ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΕΙΟΝ  
 
 
 Ένα ερευνητικό πρόγραμμα τουΤμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
 
     
  Φιλολογικά χειρόγραφα και επιλεγμένα έγγραφα από τη βιβλιοθήκη  
  του Ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου  
     

 

 
 
 
 
 
 
 
χερια2χερια2χερια2χερια2
 
 
FrontPhoto1