Χάρτες του Πανεπιστημίου / Κτήρια

Οι πιο κάτω χάρτες σας παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού του κάθε τμήματος, σχολής, υπηρεσίας ή άλλης οντότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πρόκειται για χάρτες των νέων κτηρίων της Πανεπιστημιούπολης, των εγκαταστάσεων της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, καθώς επίσης και των υπόλοιπων κτηρίων του Πανεπιστημίου εντός της περιφέρειας της Λευκωσίας.