Η αρχή της λογοδοσίας αποτελεί μορφή εγγύησης προς επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Βάση την αρχή αυτή ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις αρχές προστασίας δεδομένων καθώς και να αποδεικνύει τη συμμόρφωση αυτή. 

Ο ΓΚΠΔ παρέχει στους υπευθύνους επεξεργασίας/εκτελούντες μια σειρά ρυθμιστικών μεθόδων και εργαλείων για τον σκοπό αυτό, όπως: 

  •  την τήρηση αρχείων δραστηριοτήτων επεξεργασίας 
  •  την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας 
  • την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων 
  • την προηγούμενη διαβούλευση και συνεργασία με την εποπτική αρχή 
  • τον ορισμό υπευθύνου προστασίας δεδομένων 
  • την τήρηση των υποχρεώσεων κοινοποίησης της παραβίασης δεδομένων 
  • την ενθάρρυνση υιοθέτησης κωδίκων δεοντολογίας και μηχανισμών πιστοποίησης, σφραγίδων και σημάτων προστασίας δεδομένων 

Επισημαίνεται, ότι κατά τη διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίμου, η λήψη ή όχι κατάλληλών τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, προσμετράτε για τη λήψη της απόφασης.