Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται και διατηρούνται, υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων για όσο διάστημα καθίσταται αναγκαίο προς εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας, που υπόκεινται. 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων.