Τα προσωπικά δεδομένα του υποκείμενου πρέπει όπου καθίσταται αναγκαίο να επικαιροποιούνται, έτσι ώστε να είναι ακριβή. Για την επίτευξη αυτού, απαιτείται η λήψη εύλογων μέτρων για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι ασαφή σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας.