Πίνακας με τα ολοκληρωμένα ερευνητικά προγράμματα που συμμετείχε το ΠΚ απο το 01/2017 -12/2021