Εκ μέρους όλων των μελών του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου ERASMUS+ «Enhancing Differentiated Instruction and Cognitive Activation in Mathematics Lessons by Supporting Teacher Learning (EDUCATE)», θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην ιστοσελίδα του έργου. Χρηματοδοτούμενο από κονδύλι του προγράμματος ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το διακρατικό ερευνητικό έργο EDUCATE στοχεύει στη σύζευξη της γνωστικής ενεργοποίησης και της διαφοροποίησης, φιλοδοξώντας να προωθήσει τόσο τη γνωστική ενεργοποίηση όσο και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών, παρέχοντας κατάλληλη υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς και σε εκπαιδευτές εκπαιδευτικών.

Στο παρελθόν, οι ερευνητές εργάστηκαν στους δύο άξονες –είτε στη γνωστική ενεργοποίηση είτε στη διαφοροποίηση– ξεχωριστά. Ως αποτέλεσμα προηγούμενων ερευνητικών εργασιών, φάνηκε ότι όσον αφορά στον πρώτο άξονα (δηλ., τη γνωστική ενεργοποίηση) η ουσιαστική ενασχόληση των μαθητών με γνωστικά απαιτητικά έργα καθορίζει την ποσότητα και την ποιότητα της μάθησης, ειδικά όταν πρόκειται για την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης και του μαθηματικού συλλογισμού. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί συχνά αποτυγχάνουν να διδάξουν με τρόπους που να προωθούν τη γνωστική ενεργοποίηση, ακόμη και όταν αξιοποιούνται γνωστικά απαιτητικά έργα. Από την άλλη, τα ερευνητικά ευρήματα που σχετίζονται με τον δεύτερο άξονα του έργου (δηλ., τη διαφοροποίηση) εισηγούνται ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία μπορεί να επηρεάσει θετικά τη μάθηση. Ωστόσο, τέτοιου είδους διδασκαλία κρίνεται δύσκολη για τους εκπαιδευτικούς.

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι η εστίαση στους δύο αυτούς άξονες ξεχωριστά αφήνει ορισμένα κρίσιμης σημασίας ερωτήματα αναπάντητα:

  • Μπορούν οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόζουν γνωστικά απαιτητικά έργα με όλους τους μαθητές τους ενώ ταυτόχρονα να προσαρμόζουν το μάθημά τους ούτως ώστε να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες και τα επίπεδα ετοιμότητας των μαθητών; Αν ναι πώς;
  • Τι προκλήσεις και ανάγκες των εκπαιδευτικών προκύπτουν όταν προσπαθούν να εφαρμόζουν και τους δύο άξονες ταυτόχρονα;
  • Τι είδους στήριξη μπορεί να χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για να ενεργοποιούν γνωστικά τους μαθητές τους και να εφαρμόζουν διαφοροποιημένη διδασκαλία;

Το έργο EDUCATE αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια να συνεισφέρουμε σε αυτό το ερευνητικό κενό, μελετώντας αφενός τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν κατά την προσπάθεια των εκπαιδευτικών να εμπλέξουν όλους τους μαθητές τους σε γνωστικά απαιτητική εργασία και αφετέρου αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας υλικά για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, τα οποία θα τους στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθεια αυτή. 

Το λογότυπο του έργου EDUCATE στηρίζεται στις πιο πάνω ιδέες με το «∈» να αντιπροσωπεύει το μαθηματικό σύμβολο του ανήκειν, υποδηλώνοντας τη συμπερίληψη και την εμπλοκή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και το μαθηματικό σύμβολο «∪» να δηλώνει την ένωση/σύζευξη στην οποία στοχεύει το έργο EDUCATE, ανάμεσα στους άξονες της γνωστικής ενεργοποίησης («ca») και της διαφοροποίησης («d»). Η σπείρα πίσω από το όνομα του έργου δείχνει την ιδέα της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού μέσω της παροχής κατάλληλης, συνεχούς και διαβαθμισμένης επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς το σπειροειδές σχήμα αντιπροσωπεύει την εξέλιξη και συνεχή ανάπτυξη. LogoEDUCATE

 Αξίζει να σημειωθεί ότι το ερευνητικό έργο δε θα ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε διάφορες φάσεις του εθελοντικά, τους οποίους θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά που ανοίγουν τις τάξεις τους και μας επιτρέπουν να μελετήσουμε τη διδασκαλία τους. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο έργο συνεισφέρουν τα μέγιστα στη διερεύνηση και την κατανόηση του πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να λάβουν καλύτερη υποστήριξη για να χρησιμοποιούν γνωστικά απαιτητικά έργα κατά τη διδασκαλία τους.

Η ιστοσελίδα μας αναβαθμίζεται συστηματικά και όποιος ενδιαφέρεται για τη δουλειά μας θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματός μας σε κάθε του φάση. Όσοι ακαδημαϊκοί και φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τα αποτελέσματά του μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί μας.

Σας προσκαλώ, λοιπόν, να εξερευνήσετε την ιστοσελίδα του έργου μας ώστε να αντιληφθείτε καλύτερα τις δράσεις του. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες για το έργο ή αν επιθυμείτε να μας δώσετε ανατροφοδότηση για τη λογική του, τις δραστηριότητες του, τις παρουσιάσεις και τις δημοσιεύσεις του, παρακαλώ όπως μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ο συντονιστής του έργου


Δρ. Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους

Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Πανεπιστήμιο Κύπρου