήσει τα διαδικαστικά θέματα (για προγράμματα σπουδών που έχουν Διπλωματικές Εργασίες ενός έτους, αυτές μπορούν να εκπονηθούν μερικώς).

 

 

6.4

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι τα πιο κάτω:

 

 

 

Ø   

Ακαδημαϊκή επίδοση

 

Ø   

Ξένη γλώσσα (όπου ισχύει)

 

Ø   

Ειδικά επιστημονικά ενδιαφέροντα του φοιτητή ή της φοιτήτριας.

 

 

6.5

Η απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος κοινοποιείται στους υποψήφιους φοιτητές, στον Προϊστάμενο Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, και στον κοσμήτορα της Σχολής, το αργότερο 2 εβδομάδες πριν τη λήξη του εξαμήνου που προηγείται της ανταλλαγής.

 

 

6.6

Οι τελειόφοιτοι διατρέχουν τον κίνδυνο να μην αποφοιτήσουν στην περίπτωση που δεν περάσουν ένα ή περισσότερα από τα μαθήματα στο εξωτερικό ή εάν το αποτέλεσμα δε θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα προς αυτούς από το ίδρυμα του εξωτερικού.

 

 

6.7

Τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν οι υποψήφιοι για ανταλλαγή στο ίδρυμα του εξωτερικού θα τους πιστωθούν ως επιτυχία ή αποτυχία (pass or fail) και όχι με βαθμό.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

 

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 

1.1

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

 

 

 

Η κατανομή των θέσεων γίνεται με βάση τις διαδικασίες και τα κριτήρια που προνοεί ο περί διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμος του 2006

 

 

1.2

ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ

 

 

 

1.2.1

Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει θέση σ’ ένα από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου θα πρέπει, σε καθορισμένη από το Πανεπιστήμιο ημερομηνία (η οποία ανακοινώνεται μαζί με τα αποτελέσματα), να συμπληρώσουν και υποβάλουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το έντυπο εγγραφής φοιτητών.

 

 

 

 

1.2.2

Υποψήφιοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν καταθέσουν το έντυπο θεωρείται πως δεν αποδέχονται την προσφορά της θέσης.

 

 

1.3

ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ

 

 

 

1.3.1

Για τους άρρενες που εξασφαλίζουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και δεν μπορούν να φοιτήσουν λόγω κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά, η θέση κρατείται για να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό εξάμηνο που αρχίζει μετά την απόλυσή τους από την Εθνική Φρουρά.

 

 

 

 

1.3.2

Η κράτηση θέσης γίνεται με τη συμπλήρωση του Εντύπου Εγγραφής Φοιτητή του Πανεπιστημίου Κύπρου (ορίζοντας το ακαδημαϊκό εξάμηνο που θα φοιτήσει ο φοιτητής), με το οποίο ζητείται να κρατηθεί η θέση για το ακαδημαϊκό εξάμηνο που αρχίζει μετά την απόλυση από την Εθνική Φρουρά. Για την εγγραφή, μετά την απόλυση από την Εθνική Φρουρά, θα πρέπει να κατατεθεί, εκτός από τα άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και επίσημη βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία κατάταξης στην Εθνική Φρουρά και η ημερομηνία απόλυσης

 

 

 

 

1.3.3

Όσοι δεν ζητήσουν εμπρόθεσμα να τους κρατηθεί η θέση, χάνουν τη θέση τους.

 

 

 

 

1.3.4       

Για τα άτομα που εξασφαλίζουν θέση στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως και για αυτούς που θα κρατήσουν θέση, δημοσιεύεται ο αριθμός υποψηφίου.

 

 

 

 

1.3.5

Φοιτητές οι οποίοι εξασφαλίζουν αναστολή από την Εθνική Φρουρά που καλύπτει τουλάχιστον ένα εξάμηνο, έχουν δικαίωμα εγγραφής στα μαθήματα.

 

 

1.4

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

 

 

1.4.1

Οι κενές θέσεις που δημιουργούνται, μετά την ολοκλήρωση της κατανομής των θέσεων, συμπληρώνονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Παγκυπρίων Εξετάσεων Νόμου του 2006.

 

 

 

 

1.4.2

Κενές θέσεις που δημιουργούνται μετά την εγγραφή των φοιτητών, συμπληρώνονται με βάση τη διαδικασία μετεγγραφών.

 

 

1.5

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ)

 

 

 

Υποψήφιοι που ικανοποιούν ειδικά κριτήρια μπορούν να διεκδικήσουν θέση σε υπεράριθμη βάση, βάσει των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων εξετάσεων (Παράρτημα Ι και Παράρτημα ΙΙ).

 

 

1.6

Υποψήφιοι που διεκδικούν θέση βάσει άλλων εξετάσεων και όχι με βάση των περί Παγκυπρίων Εξετάσεων Νόμο του 2006:

 

 

 

1.6.1

(3% των Κυπρίων Υποψηφίων) Στην κατηγορία αυτή δικαιούνται να διεκδικήσουν εισδοχή στο Πανεπιστήμιο με βάση τα αποτελέσματα εξετάσεων GCE ή άλλων ισοδύναμων: Κύπριοι που ανήκουν στις θρησκευτικές ομάδες (Αρμένιοι, Μαρωνίτες, Λατίνοι), επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού, Κύπριοι με διπλή υπηκοότητα, ξένοι υπήκοοι, Έλληνες της διασποράς και παιδιά λειτουργών εξωτερικής Υπηρεσίας Κύπρου.

 

 

 

 

 

1.6.1.1

Στην περίπτωση των Ελλήνων της διασποράς, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Σχολής Μέσης Παιδείας αναγνωρισμένης από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας τους. Να έχουν πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και να παρουσιάσουν πιστοποιητικό ξένης υπηκοότητας στο οποίο να φαίνεται η ελληνική καταγωγή.

 

 

 

 

 

 

1.6.1.2

Στην περίπτωση των επαναπατρισθέντων, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επαναπατρισθεί πρόσφατα, μετά από μακρά διαμονή στο εξωτερικό, και να έχουν αποφοιτήσει από σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού.

 

 

1.6.1.3

Στην περίπτωση υποψηφίων που ανήκουν στις θρησκευτικές ομάδες θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και να έχουν υποβάλει πιστοποιητικό ότι ανήκουν σε μια από τις θρησκευτικές ομάδες.

 

 

 

 

 

 

1.6.1.4

Υποψήφιοι που ανήκουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο 1.6.1 μπορούν επίσης να διεκδικήσουν θέση με βάση τις εξετάσεις για τα ΑΑΕΙ που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι δεν εισάγονται ως υπεράριθμοι. Νοείται, επίσης, ότι οι υποψήφιοι δεν μπορούν σε δεδομένη χρονιά να συμμετάσχουν ταυτόχρονα και στις δύο διαδικασίες

 

 

 

1.6.2

Προϋποθέσεις για εξασφάλιση θέσης

 

 

 

 

 

1.6.2.1

Όλοι οι υποψήφιοι δικαιούνται να διεκδικήσουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω μιας μόνο κατηγορίας.

 

 

1.6.2.2

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τις βαθμολογίες των GCE ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων που απαιτούνται από το Τμήμα του Πανεπιστημίου Κύπρου στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν.

 

 

 

 

 

1.6.3

Ξένοι Υπήκοοι

 

 

 

 

 

1.6.3.1

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι για να έχουν δικαίωμα διεκδίκησης θέσης πρέπει:

 

 

 

 

 

 

 

(α)     Να είναι απόφοιτοι Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, αναγνωρισμένης από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας τους

 

 

 

 

 

 

 

(β)     Να έχουν καλή γνώση της Ελληνικής ή της Τουρκικής γλώσσας.

 

 

 

(γ)     Να παρουσιάσουν πιστοποιητικό ξένης υπηκοότητας.

 

 

 

 

 

 

1.6.3.2

Κύπριοι που έχουν διπλή υπηκοότητα μπορούν να διεκδικήσουν θέση είτε συμμετέχοντας στις Παγκύπριες εξετάσεις είτε σύμφωνα με την παράγραφο 1.6.5. Νοείται ότι οι υποψήφιοι δεν μπορούν σε δεδομένη χρονιά να συμμετάσχουν και στις δύο διαδικασίες.

 

 

 

 

 

 

1.6.3.3

Οι υποψήφιοι μπορούν να εισαχθούν με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων GCE ή GCSE ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων ή μπορεί να υποβληθούν σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις.

 

 

 

 

 

 

1.6.3.4

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να οργανώσει εξετάσεις σε ξένη χώρα. Οι εξετάσεις οργανώνονται σε Κυπριακές πρεσβείες ή αναγνωρισμένα κέντρα εξετάσεων της ξένης χώρας.

 

 

 

 

1.6.4

Έλληνες Υπήκοοι

 

 

 

 

 

1.6.4.1

Οι Έλληνες υπήκοοι γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι, σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των Κυπρίων εισακτέων. Η επιλογή τους γίνεται με βάση τα αποτελέσματα των Πανελληνίων εξετάσεων. Στις εξετάσεις αυτές μπορούν να συμμετάσχουν και Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

 

 

 

 

 

 

1.6.4.2

Έλληνες υπήκοοι απόφοιτοι λυκείων της Κύπρου οι οποίοι είναι:

 

 

 

 

 

 

 

(α)     τέκνα Ελλήνων αξιωματικών ή δημοσίων υπαλλήλων, που υπηρετούν στην Κύπρο ή

 

 

 

 

 

 

 

(β)     τέκνα Ελλήνων υπηκόων που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Κύπρο, τα δύο τελευταία τουλάχιστο χρόνια, μπορούν επίσης να διεκδικήσουν θέση συμμετέχοντας στις εξετάσεις που οργανώνονται για τους Κύπριους υποψήφιους στην Κύπρο.

Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι δεν εισάγονται ως υπεράριθμοι.

 

 

 

 

1.6.5

Εισαγωγή με Βάση τις Εξετάσεις G.C.S.E ή G.C.E ή άλλες ισοδύναμες Εξετάσεις

 

 

 

 

 

 

1.6.5.1

Υποψήφιοι που δικαιούνται να διεκδικήσουν θέση με βάση τις εξετάσεις G.C.S.E./G.C.E ή άλλες ισοδύναμες εξετάσεις, θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη βαθμολογία που καθορίζει το κάθε Τμήμα σε συγκεκριμένα μαθήματα. Ουδείς υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει θέση αν δεν ικανοποιεί τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια.

 

 

 

 

 

 

 

(α)     Να έχουν πετύχει στις εξετάσεις G.C.E. O’ LEVEL/G.C.S.E. στα Νέα Ελληνικά, ή σε άλλες ισοδύναμες εξετάσεις.

 

 

 

(β)     Να έχουν πετύχει σε τρία μαθήματα των εξετάσεων G.C.E. A’ LEVEL με συνδυασμό βαθμών τουλάχιστον B, C, C, ή σε άλλες ισοδύναμες εξετάσεις, εκτός εάν το Τμήμα θέτει υψηλότερες απαιτήσεις (βλέπε Παράρτημα ΙΙΙ).

 

 

 

 

 

 

 

(γ)     Να υποβάλουν σχετική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

 

 

 

Οι εξετάσεις που είναι ισοδύναμες G.C.E ή G.C.S.E καθορίζονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

 

 

1.6.6

Τουρκοκύπριοι

 

 

 

 

 

Τουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού πετύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.

 

 

 

 

1.6.7

Εισδοχή διακριθέντων μαθητών στις Διεθνείς Ολυμπιάδες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

 

 

Προσφέρεται, χωρίς εξετάσεις, θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε όσους εξασφαλίζουν μετάλλιο (1ος , 2ος και 3ος ) στις Διεθνείς Ολυμπιάδες. Νοείται ότι η θέση που θα παραχωρείται θα είναι σε Τμήμα με αντίστοιχο ή συναφές αντικείμενο.

 

 

1.7.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

1.7.1

Όσοι εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου πρέπει να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο εγγραφής και να το παραδώσουν στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας μαζί με μία φωτογραφία, το πιστοποιημένο αντίγραφο απολυτηρίου Μέσης

 

 

Εκπαίδευσης και αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας, σε ημερομηνία που καθορίζεται με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων εξετάσεων.

 

 

 

Όσοι δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα το ειδικό έντυπο εγγραφής χάνουν τη θέση τους.

 

 

 

1.7.2

Άρρενες που πέτυχαν σε προηγούμενα χρόνια και κράτησαν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, για να φοιτήσουν το ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει μετά την απόλυση τους, θα πρέπει να το δηλώσουν και γραπτώς κατά την περίοδο των εγγραφών του έτους κατά το οποίο θα φοιτήσουν. Μαζί με τη δήλωση για φοίτηση θα πρέπει να καταθέσουν και επίσημη βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία κατάταξης και απόλυσής τους από την Εθνική Φρουρά.

 

 

 

Όσοι δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα τη βεβαίωση κατάταξης και τη γραπτή δήλωση, χάνουν τη θέση τους.

 

 

1.8

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

 

 

 

Τα δίδακτρα για κάθε φοιτητή καθορίζονται από τους Κανονισμούς Διδάκτρων.

 

 

2.

ΣΠΟΥΔΕΣ

 

 

2.1

Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών αποτελούνται από 240 π.μ., όπως ορίζεται στα αναλυτικά προγράμματα των Τμημάτων. Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τρία έως πέντε μαθήματα ελεύθερης επιλογής, εκτός της κύριας ειδικότητας του φοιτητή, από δύο ή τρεις διαφορετικές Σχολές. Για όσα Τμήματα απαιτούν να έχουν τρία (3) μαθήματα ελεύθερης επιλογής, αυτά πρέπει να επιλέγονται από δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικές Σχολές και όσα έχουν τέσσερα (4) μαθήματα και άνω, από τρεις (3) τουλάχιστον διαφορετικές Σχολές. Η οικεία Σχολή μπορεί να είναι η μία από τις Σχολές.  Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής που προσφέρονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού και το Κέντρο Γλωσσών θα θεωρούνται ότι ανήκουν σε δικές τους ανεξάρτητες Σχολές.  Ο αριθμός των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής σε συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών προσδιορίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα.

 

 

2.2

Υπάρχουν δύο είδη επιλογών. Ελεύθερες επιλογές και Περιορισμένες επιλογές.

 

 

 

2.2.1

Με τις ελεύθερες επιλογές, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιοδήποτε μάθημα προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο, εκτός του Τμήματός του. Μόνο ένα μάθημα πρώτου επιπέδου ξένης γλώσσας μπορεί να υπολογίζεται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής εκτός εάν ο φοιτητής έχει περάσει και το δεύτερο επίπεδο, περίπτωση στην οποία θα του υπολογίζονται και τα 2 επίπεδα ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

 

 

 

 

2.2.2

Με τις περιορισμένες επιλογές, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μαθήματα από ένα περιορισμένο σύνολο μαθημάτων που καθορίζει το Τμήμα.

 

 

 

 

2.2.3

Μετά από έγκριση του Συμβουλίου του Τμήματός του, φοιτητής μπορεί να εκπονήσει μέχρι δύο μαθήματα, ελεύθερης ή περιορισμένης, επιλογής μέσω εξατομικευμένης μελέτης.

 

 

2.3

Κάθε Τμήμα δεσμεύεται να προσφέρει κάθε εξάμηνο αριθμό θέσεων προς ικανοποίηση του θεσμού της ελεύθερης επιλογής. Ο αριθμός αυτός θα πρέπει να ισοδυναμεί τουλάχιστο με αριθμό θέσεων 0.5φ+0.25Φ(δ/Δ) όπου:

 

 

 

Φ είναι το σύνολο προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου

φ είναι το σύνολο προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου

Δ είναι το σύνολο θέσεων ΔΕΠ του Πανεπιστημίου

δ είναι το σύνολο θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος

 

 

 

Οι θέσεις θα πρέπει να εντάσσονται, είτε σε μαθήματα που προσφέρονται αποκλειστικά για αυτό το θεσμό, είτε σε μαθήματα που δεν έχουν προαπαιτούμενα. Ένα Τμήμα δύναται να προσφέρει και επιπρόσθετες θέσεις στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων τα οποία έχουν και προαπαιτούμενα.

 

 

2.4

Η διπλωματική εργασία, στο πλαίσιο προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, μπορεί να κυμαίνεται από 10 έως 20 π.μ. Εξαίρεση αποτελεί η διπλωματική εργασία του 5ου έτους του προγράμματος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής.

 

 

 

 

2.5

Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο έως τρία μαθήματα για την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας. Η απόφαση για τη συμπλήρωση 2 ή 3 μαθημάτων είναι αρμοδιότητα του οικείου Τμήματος. Η επίδοση του φοιτητή στα μαθήματα της ξένης γλώσσας καταγράφεται στο ατομικό αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας και συνυπολογίζεται στο γενικό

 

βαθμό. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί, κατά την κρίση του Κέντρου Γλωσσών, μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση ξένης γλώσσας, η οποία καταγράφεται στο τελικό δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας.

 

 

3

ΦΟΙΤΗΣΗ

 

 

3.1

Προπτυχιακός φοιτητής αναμένεται ότι θα συμπληρώσει τις σπουδές του σε 8 εξάμηνα. Η διάρκεια των σπουδών μπορεί να παραταθεί το πολύ μέχρι 12 εξάμηνα. Η διάρκεια αναστολής ή διακοπής φοίτησης δεν συμπεριλαμβάνεται στο χρονικό διάστημα των 12 εξαμήνων.

 

 

3.2

Για κάθε προπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από το Τμήμα Ακαδημαϊκός Σύμβουλος από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, ο οποίος συμβουλεύει το φοιτητή για θέματα σπουδών.

3.3

Κάθε εξάμηνο ο φοιτητής εγγράφεται σε μαθήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του. Φοιτητής θεωρείται ότι είναι πλήρους φοίτησης σε δεδομένο εξάμηνο, εάν ο συνολικός φόρτος εργασίας του, το συγκεκριμένο εξάμηνο, είναι 27-30 π.μ. Ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε δεδομένο εξάμηνο φοίτησης σε μαθήματα που αντιπροσωπεύουν μέχρι 38 π.μ. Μόνο μετά από το 2ο έτος και νοουμένου ότι θα επαναλάβει δύο από τα μαθήματα που είχε παρακολουθήσει μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα συνολικού φόρτου μέχρι 42 π.μ.

 

 

3.4

O Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων δύναται να εγκρίνει κατ’ εξαίρεση μέχρι 45 πιστωτικές μονάδες μετά από τεκμηριωμένη γραπτή θετική εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος. Αιτήματα πέραν των 45 πιστωτικών μονάδων τα οποία θα τυγχάνουν θετικής εισήγησης του Προέδρου του Τμήματος και του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, θα υποβάλλονται για τελική έγκριση στη Σύγκλητο.

 

 

3.5

Σε προπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί και δευτερεύον πρόγραμμα σπουδών, μπορεί να επιτραπεί να έχει συνολικό φόρτο εργασίας, σε δεδομένο εξάμηνο, μέχρι και 42 π.μ.

 

 

3.6

Τα Τμήματα δεν μπορούν να προσφέρουν πάνω από 6 μαθήματα αλυσίδας. Η βαθμολογία των προαπαιτούμενων μαθημάτων είναι 4.0/10 για 3 μαθήματα αλυσίδας και από 4.0/10 μέχρι 6 μαθήματα αλυσίδας η βαθμολογία των προαπαιτούμενων μαθημάτων είναι 3.5/10.

 

 

4

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

 

4.1

Η φοίτηση προπτυχιακού φοιτητή, ο οποίος δεν έχει ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, το οποίο παρακολουθεί, τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την απονομή Πτυχίου σε αυτόν, μόλις ο φοιτητής συμπληρώσει συνολικά δώδεκα εξάμηνα φοίτησης. Νοείται ότι, στα δώδεκα εξάμηνα φοίτησης δεν συνυπολογίζονται εξάμηνα κατά τα οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί η φοίτηση του φοιτητή.

 

 

 

Δεν επιτρέπεται στους φοιτητές να ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους κατά το θερινό εξάμηνο που έπεται του 12ου εξαμήνου φοίτησης τους.  Αναμένεται ότι οι φοιτητές θα ολοκληρώνουν τις σπουδές τους μέχρι το πέρας του 12ου εξαμήνου.  Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται. 

 

 

4.2

Η φοίτηση προπτυχιακού φοιτητή τερματίζεται αυτοδικαίως όταν:

 

 

 

(α)

o φοιτητής δεν έχει κάνει εγγραφή σε μαθήματα (4η εβδομάδα των μαθημάτων)

 

(β)

εάν ο πρωτοετής φοιτητής πάρει βαθμολογία μηδέν (0) σε όλα του τα μαθήματα

 

(γ)

εάν ο φοιτητής (δεύτερο εξάμηνο και μετά) πάρει βαθμολογία μηδέν (0) σε όλα του τα μαθήματα σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα

 

(δ)

ο φοιτητής, μετά από αναστολή φοίτησης δεν κάνει εγγραφή σε μαθήματα

 

(ε)

ο φοιτητής έχει αποχωρήσει από όλα τα μαθήματα.

 

 

 

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ενημερώνει γραπτώς το φοιτητή για τη διαγραφή του. Ο φοιτητής δύναται να υποβάλει ένσταση με την οποία να δικαιολογεί την απουσία του εντός 15 ημερών. Στην αντίθετη περίπτωση, διαγράφεται αυτοδικαίως.

 

 

 

 

5.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ

 

 

5.1

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 

 

5.1.1

Ο υποψήφιος για μετεγγραφή και δεύτερο πτυχίο πρέπει να προέρχεται από ίδρυμα ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένο επίσημα στη χώρα στην οποία λειτουργεί ή/και από κλάδο σπουδών που έχει τύχει αξιολόγησης/πιστοποίησης στη χώρα στην οποία λειτουργεί.

 

 

 

 

5.1.2

Ο υποψήφιος για μετεγγραφή δικαιούται να υποβάλει αίτηση μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και του πρώτου εξαμήνου και μέχρι το τέλος του όγδοου εξαμήνου σπουδών του στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης.

 

 

 

 

5.1.3

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία ίση ή ψηλότερη από τον τελευταίο εισακτέο της Α΄ κατανομής των Εισαγωγικών Εξετάσεων (Παγκύπριες Εξετάσεις και Πανελλήνιες Εξετάσεις), στο Τμήμα που επιθυμούν να εισαχθούν, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου της φοίτησής τους.

 

 

 

 

5.1.4

Για αίτηση μετεγγραφής και δεύτερου πτυχίου απαιτείται μέσος όρος βαθμολογίας “6/10” στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης ή ισοδύναμη με αυτή σύμφωνα με την κρίση του Τμήματος. Νοείται ότι ο υποψήφιος για μετεγγραφή θα έχει επιτύχει σε τουλάχιστο 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ή στις αντίστοιχες μονάδες που απαιτούνται για ολοκλήρωση ενός εξαμήνου στο Πανεπιστήμιο προέλευσης, σύμφωνα με τη δομή του προγράμματος σπουδών.

 

5.1.5

Κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης μετεγγραφής και δεύτερου πτυχίου, το οικείο Τμήμα μπορεί να λάβει υπόψη ιατρικούς/οικονομικούς/κοινωνικούς λόγους υπό τον όρο ότι οι υποψήφιοι πληρούν όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια.

 

 

 

 

5.1.6

Ο υποψήφιος για μετεγγραφή πρέπει να είναι κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου.

 

 

5.2

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 

 

5.2.1

Οι υποψήφιοι για μετεγγραφή και δεύτερο πτυχίο, να υποβάλλουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο να αναγράφονται οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) που παρακολούθησε ο υποψήφιος, η βαθμολογία (αριθμητικά) ανά μάθημα και ο μέσος όρος βαθμολογίας για όλα τα μαθήματα.  Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει, εκτός από το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, βεβαίωση από το ίδρυμα προέλευσής του, στην οποία να δηλώνονται τα πιο πάνω στοιχεία.

 

 

 

 

5.2.2

Οι υποψήφιοι για μετεγγραφή, να υποβάλλουν βαθμούς εισαγωγικών εξετάσεων (Παγκύπριες Εξετάσεις ή Πανελλήνιες Εξετάσεις).  Αν ο υποψήφιος δεν έχει παρακαθίσει σε αυτές τις εξετάσεις, τότε να υποβάλει βαθμούς εισαγωγικών εξετάσεων με βάση τις οποίες έγινε δεκτός στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης και γραπτή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει παρακαθίσει στις Παγκύπριες ή Πανελλήνιες Εξετάσεις. 

 

 

 

 

5.2.3

Για υποψήφιους μετεγγραφής και δεύτερου πτυχίου, βεβαίωση από το ΚΥΣΑΤΣ ότι ο κλάδος σπουδών του είναι αναγνωρισμένος, σε περίπτωση που το ίδρυμα προέλευσης δεν είναι αναγνωρισμένος, σε περίπτωση που το ίδρυμα προέλευσης δεν είναι κρατικό.

 

 

 

 

5.2.4

Για υποψήφιους δεύτερου πτυχίου, αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης του υποψηφίου.

 

 

 

 

5.2.5

Κατά την προκήρυξη των θέσεων, τα Τμήματα μπορεί να ζητήσουν επιπρόσθετα δικαιολογητικά που να ανταποκρίνονται σε εξειδικευμένες απαιτήσεις.

 

 

5.3

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

 

 

5.3.1

Η υποβολή αιτήσεων για μετεγγραφή και δεύτερο πτυχίο γίνεται γύρω στα μέσα Μαρτίου και στα μέσα Οκτωβρίου εκάστου έτους, για εισδοχή από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

 

 

 

 

5.3.2

Η αίτηση του υποψηφίου μαζί με όλα τα αιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου, που την ελέγχει και τη διαβιβάζει στο αρμόδιο Τμήμα με εισήγηση για το κατά πόσο ο υποψήφιος έχει τα ελάχιστα προσόντα που ορίζει το Πανεπιστήμιο για μετεγγραφές.

 

 

 

 

5.3.3

Το Συμβούλιο του Τμήματος ορίζει τριμελή επιτροπή μετεγγραφών, που απαρτίζεται από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, η οποία  εξετάζει τις αιτήσεις μετεγγραφών και δεύτερου πτυχίου και κάνει εισηγήσεις για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων. Η απόφαση για την προσφορά θέσης στον υποψήφιο λαμβάνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος.

 

 

 

 

5.3.4

Σε περίπτωση που το Συμβούλιο του αρμόδιου Τμήματος θεωρεί ότι κάποιος υποψήφιος έχει αυτά τα προσόντα, παρά την αντίθετη εισήγηση της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, τότε το Τμήμα παραπέμπει το θέμα στο Συμβούλιο της Σχολής στην οποία ανήκει το Τμήμα.  Το Συμβούλιο της Σχολής λαμβάνει τελεσίδικη απόφαση, την οποία κοινοποιεί στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

 

 

 

 

5.3.5

Τα Τμήματα αποφασίζουν και οποιαδήποτε απόφαση είτε θετική είτε αρνητική αποστέλλεται τεκμηριωμένη στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία με τη σειρά της ενημερώνει γραπτώς τους υποψηφίους. Σε περιπτώσεις που κάποιο Τμήμα δεν δώσει τεκμηριωμένες απαντήσεις, οι περιπτώσεις αυτές θα επιστρέφονται στο Τμήμα για περισσότερες διευκρινίσεις.

 

 

 

 

5.3.6

Σε περιπτώσεις που η επιτροπή μετεγγραφών του Τμήματος το κρίνει απαραίτητο, ο υποψήφιος μπορεί να υποβληθεί σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις ή/και προσωπική συνέντευξη πριν ληφθεί απόφαση για μετεγγραφή του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

 

5.4.1

Φοιτητής που μετεγγράφεται σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή δεύτερο πτυχίο μπορεί να πιστωθεί μέχρι 120 π.μ. συν τα μαθήματα που απαιτούνται για την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας. Νοείται ότι ο μέγιστος συνολικός χρόνος διάρκειας σπουδών μετεγγραφόμενων φοιτητών, σε όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα όπου έχει φοιτήσει, είναι δώδεκα εξάμηνο εκ των οποίων τα τέσσερα τουλάχιστον εξάμηνα είναι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Για σκοπούς υπολογισμού του μέγιστου επιτρεπτού χρόνου ολοκλήρωσης των σπουδών κάθε φοιτητή που κάνει εξωτερική μεταγραφή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα του πιστώνεται το ήμισυ της χρονικής διάρκειας φοίτησης στο Πανεπιστήμιο προέλευσής του.

 

 

 

 

5.4.2

Αν ορισμένα από τα προς αναγνώριση μαθήματα του προγράμματος σπουδών στο Τμήμα υποδοχής διδάσκονται από άλλο Τμήμα, τότε το Τμήμα υποδοχής πρέπει να ζητήσει τη γνώμη του Τμήματος που διδάσκει το μάθημα, το οποίο έχει την αποκλειστική ευθύνη αναγνώρισης των μαθημάτων αυτών. Το Τμήμα υποδοχής καθορίζει τον αριθμό μαθημάτων που θα πιστωθούν. αναγνώριση μονάδων μπορεί να πάρει κάποιος φοιτητής που προέρχεται από μετεγγραφή, Δεύτερο Πτυχίο και εισαγωγικές εξετάσεις. Το Κέντρο Γλωσσών έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις απαλλαγές και πιστώσεις από μαθήματα ξένης γλώσσας.

 

 

 

 

5.4.3

Στην αναλυτική βαθμολογία των φοιτητών που μετεγγράφονται σε προπτυχιακό πρόγραμμα ή δεύτερο πτυχίο αναγράφονται τα αντίστοιχα μαθήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου που έχουν αναγνωριστεί και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων αυτών. Για αναγνώριση μαθημάτων επιλογής, τα οποία δεν προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα αναγράφεται η δήλωση «Μάθημα Επιλογής» και οι πιστωτικές μονάδες που θα πιστωθούν στο φοιτητή. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που αναγνωρίζεται στο φοιτητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120 πιστωτικές μονάδες.

 

 

6.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

 

 

 

 

6.1

Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα

 

 

6.1.1

Φοιτητής του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορεί να ζητήσει να αλλάξει το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και του πρώτου εξαμήνου σπουδών και μέχρι το τέλος του όγδοου εξαμήνου σπουδών του.

 

 

6.1.2       

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία ίση ή ψηλότερη από τον τελευταίο εισακτέο της Α΄ κατανομής των Εισαγωγικών Εξετάσεων (Παγκύπριες Εξετάσεις ή Πανελλήνιες Εξετάσεις), στο Τμήμα που επιθυμούν να εισαχθούν, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου της φοίτησης τους. 

 

 

6.2       

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 

 

6.2.1       

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

 

 

6.2.2

Βαθμοί Εισαγωγικών Εξετάσεων (Παγκύπριες Εξετάσεις ή Πανελλήνιες Εξετάσεις)

 

 

6.3

Διαδικασία και Χρονοδιάγραμμα Υποβολής Αιτήσεων

 

 

6.3.1       

Η υποβολή αιτήσεων για εσωτερική μετεγγραφή γίνεται γύρω στα μέσα Μαρτίου και στα μέσα Οκτωβρίου εκάστου έτους για εισδοχή από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

 

 

6.3.2

Η αίτηση του υποψήφιου μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου, που την ελέγχει και τη διαβιβάζει στο αρμόδιο Τμήμα με εισήγηση για το κατά πόσο ο υποψήφιος έχει τα ελάχιστα προσόντα που ορίζει το Πανεπιστήμιο για μετεγγραφές

 

 

6.3.3

Το Συμβούλιο του Τμήματος ορίζει τριμελή επιτροπή μετεγγραφών, που απαρτίζεται από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, εξετάζει τις αιτήσεις μετεγγραφών και κάνει εισηγήσεις για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων.  Η απόφαση για την προσφορά θέσης στον υποψήφιο λαμβάνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος.

 

 

6.3.4

Σε περίπτωση που το Συμβούλιο του αρμόδιου Τμήματος θεωρεί ότι κάποιος υποψήφιος έχει αυτά τα προσόντα, παρά την αντίθετη εισήγηση της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, τότε το Τμήμα παραπέμπει το θέμα στο Συμβούλιο της Σχολής στην οποία ανήκει το Τμήμα.  Το Συμβούλιο της Σχολής λαμβάνει τελεσίδικη απόφαση την οποία κοινοποιεί στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

 

 

6.3.5

Τα Τμήματα αποφασίζουν και οποιαδήποτε απόφαση είτε θετική είτε αρνητική αποστέλλεται τεκμηριωμένη στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία με τη σειρά της ενημερώνει γραπτώς τους υποψηφίους.  Σε περιπτώσεις που κάποιο Τμήμα δεν δώσει τεκμηριωμένες απαντήσεις, οι περιπτώσεις αυτές θα επιστρέφονται στο Τμήμα για περισσότερες διευκρινίσεις. 

 

 

6.3.6

Σε περιπτώσεις που η επιτροπή μετεγγραφών του Τμήματος το κρίνει απαραίτητο, ο υποψήφιος μπορεί να υποβληθεί σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις ή/και προσωπική συνέντευξη πριν ληφθεί απόφαση για μετεγγραφή του.

 

 

6.3.7

Αλλαγή προπτυχιακού προγράμματος σπουδών μπορεί να γίνει μόνο μια φορά, νοουμένου ότι υπάρχουν θέσεις.

 

 

6.4

Αναγνώριση μαθημάτων και υπολογισμός βαθμολογίας

 

 

6.4.1

Σε φοιτητή που κάνει εσωτερική αλλαγή πτυχίου, η συνολική διάρκεια σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δώδεκα εξάμηνα.

 

 

6.4.2       

Για σκοπούς υπολογισμού του μέγιστου επιτρεπτού χρόνου ολοκλήρωσης των σπουδών κάθε φοιτητή που κάνει εσωτερική αλλαγή πτυχίου, θα του πιστώνεται το ήμισυ της χρονικής διάρκειας φοίτησης στο προηγούμενο του πτυχίο.

 

 

6.4.3

Σε φοιτητή που κάνει εσωτερική αλλαγή πτυχίου υπολογίζονται στο Σταθμικό Μέσο Όρο (Σ.Μ.Ο) μόνο τα μαθήματα που του έχουν αναγνωριστεί.

 

 

7.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ

 

 

7.1

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας είναι υπεύθυνη για τον υπολογισμό των κενών θέσεων των μετεγγραφών. Τα Τμήματα έχουν την τελική απόφαση για τον καθορισμό του αριθμού κενών θέσεων που επιθυμούν να προκηρύξουν.

 

 

7.2

Τις θέσεις που μένουν αδιάθετες σε ένα Τμήμα από την πιο πάνω διαδικασία μπορούν να τις διεκδικήσουν:-

 

 

 

-      Πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Κύπρου

-      ή πτυχιούχοι άλλων πανεπιστημίων ή σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένες από τη χώρα στην οποία εδρεύουν, ή/και από κλάδο σπουδών που έχει τύχει αξιολόγησης/πιστοποίησης στη χώρα στην οποία λειτουργεί.

 

 

 

7.3

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

Σε περιπτώσεις εξαιρετικών υποψηφίων, τα τμήματα μπορεί να ζητήσουν άδεια από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων να τους εγκρίνει επιπλέον θέσεις. Ο Αντιπρύτανης εγκρίνει τη μετεγγραφή φοιτητών και ενημερώνει τη Σύγκλητο για τον αριθμό των υπεράριθμων φοιτητών που μετεγγράφονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

 

8.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 

8.1

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, οποιοσδήποτε προπτυχιακός φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι δύο εξάμηνα σπουδών σε αναγνωρισμένο ίδρυμα του εξωτερικού, στο πλαίσιο ανταλλαγών, όπου ο φόρτος εργασίας του σε κάθε ένα από αυτά τα εξάμηνα αναμένεται να είναι περί τις 30 π.μ.

 

 

8.2

Φοιτητής του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών από το τρίτο εξάμηνο σπουδών του και μετά.

 

 

9.

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

9.1

ΠΡΩΤΕΥΟΝ – ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MAJOR – MINOR)

 

 

 

9.1.1

Η προσφορά δευτερεύοντος προγράμματος και ο εκάστοτε διαθέσιμος αριθμός θέσεων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε Τμήματος.  Το Τμήμα υποβάλλει για έγκριση πρόταση στη Σύγκλητο, μέσω της οικείας Σχολής.

 

 

 

9.1.2

Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις για τα δευτερεύοντα προγράμματα καθορίζονται από τα οικεία τμήματα και καλύπτουν τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες.

 

 

 

9.1.3

Η εγγραφή σε δευτερεύον πρόγραμμα προϋποθέτει εισαγωγή και εγγραφή του φοιτητή σε ένα Τμήμα για απόκτηση πτυχίου και υποχρέωσή του να συμπληρώσει όλες τις απαιτήσεις του πρωτεύοντος προγράμματος.

 

 

 

9.1.4

Ο φοιτητής που επιλέγει δευτερεύον πρόγραμμα υποχρεούται να καλύψει όλες τιε απαιτήσεις του συγκεκριμένου δευτερεύοντος προγράμματος.

 

 

 

9.1.5

Τα Τμήματα που προσφέρουν δευτερεύοντα προγράμματα σπουδών ανακοινώνουν τον αριθμό των κενών θέσεων στις αρχές Φεβρουαρίου, δέχονται αιτήσεις μέχρι το τέλος Μαρτίου και αποφασίζουν για τους εισακτέους φοιτητές μέχρι το τέλος Απριλίου, για έναρξη φοίτησης το Χειμερινό Εξάμηνο.  Τα Τμήματα ανακοινώνουν τον αριθμό κενών θέσεων στις αρχές Σεπτεμβρίου, δέχονται αιτήσεις μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και αποφασίζουν για τους εισακτέους φοιτητές μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, για έναρξη φοίτησης το Εαρινό Εξάμηνο.

 

 

 

9.1.6

Φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε δευτερεύον πρόγραμμα σπουδών από το τρίτο εξάμηνο των σπουδών του.  Η εγγραφή των φοιτητών που εγκρίνονται από τα Τμήματα γίνεται με κατάθεση ειδικού εντύπου στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.  Η κατάθεση γίνεται μέχρι τις 15 Μαΐου για έναρξη φοίτησης το Χειμερινό Εξάμηνο και μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου για έναρξη φοίτησης το Εαρινό Εξάμηνο.

 

 

 

 

Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας του δευτερεύοντος προγράμματος.  (Στα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας μπορούν να εγγραφούν φοιτητές ανεξάρτητα από το εξάμηνο σπουδών που διανύουν).

 

 

 

9.1.7

Φοιτητής δεν μπορεί να εγγραφεί σε περισσότερα από ένα δευτερεύοντα προγράμματα.

 

 

 

9.1.8

Εάν οι απαιτήσεις του δευτερεύοντος προγράμματος σπουδών δεν ικανοποιηθούν μέσα στο μέγιστο χρονικό πλαίσιο, τα μαθήματα του δευτερεύοντος προγράμματος καταγράφονται στο αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας του φοιτητή και λαμβάνονται υπόψη στον τελικό σταθμικό μέσο όρο.

 

 

 

9.1.9

Το σχετικό πτυχίο εκδίδεται από το Τμήμα/Σχολή που προσφέρει το πρωτεύον πρόγραμμα.  Η παρακολούθηση του δευτερεύοντος προγράμματος καταγράφεται, τόσο στο δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας, όσο και στο πτυχίο.  Στον υπολογισμό του τελικού βαθμού λαμβάνονται υπόψη όλα τα μαθήματα.

 

 

 

 

9.1.10

Η απονομή του τίτλου για το δευτερεύον πτυχίο ταυτόχρονα με την απονομή του τίτλου για το πρωτεύον.  Στο ίδιο έντυπο αναγράφονται το πρωτεύον και δευτερεύον.

 

 

9.2

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

 

9.2.1

Για την απόκτηση πτυχίου διεπιστημονικού προγράμματος σπουδών απαιτούνται 240 π.μ. στις οποίες περιλαμβάνονται 3-5 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και 2-3 μαθήματα για την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας.

 

 

 

9.2.2

Η εισαγωγή σε διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών γίνεται μέσω των Παγκυπρίων εξετάσεων. Το διεπιστημονικό πρόγραμμα αποτελεί μία από τις επιλογές των υποψηφίων φοιτητών.

 

 

 

9.2.3

Για πρακτικούς λόγους, οι φοιτητές του διεπιστημονικού προγράμματος σπουδών κατανέμονται στα εμπλεκόμενα Τμήματα. Με την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα, κάθε φοιτητής εγγράφεται από την αρχή σε ένα από τα Τμήματα και παραμένει σε αυτό μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών του.

 

 

 

9.2.4

Για το διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών ορίζεται από τα εμπλεκόμενα Τμήματα Ειδικό Συμβούλιο Προγράμματος, το οποίο εγκρίνεται από τη Σύγκλητο. Το Συμβούλιο αποτελείται από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού των εμπλεκομένων Τμημάτων. Η σύνθεση του Συμβουλίου Προγράμματος καθορίζεται με βάση τη συνεισφορά του κάθε Τμήματος σε μαθήματα του προγράμματος. Το Συμβούλιο έχει τη γενική ευθύνη και εποπτεία του προγράμματος.

 

 

 

9.2.5

Τα διεπιστημονικά προγράμματα εγκρίνονται από την οικεία Σχολή και τη Σύγκλητο μετά από εισήγηση των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

 

 

10

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

 

 

 

Φοιτητές Αντιστοιχίας ονομάζονται οι φοιτητές που παρακολουθούν συμπληρωματικά μαθήματα για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους από το ΚΥΣΑΤΣ ή το ΕΤΕΚ. Οι φοιτητές αντιστοιχίας έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υπολοίπων φοιτητών.

10.1

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

 

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τον Ιούνιο για το Χειμερινό Εξάμηνο και τον Οκτώβριο για το Εαρινό Εξάμηνο.

 

 

 

Οι αιτήσεις τοποθετούνται σε κατάλογο προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία που αναγράφεται στην επιστολή του ΚΥΣΑΤΣ.

 

 

10.2

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

 

 

 

Οι φοιτητές αντιστοιχίας καταβάλλουν δίδακτρα €76 ανά πιστωτική μονάδα (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων). σημειώνεται ότι το 80% των διδάκτρων θα αξιοποιείται από τα τμήματα για θέματα σπουδών, ενώ το 20% θα παραμένει κεντρικά για διοικητική υποστήριξη.

 

 

 

Οι Κανόνες που αφορούν τα Δίδακτρα φοιτητών αντιστοιχίας φαίνονται στο Παράρτημα ΙV.

 

 

10.3

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

Υπογράφεται συγκεκριμένο “Συμφωνητικό Εκπαίδευσης” (Learning Agreement) μεταξύ κάθε φοιτητή αντιστοιχίας και του οικείου Τμήματος του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει.

 

 

10.4

ΦΟΙΤΗΣΗ

 

 

 

10.4.1

Η φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι συνεχής και υποχρεωτική.

 

 

 

10.4.2

Η σειρά με την οποία εγγράφονται οι φοιτητές αντιστοιχίας, καθορίζεται ώστε να μην επηρεάζονται οι υπόλοιποι φοιτητές. (Οι εγγραφές πραγματοποιούνται αφού εγγραφούν όλοι οι άλλοι φοιτητές).

 

 

 

10.4.3

Κάθε Τμήμα ορίζει Σύμβουλο για το χειρισμό θεμάτων των φοιτητών αντιστοιχίας.

 

 

 

10.4.4

Σε περίπτωση επανάληψης μαθήματος, οι φοιτητές θα καταβάλουν ξανά τα δίδακτρα.

 

 

 

 

10.4.5

Στο τέλος της φοίτησης ο φοιτητής αντιστοιχίας παίρνει Δελτίο Αναλυτικής Βαθμολογίας (όχι Πτυχίο ή Βεβαίωση αποφοίτησης ή Παράρτημα Διπλώματος).

 

 

 

Νοείται ότι:

 

 

 

(α)

Η ευελιξία που προβλέπουν οι Κανόνες αυτοί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ολοκληρώσει ο φοιτητής το Πτυχίου του πριν τα τέσσερα χρόνια.

 

 

 

(β)

Φοιτητές που εισάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο με τους προηγούμενους Κανόνες, δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τις πρόνοιες των προηγούμενων Κανόνες σε περίπτωση που οι Κανόνες αυτοί περιορίζουν τα δικαιώματά τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι πιο πάνω Κανόνες εγκρίθηκαν κατά την 179η συνεδρία του Συμβουλίου, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2010 και αποτελούν τροποποίηση των Κανόνων του 2006.  Οι Κανόνες τροποποιήθηκαν κατά την 232η συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών ημερομηνίας 23 Απριλίου 2013. Οι Κανόνες τροποποιήθηκαν κατά την 251η συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2014. Οι Κανόνες εγκρίθηκαν κατά την 263η συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2014.

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

 

ΕΙΣΔΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

 

1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

 

 

1.1

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων Ειδικών Κριτηρίων υπάρχει στην Ιστοσελίδα και στον Τύπο όπου αναφέρονται οι δύο συγκεκριμένες μέρες και άλλες λεπτομέρειες για την υποβολή των αιτήσεων.

 

 

 

 

1.2

Αιτήσεις υπάρχουν στην Ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ, στις πληροφορίες της ΥΣΦΜ και στα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας.

 

 

 

2

ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

 

 

2.1

Παραλαβή αιτήσεων εισδοχής φοιτητών με τη διαδικασία των Ειδικών Κριτηρίων μετά από προσωπική συνέντευξη.

 

 

 

 

2.2

Διαχωρισμός αιτήσεων σε κατηγορίες Ειδικών Κριτηρίων.

 

 

 

 

2.3

Εξέταση αιτήσεων και καταγραφή στοιχείων.

 

 

 

 

2.4

Έλεγχος πιστοποιητικών αιτητή για να διαπιστωθεί αν πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις κατηγορίες των Ειδικών Κριτηρίων.

 

 

 

 

2.5

Τηλεφωνική ενημέρωση αιτητών για προσκόμιση των απαραίτητων πιστοποιητικών τα οποία δεν προσκόμισαν με την αίτηση.

 

 

 

 

2.6

Παραλαβή και καταχώρηση των επιπρόσθετων στοιχείων.

 

 

 

 

2.7

Εξουσιοδότηση από αιτητές που επικαλούνται κοινωνικά προβλήματα, για ετοιμασία επιστολής προς το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και επιβεβαίωση των κοινωνικών τους προβλημάτων.

 

 

 

 

2.8

Έλεγχος βαθμολογίας αιτητή και μαθημάτων στα οποία έχει παρακαθήσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις.

 

 

 

 

2.9

Όσοι αιτητές υπέβαλαν αίτηση ως κορυφαίοι αθλητές, θα δοθούν οι βεβαιώσεις που έχουν προσκομίσει στον Υπεύθυνο του Γραφείου Αθλητισμού για να επιβεβαιώσει με τον ΚΟΑ ότι πληρούν τις προϋποθέσεις.

 

 

 

 

2.10

Όσοι αιτητές ανήκουν στην κατηγορία που αναφέρεται σε σοβαρά προβλήματα υγείας θα πρέπει να εξεταστούν από το Ιατροσυμβούλιο.

 

 

 

 

2.11

Ετοιμασία εισηγήσεων από το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης για να σταλεί στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών.

 

 

 

3

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΤΡΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

3.1

Ετοιμασία πίνακα αιτητών με ιατρικά προβλήματα και αποστολή στην Επιτροπή Ιατροσυμβουλίου μαζί με όλες τις Ιατρικές βεβαιώσεις που έχουν προσκομίσει.

 

 

 

 

3.2

Το Ιατροσυμβούλιο διορίζεται από τη Σύγκλητο με πρόταση από το Πρυτανικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή απαρτίζεται από 4 μέλη Ιατρών, 2 ακαδημαϊκούς από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών και Γραμματέα, τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

 

 

 

 

Σημείωση:

 

 

(α) Όσοι από τους αιτητές λαμβάνουν Δημόσιο Βοήθημα για λόγους υγείας ή ανήκουν και σε άλλη κατηγορία των Ειδικών κριτηρίων πάλι θα πρέπει να κληθούν στο Ιατροσυμβούλιο.

 

 

 

 

 

(β) Στέλλονται μόνο οι Ιατρικές βεβαιώσεις στο Ιατροσυμβούλιο και δεν καλούνται οι ίδιοι οι αιτητές σε περιπτώσεις όπου το πρόβλημα υγείας είναι διαβήτης, καρκίνος, μεσογειακή αναιμία ή άλλων σοβαρών νοσημάτων κατά την κρίση του Ιατροσυμβουλίου.

 

 

 

 

 

(γ) Δεν καλούνται στο Ιατροσυμβούλιο ούτε και οι Ιατρικές τους βεβαιώσεις μελετούνται όσων η βαθμολογία στις Παγκύπριες Εξετάσεις είναι κάτω του 80% του τελευταίου εισακτέου με τις Παγκύπριες Εξετάσεις.

 

 

 

 

3.3

Διεξαγωγή συνεδρίας από Επιτροπή Ιατροσυμβουλίου

 

 

 

 

 

3.3.1

Αποφάσεις Ιατροσυμβουλίου για αιτητές που προσήλθαν στη συνάντηση.

 

 

 

 

 

 

3.3.2

Απόφαση Ιατροσυμβουλίου για αιτήσεις που αποστάληκαν μόνο για μελέτη στα μέλη του Ιατροσυμβουλίου και δεν κλήθηκαν στην Επιτροπή Ιατροσυμβουλίου.

 

 

 

 

 

3.4

Ετοιμασία πρακτικών Επιτροπής Ιατροσυμβουλίου.

 

 

 

 

3.5

Καταχώρηση αποφάσεων Επιτροπής Ιατροσυμβουλίου στους πίνακες των Ειδικών Κριτηρίων για να σταλούν στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών.

 

 

 

4

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

 

4.1

Συνεδρία Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών για μελέτη των αιτήσεων και λήψη αποφάσεων.

 

 

 

 

4.2

Ετοιμασία πρακτικών Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών

 

 

 

 

4.3

Αποστολή εισηγήσεων Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών προς εκπροσώπους Ειδικής Επιτροπής Συγκλήτου (Κοσμήτορες).

 

 

5

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

(ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ)

 

 

 

5.1

Συνεδρία Ειδικής Επιτροπής Συγκλήτου και λήψη απόφασης για αιτήσεις Ειδικών Κριτηρίων.

 

 

 

 

5.2

Ετοιμασία σχετικού πρακτικού.

 

 

 

6

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

 

 

 

6.1

Τηλεφωνική ενημέρωση όλων των αιτητών για τις αποφάσεις του Πανεπιστημίου.

 

 

 

 

6.2

Ενημέρωση αιτητών που δεν έγιναν δεκτοί με τη διαδικασία των Ειδικών Κριτηρίων ότι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.