Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. 
 
Η περεταίρω επεξεργασία είναι επιτρεπτή και συμβατή με τους αρχικούς σκοπούς, μόνο στις περιπτώσεις: 
  • εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος 
  • για σκοπούς  επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς 
  • την λήψη σχετικής συγκατάθεσης από το υποκείμενο των δεδομένων