Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων. 

Σύννομη και θεμιτή (νόμιμη) επεξεργασία υπάρχει όταν: 

  • έχει δοθεί συναίνεση από το υποκείμενο των δεδομένων (π.χ. φοιτητές/ εργαζόμενοι/ προμηθευτές κτλ) 
  • γίνεται στα πλαίσια εκτέλεσης σύμβασης  
  • επιβάλλεται συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Πανεπιστήμιου Κύπρου 
  • επιβάλλεται διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων  
  • αποτελεί μέρος εκπλήρωσης καθήκοντος για δημόσιο συμφέρον  
  • αποτελεί μέρος του έννομου συμφέροντος του Πανεπιστήμιου Κύπρου  

Διαφανή τρόπο σημαίνει: 

H ενημέρωση του υποκειμένου να είναι συνοπτική, εύκολα προσβάσιμη, κατανοητή, με σαφή και απλή διατύπωση.