Το Εργαστήριο Χαρακτηρισμού Παραδοσιακών Υλικών "ΛΗΔΡΑ" του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου δημιουργήθηκε μέσα από το χρηματοδοτούμενο ερευνητικό έργο του Ι.Π.Ε με Αρ. Πρωτοκόλλου ΝΕΑ ΥΠΟΔΟΜΗ/ΝΕΚΥΠ/0308/17. Στο εν λόγω έργο συμμετείχαν, πέρα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα Τμήματα Αρχαιοτήτων και Πολεοδομίας και Οικήσεως, καθώς επίσης ο Π.Ο.Α.Κ και μια ιδιωτική εταιρεία (ΑΝΑΔΟΜΗ ΛΤΔ).

Το εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο με αναλυτικά όργανα υψηλών τεχνικών προδιαγραφών που χρησιμεύουν στο φυσικοχημικό και μηχανικό χαρακτηρισμό παραδοσιακών δομικών υλικών (κονιαμάτων, οπτόπλινθων, ωμόπλινθων, λίθων). Συγκεκριμένα, το εργαστήριο διαθέτει όργανα για χημικές (ED-XRF), θερμικές (TG/DTA) και ορυκτολογικές (XRD) αναλύσεις δειγμάτων, καθώς επίσης και ένα όργανο (Micro Drill) για τον επί τόπου, μη καταστρεπτικό έλεγχο των μηχανικών αντοχών υλικών των μνημείων. Επιπλέον, στο εργαστήριο έχουν εγκατασταθεί ποροσίμετρο και μικροσκόπια για τη μελέτη της μικροδομής των υλικών. Σε αυτά συμπεριλάμβανεται και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης με ενσωματωμένο σύστημα μικροανάλυσης με διασπορά ενέργειας ακτινών Χ (SEM-EDX).

Η πιο πάνω κοινωφελής υποδομή χρησιμοποιείται για τη μελέτη της αρχαίας τεχνολογίας παρασκευής των δομικών υλικών των μνημείων, με στόχο την αναπαραγωγή και τον εντοπισμό συμβατών υλικών για χρήση σε εργασίες συντήρησης-αναπαλαίωσης. Η έρευνα στο παρόν στάδιο επικεντρώνεται στη μελέτη κονιαμάτων (ασβεστοκονιαμάτων και γυψοκονιαμάτων), δομικών και διακοσμητικών λίθων και ωμόπλινθων και στοχεύει στη δημιουργία μιας τράπεζας δεδομένων για τα παραδοσιακά υλικά του νησιού.