Το έργο στοχεύει:
 
 
algea-32
 
Το υπάρχον εταιρικό σχήμα αποτελείται από δύο Πανεπιστημιακά ερευνητικά Ιδρύματα με ιστορία και συνεχή παρουσία στο διεθνές ερευνητικό γίγνεσθαι ικανά να ανταπεξέλθουν στην υλοποίηση εντός τέτοιου έργου. Τόσο τα δύο συνεργαζόμενα τμήματα Ψυχολογίας (Πανεπιστήμιο Κύπρου και Κρήτης) όσο και ο τρίτος εταίρος το «Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου», στοχεύει στη παροχή υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης για την ολοκληρωμένη ποιότητα του έργου.
 
algea-2
 
Υιοθετώντας τις αρχές της Ευρωπαϊκής επιτροπής και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το χρόνιο πόνο, το «έργο Άλγεα», φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα καινοτόμο περιβάλλον διαχείρισης του πόνου στην Ελλάδα και τη Κύπρο, που θα μπορεί να βοηθά τον ασθενή και την οικογένεια του στη διαχείριση οποιουδήποτε τύπου χρόνιου πόνου, θα υποστηρίζει το γιατρό στην προσπάθεια μείωσης του πόνου, ενώ θα συνεισφέρει και στη δημιουργία μίας νέας κουλτούρας στοχεύοντας στην εξατομικευμένη παρέμβαση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.
 
Το έργο συντονίσθηκε και σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ευθυγραμμίζεται με τις προτεινόμενες δράσεις της ομάδας «πρωτοβουλία προτάσεων στην Ευρώπη για το πόνο» και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νευρολογικών Συνδέσμων (EFNA). Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την αντίληψη του πόνου από 15 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, προτείνει την ύπαρξη ελάχιστων κριτηρίων φροντίδας για ασθενείς με χρόνιους πόνους στην Ευρώπη (Baker, 2010). Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την ένταξη στις ομάδες διάχυσης της παν-ευρωπαϊκής εκστρατείας «μπορείς να αισθανθείς το πόνο μου» (ομάδες υπεράσπισης ασθενών) που στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του χρόνιου πόνου παρέχοντας ένα δίαυλο επαφής και υποστήριξης των ασθενών και των οικογενειών τους. Επίσης, αναμένεται ότι η διάχυση των αποτελεσμάτων από τη μελέτη των ψυχοκοινωνικών παραγόντων και αναγκών, θα βοηθήσει την ευρωπαϊκή συντονιστική επιτροπή προτάσεων για το πόνο να σχεδιάσει μια πιο αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση του.