Κεντρικός Χώρος
 
Το ιστορικό κτήριο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας ανακαινίστηκε πλήρως κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική του, ενώ πολλοί εσωτερικοί χώροι διαμορφώθηκαν, έτσι ώστε η νέα χρήση τους να καλύπτει τις ανάγκες που απαιτεί η λειτουργία ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου.
 
Σημείωση: Πατώντας στα κτήρια του πιο πάνω σχεδίου, μπορείτε να δείτε την κάτοψη/κατόψεις του εκάστοτε κτηρίου.
 
Κτήρια Κεντρικού Χώρου Πανεπιστημίου Κύπρου (Καλλιπόλεως):