«Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)»: Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων καθιερώνει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ρυθμίζοντας τα πιο κάτω: 
 • τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων επεξεργασίας
 • θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) και κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • προστατεύει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των φυσικών προσώπων και ειδικότερα το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
«Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα»: Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν οποιεσδήποτε πληροφορίες αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί μέσω αυτών άμεσα ή έμμεσα, αλλά και διαφορετικές πληροφορίες οι οποίες εάν συγκεντρωθούν μαζί μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου.  Ορισμένα παραδείγματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι:  
 • όνομα και επώνυμο 
 • διεύθυνση κατοικίας 
 • ηλεκτρονική διεύθυνση 
 • αναγνωριστικός αριθμός κάρτας 
 • δεδομένα τοποθεσίας

«Επεξεργασία»: Είναι κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τη χρήση ή χωρίς αυτοματοποιημένων μέσων, όπως: συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση, συσχέτιση ή συνδυασμός, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή, καταστροφή. 

«Κατάρτιση προφίλ»: Οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου. 

«Ψευδωνυμοποίηση»: Αποτελεί μια μέθοδο επεξεργασίας δεδομένων, με την οποία καθίσταται δύσκολη η ταυτοποίηση ενός ατόμου, αφού απαιτεί τη χρήση συμπληρωματικών πληροφορίων, οι οποίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. 

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που ορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα μέσα με τα οποία αυτή πραγματοποιείται.  Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό. 

«Εκτελών την Επεξεργασία»: Ο εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας. Όταν η επεξεργασία πρόκειται να διενεργηθεί για λογαριασμό υπευθύνου επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας χρησιμοποιεί μόνο εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

«Τρίτος»: Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, πέραν από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία, που είναι εξουσιοδοτημένο να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

«Συγκατάθεση»: Είναι η ελεύθερη, ρητή, ενημερωμένη και σαφής συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων μέσω δήλωσης ή ενέργειας που σηματοδοτεί συμφωνία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους.

«Παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»: Μια παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

«Γενετικά Δεδομένα»: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα κληρονοµικά ή επίκτητα χαρακτηριστικά ενός ατόµου, τα οποία είναι μοναδικά και προκύπτουν ιδίως από την ανάλυση βιολογικού δείγματος ενός ατόμου. 

«Βιομετρικά Δεδομένα»: Τα βιομετρικά χαρακτηριστικά είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι μοναδικά, μετρήσιμα, φυσικά γνωρίσματα που χρησιμοποιούνται προκειμένου αναγνωριστεί ή επιβεβαιωθεί η ταυτότητα ενός ατόμου. Τέτοια γνωρίσματα είναι μεταξύ των άλλων το πρόσωπο και τα δακτυλικά αποτυπώματα. 

«Δεδομένα που αφορούν την Υγεία»: Προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι σχετικά με την σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού ατόμου, συμπεριλαμβανομένου της παροχής υπηρεσιών υγείας προς αυτό. 

«Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες»: Οι πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τις οποίες ακολουθεί ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία εγκατεστημένος στο έδαφος κράτους μέλους για διαβιβάσεις ή δέσμη διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία σε μία ή περισσότερες τρίτες χώρες εντός ομίλου επιχειρήσεων, ή ομίλου εταιρειών που ασκεί κοινή οικονομική δραστηριότητα. 

«Εποπτική Αρχή»: Ανεξάρτητη δημόσια αρχή που συγκροτείται από κράτος μέλος (στην Κύπρο είναι η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). 

Τα καθήκοντα του Επιτρόπου βάσει του Νόμου περιλαμβάνουν:

 • Την έκδοση οδηγιών, κανόνων, συστάσεων και κωδίκων δεοντολογίας για την προστασία του ατόμου, τη λειτουργία επαγγελματικών σωματείων και τη σωστή διαχείριση των δεδομένων από τους υπεύθυνους επεξεργασίας.
 • Τη χορήγηση αδειών που προβλέπονται από το νόμο.
 • Τη διεξαγωγή ελέγχων έχοντας για το σκοπό αυτό, δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε πληροφορία.
 • Την εξέταση παραπόνων σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου.
 • Την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του Νόμου, περιλαμβανομένης της επιβολής χρηματικής ποινής μέχρι 30,000 ευρώ.
 • Την τήρηση των Μητρώων που προβλέπει ο Νόμος.
 • Τη συνεργασία με αντίστοιχες Αρχές άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε ζητήματα σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.