Χρήση Λογοτύπου

Το λογότυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί διανοητική ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Κύπρου (Π.Κ.) και η χρήση του είναι ελεύθερη υπό προϋποθέσεις, μόνο για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (ακαδημαϊκό /διοικητικό προσωπικό και φοιτητές). Για εξωτερικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών του Π.Κ., η χρήση επιτρέπεται μόνο κατόπιν εξασφάλισης γραπτής άδειας.
 

Εταιρική ταυτότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου

use1 gr Το λογότυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι το πιο σημαντικό εργαλείο της οπτικής μας ταυτότητας και χρησιμοποιείται σε όλο το επικοινωνιακό υλικό. Η χρήση του λογοτύπου θα πρέπει να συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Το έμβλημα αποτελείται από δύο στοιχεία: το σύμβολο και το λεκτικό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Δε θα πρέπει να επανασχεδιαστεί, να υποστεί ψηφιακή επεξεργασία ή να αλλοιωθεί. Το σύμβολο και το λεκτικό θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται μαζί και ποτέ ξεχωριστά ή ανεξάρτητα.

Τα μόνα αποδεκτά λογότυπα παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα και βρίσκονται αναρτημένα στο www.ucy.ac.cy/pr.

Σημαντική σημείωση
Το λογότυπο είναι διαθέσιμο σε τρεις γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά και Τουρκικά. Χρησιμοποιείτε την εκδοχή που αντιστοιχεί με τη γλώσσα ή τις γλώσσες επικοινωνίας που έχετε επιλέξει. Παρ' όλον ότι τα λογότυπα που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι βασισμένα πάνω στο Ελληνικό λογότυπο, οι ίδιες αρχές και κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται και στις άλλες γλώσσες.

Οι προδιαγραφές για τους χρωματικούς κώδικες και την αναπαραγωγή του λογοτύπου, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τα διάφορα επικοινωνιακά εργαλεία πάνω στα οποία θα εμφανίζεται, υπάρχουν στις σελίδες που ακολουθούν.

Το λογότυπο υπάρχει στις ακόλουθες μορφές:

Μορφή αρχείων
eps: Για όλες τις επαγγελματικές εφαρμογές εκτύπωσης
jpeq: Για προγράμματα Microsoft
gif: Για χρήση στο διαδίκτυο

Περιθώριο ασφαλείας και ελάχιστο μέγεθος

logo branding gr Με στόχο να διασφαλιστεί η αναγνωσιμότητα και η δυναμική παρουσία, το λογότυπο απαιτεί ένα περιθώριο ασφάλειας το οποίο να είναι καθαρό από άλλα γραφικά στοιχεία ή κείμενα.

Όπως εμφανίζεται, το ελάχιστο περιθώριο ασφάλειας πάνω, αριστερά και δεξιά αντιστοιχεί με το ¼ του πλάτους του συμβόλου και με το ½ στο κάτω μέρος. Αφήνετε πάντα τουλάχιστον αυτό το ελάχιστο περιθώριο γύρω από το λογότυπο. Έχει σημασία να τηρείται αυτός ο κανόνας και να διατηρούνται σε όλες τις περιπτώσεις τα περιθώρια ασφάλειας.

Το προτεινόμενο περιθώριο ασφάλειας εξυπηρετεί την προστασία του λογοτύπου. Επειδή το λογότυπο θα εμφανίζεται σε διάφορες εφαρμογές και μορφές, το περιθώριο ασφάλειας θα εξασφαλίζει ευκρίνεια και δυναμική παρουσία. Όπου είναι δυνατόν, αφήστε περισσότερο από το ελάχιστο περιθώριο ασφάλειας γύρω από το λογότυπο.

Για χρήση του λογοτύπου με τις ονομασίες των επιμέρους οντοτήτων, συμβουλευτείτε τη σελίδα 16.

Ελάχιστο μέγεθος
Το λογότυπό μας πρέπει πάντα να είναι εύκολα διακριτό και όλες οι αναπαραγωγές του να έχουν συνέπεια. Αυτός είναι ο λόγος που έχει καθιερωθεί ένα ελάχιστο μέγεθος. Το σύμβολο πρέπει να έχει ελάχιστο ύψος 7 χιλ.

Δεν υπάρχει μέγιστο μέγεθος στο οποίο μπορεί να αναπαραχθεί το λογότυπο.

Λανθασμένη Χρήση

use en Σε αυτή τη σελίδα παρατίθενται παραδείγματα που αφορούν τους τρόπους με τους οποίους το λογότυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

Τα χρώματα των στοιχείων του λογοτύπου δε θα πρέπει να αντικαθίστανται, να αλλοιώνονται ή να μεταβάλλονται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Συμβουλευτείτε τη σελίδα 8 για την πλήρη σειρά των εγκεκριμένων εκδοχών των λογοτύπων.

Το λογότυπο πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείται χωρίς πλαίσιο.

Αναπαραγωγή:
Η αναπαραγωγή του λογοτύπου του Πανεπιστημίου Κύπρου πρέπει να γίνεται πάντα από τα ψηφιακά αρχεία που διατίθενται από το Γραφείο Επικοινωνίας.