Το Ερευνητικό Πρόγραμμα «Πλέοντας στην Κύπρο ανά τους αιώνες: μια διεπιστημονική προσέγγιση» συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε., στο πλαίσιο της Δέσμης 2009-2010. Ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2012 και ολοκληρώνεται το Μάιο του 2015. Ανάδοχος Φορέας είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 
 1.ipe logo greek  2.dimokratia   3.ee 4.desmi  5.diarthotika