Ως υποκείμενα δεδομένων, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε, κατόπιν γραπτού αιτήματος, αντίγραφο οποιωνδήποτε πληροφοριών που τυχόν διατηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας(Πανεπιστήμιο Κύπρου) για εσάς.  

Χρόνος ικανοποίησης του αιτήματος πρόσβασης: 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας (Πανεπιστήμιο Κύπρου) οφείλει να ικανοποιήσει χωρίς καθυστέρηση το δικαίωμα αυτό και το αργότερο σε ένα μήνα από την υποβολή του αιτήματος. Η προθεσμία του ενός μηνός μπορεί να παραταθεί για ακόμη δύο μήνες, εάν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή ο αριθμός των αντιγράφων που πρέπει να χορηγήσει ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι μεγάλος. Ωστόσο, ο υπεύθυνος οφείλει να σας ενημερώσει για την παράταση αυτή εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος. 

Μπορεί να κληθείτε να πληρώσετε εύλογο τέλος, μόνο εάν το αίτημα είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό (ιδίως όταν επαναλαμβάνεται) ή ο αριθμός των αντιγράφων που καλείται ο υπεύθυνος επεξεργασίας να χορηγήσει είναι μεγάλος.