Λαμβάνοντας υπόψη, ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα (υπεύθυνος επεξεργασίας), έχετε  το δικαίωμα να σας ενημερώνει για το σκοπό τον οποίο συλλέγονται και για το ποια άτομα ή οργανισμοί έχουν  πρόσβαση σε αυτά. 

Η ενημέρωση πρέπει να γίνει με τρόπο διαφανή και περιεκτικό, σε γλώσσα σαφή και κατανοητή. 

 Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται:  

  • Άμεσα, όταν τα δεδομένα δίδονται απευθείας στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (Πανεπιστήμιο Κύπρου)  
  • Σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη συλλογή των δεδομένων (το αργότερο σε ένα μήνα), όταν αυτή γίνεται από άλλες πηγές. 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Πανεπιστήμιο Κύπρου) οφείλει να σας ενημερώσει ότι έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε αντίγραφα οποιωνδήποτε πληροφοριών που τυχόν διατηρεί και που σας αφορούν.