Αποστολή Ωκεανογραφικού Κέντρου

Η αποστολή του Ωκεανογραφικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι να διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στα πεδία της φυσικής και δυναμικής ωκεανογραφίας, στην τηλεπισκόπηση, στην επιχειρησιακή ωκεανογραφία, στη βιολογική και χημική ωκεανογραφία, στις περιβαλλοντικές εκτιμήσεις, ενώ παράλληλα συλλέγει ωκεάνια και θαλάσσια δεδομένα, διατηρεί βάσεις μεταδεδομένων και συστήματα πληροφοριών, κλπ.

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο έχει ως στόχο να συμβάλει μέσω της έρευνας στην αύξηση της επιστημονικής γνώσης για την ΑΟΖ της Κύπρου στη Λεκάνη της Λεβαντίνης και της Μεσογείου. Επιπλέον, έχει ως στόχο να βελτιώσει και να αναπτύξει διάφορες συνιστώσες της επιχειρησιακής παρακολούθησης και πρόγνωσης του θαλάσσιου συστήματος σε τοπική, υπο-περιφερειακή και σε περιφερειακή κλίμακα.
Επίσης, το Κέντρο αναπτύσσει και λειτουργεί το κυπριακό προγνωστικό και παρατηρητικό παραθαλάσσιο σύστημα για τους ωκεανούς (CYCOFOS ) και διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, σε συνεργασία με τα υπάρχοντα προγνωστικά, ωκεανογραφικά δίκτυα της Ευρώπης και της Μεσογείου (MONGOOS, MyOCEAN ) εντός των πεδίων εφαρμογής των EuroGOOS και GMES-Copernicus. Επιπρόσθετα το ΩΚ έχει ως στόχο να επιδείξει και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον σ΄ αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις, στους επιστήμονες και στο κοινό. Ακόμα, το Ωκεανογραφικό Κέντρο είναι πρόθυμο να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην κυβέρνηση και στον ιδιωτικό τομέα ( π.χ. για έρευνα και διάσωση, για τη ρύπανση από πετρέλαιο, για την πελαγική αλιεία, για την ιχθυοκαλλιέργεια, για τις μονάδες αφαλάτωσης, για τη ρίψη των βιομηχανικών λυμάτων, για τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου).