Σε περιπτώσεις όπου περιέλθει σε γνώση σας, ότι τα προσωπικά σας δεδομένα παρουσιάζονται ανακριβή ή ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση τους ή την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί γραπτώς. 
 
Πότε τα δεδομένα είναι ανακριβή; 

Τα δεδομένα είναι ανακριβή όταν αυτά είναι λανθασμένα. 

Πότε τα δεδομένα είναι ελλιπή; 

Όταν η απουσία δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση ή παρεξήγηση.